KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Misijná činnosť milosrdných sestier

Celá Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska a dielo evanjelizácie treba považovať za základnú povinnosť Božieho ľudu.

Svätý Vincent z Pauly chcel zjaviť Krista prostredníctvom milosrdnej lásky rovnako veriacim ako neveriacim. Bol si vedomý, že jeho sestry sú poslané, aby prinášali Radostnú zvesť chudobným (por. Lk 4, 18) a slúžili Kristovi v tých, ktorí trpia.
Tak sa aj sestry našej Kongregácie venujú misijnej činnosti - slúžia ľuďom na ich ceste ku Kristovi svedectvom živej viery, lásky, pokory a jednoduchosti.
Milosrdná sestra, podnecovaná Kristovou láskou (por. 2 Kor 5,14), nesie svoj podiel na kríži Pánovom a zohýna sa pod krížom brata. Život Kristov sa takto stávaj jej prostredníctvom viditeľným. (por. 2 Kor 4, 11). (Konštitúcie 6)


ALBÁNSKO

Misijné pôsobenie sestier v Albánsku...Misijné pôsobenie sestier v Albánsku...

UKRAJINAPerečín - tábor s deťmi

Po páde totality v r. 1990 sa sestry slovenskej provincie vrátili pôsobiť na Ukrajinu do zakarpatskej oblasti - do Perečína a Užhorodu. V roku 2009 ukončili sestry svoje pôsobenie v Perečíne a začali pôsobiť v Rachove. V súčasnosti máme na Ukrajine jednu komunitu v Užhorode .

Tu slúžia chorým, chudobným, deťom a to bez ohľadu na národnosť, rasu, svetonázor a náboženstvo. Tak ako už povedal sv. Pavol, sestry sa snažia byť v tomto prostredí všetkým všetko... a tak sú učiteľkami deťom, ktorým treba pomôcť v učení; hudobníčkami pri nácviku liturgie; vďačné poslucháčky ťažkých životných osudov sociálnymi neistotami skúšaných Ukrajincov; vychovávateľky; krajčírky; zdravotníčky.

  

TALIANSKO - Rím

Rím - chvíle voľnaNa žiadosť Konferencie biskupov Slovenska prebrali sestry v roku 1998 starostlivosť o chod Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde žijú kňazi zo Slovenska, ktorí študujú na niektorej rímskej univerzite.
Sestry srdečne privítajú aj pútnikov zo Slovenska, ktorí prídu do Večného mesta a navštívia toto kolégium. Rím - sestry u otca kardinála Tomka

Druhá komunita sestier pôsobiacich v Ríme sa stará o chod domácnosti u otca kardinála Tomka.

  

  

  

  


...modlitba...Modlitba a obeta

Misijným poslaním sestier je aj každodenná modlitba a prinášanie obiet. ...prinášanie obiet...

 

Svätý Vincent hovorí:
„Nezabúdajme, ak zostaneme verné svojmu povolaniu, vďačíme za to len modlitbe.
Ak máme úspech v našej práci, vďačíme za to modlitbe.
Ak vytrváme v láske, vďačíme za to Bohu a modlitbe." (Konštitúcie 135)

„Keďže by sme človekovi rady dali viac, ako vládzu naše ruky a srdcia, prednášame všetky starosti o neho Bohu v modlitbe."   (Konštitúcie 18)

 

REPONDER - chlapec z Konga (adopcia na diaľku)  >>>
Pomoc deťom v Kongu a Kamerune >>> 
BOJ PROTI HLADU  - zbierka pre chudobných na Haiti >>>