KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Výber z Modlitebníka Milosrdných sestier

„Vaša prvá myšlienka má patriť Bohu, ďakujte mu... Prvou úlohou je kľaknúť si a klaňať sa Bohu..." (svätý Vincent de Paul)

 Ranné obetovanie dňa - pri vstávaní

Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý! Klaniam sa ti z hĺbky srdca. Obetujem ti tento deň v spojení s Ježišom a skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Chcem dnes plniť tvoju vôľu v duchu pokory, jednoduchosti a lásky. Prosím si milosť získať všetky odpustky. Bez poškvrny počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame. Amen.

  

„Keď bijú hodiny, myslite si v duchu, že vás oslovuje Pán Boh a vraví vám:  Milá dcéra, miluj ma; čas sa míňa a blíži sa večnosť: daj mi svoje srdce!" (svätý Vincent de Paul)

.

Dobrý úmysel

Bože môj, obetujem všetko na tvoju väčšiu česť a slávu. Spájam všetko s láskou Pána Ježiša, s jeho utrpením a zásluhami, so zásluhami Panny Márie a svätých.
Môj Ježišu, milosrdenstvo!
Mária, Matka milosti, stoj pri mne s Ježišom v hodine mojej smrti. Amen.

 .

Obetovanie dňa

Večný Otče, skrze ruky Najčistejšej Panny Márie, vkladám do kalicha, ktorý dnes každý kňaz pri oltári pozdvihuje, svoje myšlienky, práce, námahy a bolesti, svoju prítomnosť, minulosť, budúcnosť, všetky svoje hriechy, svo­jich drahých, všetky duše na svete, duše v očistci i smrť.
Obetujem ti každý úder svojho srdca, každý svoj dych, každý svoj krok, kaž­dé slovo s úmyslom, aby všetky tieto moje činnosti boli tebou premenené práve v toľko úkonov lásky, ako zmie­renie za hriechy sveta.
Daj, aby sa môj deň stal v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, jedinou nepretržitou svätou omšou, ne­ustálou obetou, večným prijímaním.

.

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Buď pozdravená a zvelebená, Najsvätejšia Oltárna sviatosť od toho času až na veky vekov.
Ó, môj Ježišu, pevne verím, že si tu skutočne prítomný ako Boh a človek.
Dúfam v teba, v tvoju dobrotu, ktorá ma udržiava a posilňuje v mojom zasvätení.
Milujem ťa nadovšetko a chcem sa usilovať, aby som ti lásku dokazovala skutkami milosrdenstva.
Klaniam sa ti s anjelmi a so všetkými svätými v nebi i na zemi.
Ľutujem, že som ťa často hriechmi urazila.
Nemôžem ťa teraz prijať sviatostne, ale túžim ťa prijať vrúcne aspoň duchovne. Príď so svojou svätou milosťou.
Ježišu, tebe žijem, Ježišu, tebe umieram, Ježišu, tvoja som v živote i smrti.
Ty si vo mne, ja som v tebe. Viem, že teraz ma miluje aj tvoj Otec, lebo ty si v Otcovi.
S dôverou pokorne prosím:
čnosti podľa ducha môjho zasvätenia: pokoru, jednoduchosť, lásku kblížnym;
ducha múdrosti a bázne, ducha pokoja a jednoty v komunite.
Daj, aby som svoje zasvätenie prežívala v odpútaní sa od všetkého a každého.
Tebe zverujem svojich rodičov a súrodencov.
Tebe zverujem svojich predstavených a spolusestry.
Tebe zverujem celú svoju bytosť so všetkým.
Vezmi mi všetko, čo mi prekáža na ceste k tebe a udeľ mi všetko, čo ma spojí s tebou.
Tebe zverujem i hodinu smrti.
Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Sviatostného Spasiteľa, vypros mi tieto milosti. Amen.

  

Modlitba o tretej hodine

„Pán Ježiš sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži" (Flp 2, 8).

V duchu prichádzam na Golgotu:
Pane Ježišu, pozerám na teba:
Visíš na kríži medzi zločincami.
Tvoje ruky sú rozpäté, ako by chceli objať celý svet.
Tvoja hlava krváca pod tŕňmi našej pýchy.
Tvoj bok je prebodnutý. Voda nás umýva, krv posilňuje.
Pod krížom stojí Matka - dar tvojej lásky.
Vesmír sa chveje aslnko sa schováva nad slovami odpustenia.
Ospravodlivil si nás pred Otcom.
Klaniam sa ti, milujem ťa.
Nebeský Otče, prijmi v túto hodinu smrti svojho Syna oslavu odo mňa. V spojení s čistou láskou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie obetujem ti jej rukami:
smrť tvojho najmilšieho Syna;
jeho posledný úkon lásky na kríži;
jeho doráňané telo a jeho najsvätejšiu dušu.
Pre jeho lásku, pre jeho zásluhy, buď milosrdným Otcom:
ľuďom, ktorí vtúto hodinu zomierajú,
dušiam v očistci,
mne a mojim drahým vhodine smrti,
všetkým, ktorí sa zmietajú vneistote azúfalstve.
Pane Ježišu, Kráľ našich sŕdc, prihovor sa za nás u svojho Otca. Tebe dal všetok súd nad nami, lebo ty si nás vykúpil.
Vyslyš naše prosby a daj, aby sme všetkým, s ktorými sa stretávame, priblížili tvoju lásku a milosrdenstvo.  
Bolestná Matka, Panna Mária, svätý Ján, vy verní svedkovia nášho vykúpenia, vložte naše prosby do otvoreného boku nášho Spasiteľa. Veríme, že takto naše prosby vyslyší Otec. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

.


 Modlitba posvätného ruženca

„... to je váš breviár ... modlite sa ho na úmysly Spoločnosti, aby ju Boh posvätil, požehnal jej práce a všetko, čo robí pre službu blížnym."  (svätý Vincent de Paul)

Radostný ruženec

Prosby k preddesiatku
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.
Tajomstvá k desiatkom
1) Ktorého si, Panna, zDucha Svätého počala. (Lk 1, 26-38)
2) Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety vživote nosila. (Lk 1, 39-45)
3) Ktorého si, Panna, vBetleheme porodila. (Lk 2, 1-7)
4) Ktorého si. Panna, vchráme obetovala. (Lk 2, 21-24)
5) Ktorého si, Panna, vchráme našla. (Lk 2, 41-50)

  

Ruženec svetla

Prosby k preddesiatku
a) Ktorý nech je Svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
Tajomstvá k desiatkom
1) Ktorý bol pokrstený vJordáne azačal svoje verejné účinkovanie. (Mt 3, 13-17)
2) Ktorý zázrakom vKáne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. (Jn 2, 1-11)
3) Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo avyzýval ľud na pokánie. (Mt 5, 3-10)
4) Ktorý sa ukázal vbožskej sláve na hore premenenia. (Mk 9, 2-8)
5) Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj vOltárnej sviatosti. (Mt 26, 26-29)

Skrátené tajomstvá k desiatkom

1) Ktorý bol pokrstený vJordáne.
2) Ktorý zjavil seba samého na svadbe vKáne.
3) Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo apokánie.
4) Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5) Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

  

Bolestný ruženec

Prosby k preddesiatku
a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Tajomstvá k desiatkov
1) Ktorý sa pre nás krvou potil. (Mt 26, 36-37)
2) Ktorý bol pre nás bičovaný. (Mk 15, 16-20)
3) Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. (Jn 19, 1-5)
4) Ktorý pre nás kríž niesol. (Lk 23, 26-32)
5) Ktorý bol pre nás ukrižovaný. (Jn 19, 25-30)

  

Slávnostný ruženec

Prosby k preddesiatku
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.
Tajomstvá k desiatkom
1) Ktorý slávne vstal zmŕtvych. (Mt 28, 1-8)
2) Ktorý slávne vystúpil do neba. (Lk 24, 50-53)
3) Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. (Sk 2, 1-4)
4) Ktorý ťa, Panna, vzal do neba. (Zjv 12, 1)
5) Ktorý ťa, Panna, vnebi korunoval. (Lk 1, 46-49)


  

 Sväté prijímanie

Modlitba pred svätým prijímaním

Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Prichádzam, aby som sa s tebou čo najužšie spojila. Nie som hodna prijať ťa do svojho biedneho, úbohého srdca. V dôvere v tvoje nekonečné milosrdenstvo prichádzam k tebe, Božskému pokrmu a lieku, aby som sa posilnila v boji proti pokušeniam, vlažnosti a nestálosti. Obetujem toto sväté prijímanie hlavne na úmysel ...
Ježiš, môj Spasiteľ, verím, že si tu skutočne prítomný pod spôsobom chleba. Ako veľmi si sa ponížil, aby si mohol prísť ku mne. Pripodobni ma k sebe. Urob ma poníženou, jednoduchou a láskavou. Zapáľ vo mne veľkú túžbu po tebe, túžbu milovať ťa viac ako seba, viac ako svoj život. Chcem v sebe vzbudiť túžbu po takej láske, akou je schopné horieť ľudské srdce.
Príď, Kráľ môjho srdca, a zaplav ho svojimi milosťami!
Príď, Božský lekár, a uzdrav rany mojej duše!
Príď, moje Svetlo, a zažeň odo mňa tmu hriechu!
Zostaň so mnou teraz i naveky. Amen.

.

Modlitba po svätom prijímaní

Ďakujem ti, dobrý Ježiš, že si prišiel ku mne. Klaniam sa ti so všetkými anjelmi a svätými. Prameň života, daj mi vnímavosť na prejavy tvojej lásky v dnešný deň. Pomôž mi správne využiť všetky milosti, ktoré si mi daroval. Naplň ma svojím Duchom Svätým, aby som prinášala ovocie lásky, radosti a pokoja všetkým, s ktorými sa dnes stretnem.
Všemohúci, daj mi, prosím, milosť vytrvalosti až do konca. Nauč ma s láskou prijímať utrpenie a ťažkosti a premieňať ich na obetu. Vezmi si, Pane, moju slobodu, pamäť, rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám, je od teba. Nakladaj s tým podľa svojej vôle. Tvoja milosť a láska sú pre mňa dostatočným bohatstvo. Len nimi ma obdar a to mi stačí. Amen.