KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku

Základná škola sv. Vincenta v RužomberkuZákladná škola svätého Vincenta v Ružomberku bola zriadená dňa 1. 7. 1991, čím  obnovila svoju činnosť v  budove, v ktorej v rokoch 1981 - 1949 sídlila meštianska rímskokatolícka škola. Zriaďovateľom Základnej školy sv. Vincenta sú Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky, ktoré v minulosti na tejto škole pôsobili od r. 1886.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - anglického a nemeckého. Obsah vyučovania je v súlade s učebnými osnovami pre katolícke školy schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.  Výchovno-vzdelávací proces školy je budovaný na vzájomnej dôvere a spolupráci medzi učiteľom a žiakom, obohacovaný modernými formami a metódami vyučovania.

Školu navštevujú žiaci z Ružomberka a z priľahlých obcí. Zvláštna starostlivosť je venovaná  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom z Detského domova v Ružomberku, a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci školy sa môžu zapájať v rámci záujmovej činnosti do rôznych krúžkov. Súčasťou školy od jej zriadenia aj Školský klub detí. Od 1. 9. 2008 začína svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré bude zamerané na aktivity pre žiakov v čase mimo vyučovania.

Škola je zároveň cvičnou školou pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Na hlbšiu duchovnú formáciu žiakov slúžia aktivity ako Mariánska družina a spevácky Agni Dei, ktorý sprevádza bohoslužby v priestoroch školy.

Základná škola sv. Vincenta je členom Združenia katolíckych škôl Slovenska a udržuje kontakty s katolíckymi školami aj v zahraničí. Svedčí o tom spolupráca s Vincent-Palotti Kolleg v Nemecku. S touto katolíckou školou organizuje vzájomné výmenné študijné pobyty žiakov a učiteľov. 

 
 
                                
Milosrdné sestry, ktoré pôsobia na Základnej škole sv. Vincenta:
 • Sr. M. Rita Murínová    - riaditeľka školy
 • Sr. M. Bartolomeja Trepáňová
 • Sr. M. Marta Úradníková 
 • Sr. M. Terézia Hadryová
 • Sr. M. Vojtecha Sapančíková


Viac informácií o škole nájdete na stránke http://vincent.edupage.org/ .

Kontakt

Logo ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Názov školy:         Základná škola sv. Vincenta
Adresa školy:       Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Riaditeľka školy:  Mgr. Miroslava Murínová - sestra M. Rita

     • Telefón, fax - riaditeľka:    044 - 4304 746
     • Telefón - zástupkyňa riaditeľky:   044 - 4329 933
     • Telefón - ekonómka:   044 - 4320 214
     • Mobil:   0918 - 619 805

Webová adresa:  http://vincent.edupage.org/ 
E-mail školy:        zsvincent.rk@gmail.com 

 

 

 

 Pracovné príležitosti:

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku informuje v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z., § 11a, ods. 1, že momentálne nemá voľné žiadne pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov.

Aktuality  

  

aktuality na stránkach školy >>> 
Iné aktuality  >>>
Fotografie

zápis do školy v r. 2017

svätá omša na začiatku školského roka 2015/2016

prváci v očakávaní aké to bude v škole

vstup čerstvých prváčikov do triedy

Milosrdná láska získava svet (autorka: s. Rudolfa Balážecová)

zápis prváčikov r. 2013

zápis prváčikov r. 2013

zápis prváčikov...s. Vojtecha vyučuje...

...s. Karmela vyučuje...

...s. Rudolfa vyučuje...

...s. Rudolfa vyučuje...

...s. Dagmar vyučuje...

na vyučovaní

zápis prváčikov

zápis prváčikov

telesná výchova

mariánska družina