KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

DUCHOVNÉ OBNOVY

Rehoľné sľubyBožie slovo a rehoľné sľuby - Ubaldo Terrinoni

Ubaldo Terrinoni, ktorý nás bude istý čas sprevádzať našimi duchovnými obnovami, je kapucín z Viterbo. Vydal sériu kníh Božie slovo a rehoľné sľuby, v ktorých sa na podklade textov Svätého písma Starého i Nového zákona zamýšľa nad sľubom poslušnosti, čistoty a chudoby.

 

 • 1. časť ... Poslušnosť... Biblické počúvanie ako poslušnosť... Poslušné počúvanie zasvätenej osoby... Poslušnosť ako služba... Poslušné počúvanie a sloboda
 • 2. časť ... Abrahám - vzor našej poslušnosti... Abrahám - skromná "ratolesť"... Abrahám ak pútnik poslušnosti... Poslušnosť prežíva krízu... Abrahám je podrobený najväčšej skúške poslušnosti... Abrahámova skúška - vzor našej poslušnosti
 • 3. časť ...Mojžiš, človek, ktorý sa opieral o Boha
 • 4. časť ...Samuel - Saul. Neposlušnosť a konflikt.
 • 5. časť ...Jonáš - misionár v Ninive.
 • 6. časť ...Ježiš - poslušný Otcovi
 • 7. časť ... Hľa, služobnica Pána
 • 8. čast ...sv. Jozef - pestún Ježiša
 • 9. časť ...podobenstvo o dvoch synoch
 • 10. časť ...Stotník - moc a poslušnosť
 • 11. časť ... čistota je "áno" povedané láske
 • 12. časť ... Čistota... Biblický význam slova "láska"... Milovať a stávať sa darom... Milovať znamená byť verný... Milovať znamená odpúšťať
 • 13. časť ... Izrael a jeho krédo: "Budeš milovať Pána..."... Jediný Boh a jednota ľudu..."Budeš milovať...!"
 • 14. časť ... Žalmista sa modlí: "Daj, aby moje srdce bolo prosté"... "Nerozdelené srdce" ja "srdcom prostým"...Prostota... Človek s rozdeleným srdcom
 • 15. časť ... Anna: Dar Materstva ...Plodnosť a neplodnosť u starovekých Izraelitov...Hodnota neplodnosti...Annin bezútešný žiaľ kvôli neplodnosti...Konečne dar syna!..."Po celý svoj život..."
 • 16. časť ... Jonatán a Dávid - obrazy priateľstva: Priateľstvo rozmnožuje radosť...Jonatán a Dávid: dvaja priatelia, jedna duša....Aby sme nestratili priateľa...Ježiš Kristus: najdôležitejší priateľ...
 • 17. časť ... Pieseň o vinici alebo podobenstvo o neopätovanej láske: ...Výstižné rozprávanie...Pieseň o láske a o trpkom rozčarovaní... Nebezpečná intervencia...Neopätovaná Božia láska...Spytovanie svedomia
 • 18. časť ... Milovaná z Piesne piesní "Môj milý je môj..." ... Alegória snúbeneckej lásky v biblickej literatúre... Môj milý je môj a ja som jeho... Metafora snúbeneckej lásky a vzťah medzi Kristom a zasvätenou osobou
 • 19. časť ... Zasvätené osoby: svedkovia evanjeliového radikalizmu .... Blahoslavení čistého srdca... Tri základné rozmery čistoty srdca: úplne patriť Pánovi, čistý a priezračný život, život navždy v Bohu.
 • 20. časť ... ...lebo oni uvidia Boha..."Videnie Boha" v literatúre SZ a v apokryfoch...Sloveso v budúcom čase: "budú vidieť..."...Čistota srdca a askéza
 • 21. časť ... Učeníci Ježiša Krista: "bez manželstva pre nebeské kráľovstvo" ....Búrlivá dišputa s farizejmi o rozvode... Situácia eunuchov v starovekých kultúrach... Bez ženy pre nebeské kráľovstvo...
 • 22. časť ... "Bez manželstva pre nebeské kráľovstvo II." ....Panenstvo je darom... Panenstvo a samota... 
 • 23. časť ... Mária Magdaléna - obraz vrúcnej lásky ....Ktorá Mária Magdaléna ? ... "...ešte za tmy"..."Žena, prečo plačeš?"..."Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?"..."Už ma nedrž"...Lekcia lásky pre nás
 • 24. časť ... Žiť v čistote a "žiť v tele"(1 Kor 6,12-20) ...Žiť po korintsky...."Všetko smiem..." ...."Vaše telá sú Kristovými údmi"...
 • 25. časť ... Milosti plná" - Panna (Mt 1,16. 18.20;Lk 1,26-38) ..."Narodil sa z Márie Panny...."Milosti plná" ...."Mária, veď nás"...
 • 26. časť ...  Ježiš-vzor všetkých, ktorí žijú v panenstve...Panenstvo: pre Ježiša podstatná hodnota...Nezvyčajná Ježišova ľudskosť...Ježiš a ženy...
 • 27. časť...  Človek je chudobný... Rôznorodosť chudoby v dejinách... Chudoba - ťažká téma pre dnešného človeka... Mapa chudoby... Chudoba a zasvätený život...
 • 28. časť...   Patriarchovia-bohatstvo ako požehnanie..."Boh otcov" vedie dialóg s patriarchami....Bohatstvo ako znak Božieho požehnania...Bohatstvo patriarchov a zásada časnej odplaty...Hriech a chudoba...
 • 29. časť...    Proroci-chudoba spôsobená boháčmi: Ustanovenie režimu latifundistov... Amos-hlas "hrmiaci" proti boháčom... Bohatí žijú v nadbytku, chudobní upadajú do núdze... Amos-prorok našich čias...
 • 30. časť... Kristus sa stal pre nás chudobným.... Spoločensko-ekonomické postavenie Ježiša... Chudoba v kenosis vtelenia... Chudobný Ježiš sa celkom oddáva človeku... Chudobný Ježiš sa v dôvere zveruje Otcovi
 • 31. časť... Hlúpy boháč - paródia šťastia ... Čudná prosba... Život nasmerovaný na vlastnenie... Nenásytnosť... Podliehame všeobecnému zákonu práce

 • 32. časť... Bohatý muž a jeho prehra... Popredný muž a jeho smútok...Peter hľadá uspokojujúce uistenie... 
 • Prežívame Rok viery. Na sviatok Obetovania Pána sa pápež Benedikt XVI. obrátil na všetkých zasvätených a adresoval nám tri pozvania: V prvom rade vás pozývam, aby ste živili vieru do takej miery, že bude osvecovať vaše povolanie. Pozývam vás, aby ste si pripomínali „prvotnú lásku", s ktorou Pán Ježiš zahrial vaše srdce... Preto je dôležité ostávať v tichu a adorácii a takto nanovo vzbudiť vôľu a radosť zdieľať svoj život, rozhodnutia, poslušnosť viery... Na druhom mieste vás pozývam k takej viere, ktorá dokáže rozpoznať múdrosť slabosti... Nakoniec vás pozývam obnoviť si vieru, ktorá vás urobí pútnikmi do budúcnosti...
  Nech nám k naplneniu tejto výzvy, ktorú nám adresoval Benedikt XVI. krátko pred svojím odstúpením zo služby najvyššieho pastiera Cirkvi, pomôžu aj našej duchovné obnovy...

 • 1. časť ... Zázrak prvého aktu viery ... Podľa vzoru Abraháma
 • 2. časť ... Ten, ktorý sa zjavuje a ukrýva ... Porazení po skúške ... Budem pri tebe
 • 3. časť ... Sila viery a sila odmietnutia ... Bohatý sám so sebou ... Ťažký prah
 • 4. časť ... Stôl slova...Ticho, ktoré vedie k Eucharistii

 Rozmnož nám vieru

...  začíname ďalší cyklus našich duchovných obnov. Ich základ budú tvoriť úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera Rozmnož nám vieru.

 • 1. časť ...  Vnútorný život popretkávaný Eucharistiou
 • 2. časť ...  Eucharistia cesta posvätenia ... Starostlivosť o dušu
 • 3. časť ...  Skutočná láska k tej, ktorá odišla...Dráma o ktorej svet nevie
 • 4. časť ...  Každodenný život - príprava na Eucharistiu...Na Božiu chválu?
 • 5. časť ...  Láska k Eucharistii rodí svätých...Medzi liturgiou a životom
 • 6. časť ...  Neľahký zápas o slobodu... Prázdnota, ktorú chce Boh naplniť
 • 7. časť ...  Zvelebujem ťa, Otče...Eucharistická žena

Ježišu, bez viery sme ako stroskotanci na rozbúrenom mori, ktorí sú pozbavení plachiet, vesiel i kompasu. Bez viery je utrpenie peklom. Ježišu, prosíme ťa slovami tvojich apoštolov: „Daj nám väčšiu vieru!" (Lk 17, 5). Amen.

 

Stretnutie vo večeradle - Edward Staniek

... Učiteľu, otvor naše srdcia, aby sme dokázali prijať lásku, ktorú si nám zjavil ...

 • 1. časť   ...   Vydať svedectvo pravde ...    Tajomstvo výmeny darov ... Veriť znamená byť poslušným Bohu
 • 2. časť  ...   V škole pravej lásky  ... Svätá omša škola modlitby ... Žriedlo živej vody ...   Stretnutie pri stole  ... Vďačnosť...
 • 3. časť ... chudoba ... svet ráta iba s bohatými ... potreba svedectva o hodnote chudoby ... ťažkosti pri vydávaní svedectva ... odhaľovanie veľkosti Božích darov ... radosť z obetovania ... pohoršenie ... milovať chudobu...
 • 4. časť - Poslušnosť .... Mať moc ... Vedieť slúžiť ... Byť poslušným Bohu ... Dve formy poslušnosti ... Cesta k zrelej poslušnosti ... Pohľad na predstaveného ... Chybná interpretácia poslušnosti...
 • 5. časť - Čistá láska - sľub čistoty ... Vonkajšie ohrozenie-svet ... Vnútorné ohrozenie - žiadostivosť ...  Cesta k strate čistej lásky ... Dôsledky straty čistoty, čistej lásky ... Nádherný Boží dar ...   Nesprávne chápanie Božej lásky ... Umocnenie čistej lásky ... Upozornenia  
 • 6. časť - Modlitba - Hodnota modlitby - Podstatné prvky modlitby - Otče náš - Práca, modlitba, odpočinok - Stále sa treba učiť - Rozjímanie textov Svätého Písma -  Prečo máme čítať Sväté Písmo - Spôsoby čítania, Chyby pri čítaní, Etapy vstupovania do bohatstva Svätého Písma 
 • 7. časť - Obrátenie -  Dôležité rozhodnutie - Pokušenie - Dve etapy rozvoja duchovného života - Tajomstvo hriechu
 • 8. časť -  Obrátenie II. - Koncepcia dokonalosti - Cirkev je nemocnica - Rôzne druhy chorôb - Hriech môže obohatiť - Príprava na sviatosť zmierenia
 • 9. časť - Evanjeliové spoločenstvo - Tri druhy spoločenstva - Evanjeliový kruh - Dôležitejšie je priateľstvo s Kristom ako priateľstvo s človekom - Ideál evanjeliového spoločenstva
 • 10. časť - Budovanie spoločenstva - Prvky vytvárajúce spoločenstvo - S kým môžeme budovať evanjeliové spoločenstvo...  - Pochopenie druhého človeka - Miluj Boha a rob čo chceš ...
 • 11. časť - Posledná večera... Ježiš umýva učeníkom nohy...
 • 12. časť - Posledná večera II. ... Ježiš otvára pred tými, ktorých miluje až do krajnosti, perspektívu úžasného stretnutia v dome nebeského Otca. Je to príbytok pripravený pre tých, ktorí ho milujú. Predstava Otcovho domu, toho úžasného spoločenstva ľudí, ktorých spája láska, je tou najúžasnejšou predstavou, akú Kristus predostrel pred svojimi učeníkmi...
 • 13. časť - Posledná večera III.
 • 14. časť - Posledná večera IV.
 • 15. časť - Posledná večera V.

 

350. výročie  od smrti sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac

Logo 350. výročia

Viac slov o logu 350. výročia... (získať viac informácii)  

  

Duchovné obnovy  

 1. 1. časť - Oživiť oheň - odvážiť sa snívať - aj dnes si uchovať sen živým - napredovať spoločne ...
 2. 2. časť - Vincentská spiritualita - stretnutie Krista v chudobných - Poznať - Kontemplovať (spiritualita lásky - V srdci Najsvätejšej Trojice - Vtelenie - Opustiť Boha pre Boha) - Slúžiť
 3. 3. časť - Duch svätého Vincenta de Paul - zaodiať sa duchom Krista - Buďte naplnení Kristovým duchom - Vernosť Kristovmu duchu...
 4. 4. časť - Duch svätej Lujzy de Marillac - Kým bola v 17. storočí? - Prečo sa vytratila? - Prečo sa navrátila? - Čo prináša súčasnému svetu? - Úloha ženy (sedliacke ženy - meštiacke ženy a šľachtičné) -sieť charitatívnej lásky
 5. 5. časť
 6. 6. časť
 7. 7. časť
 8. 8. časť
 9. 9. časť
 10. 10. časť
 11. 11. časť
 12. 12. časť

Evanjeliové hostiny

Spojenie s Ježišom

Našla som toho, koho moja duša miluje. (por. Veľpieseň 3,4) - namaľovala sestra M. Rudolfa BalážecováNámet pre nasledujúce duchovné obnovy čerpáme v prevažnej miere z knihy z knihy Spojenie s Ježišom a evanjeliová kontemplácia od Krištofa Wonsa SDS.

 •  1. časť -  Spoločenstvo s Bohom-podstata života  *  Žijem, pretože Boh chcel byť so mnou  *  Túžba po Bohu žije vo mne  *  Rana v našej túžbe po Bohu  *  Ježiš uzdravuje moju túžbu po Bohu  *  Moja odpoveď na Božiu túžbu...
  1. Výňatok z 1. časti duchovnej obnovy:  "Ak siahneme do kníh Starého zákona, vidíme že výzva k viere v Boha, o ktorej ľud neustále počuje, je v samej podstate pozvaním k intímnemu a silnému vzťahu medzi Bohom a človekom. Obráťme svoju pozornosť na dva slovotvorné korene, ktoré sa používajú v Starom zákone na opísanie skutočnosti viery. Prvý  - aman - predstavuje pocit sily a istoty; označuje potvrdenie, priľnutie, zjednotenie, zväzok, uzol. Druhý - batach - znamená pocit bezpečia a dôvery; označuje postoj spoľahnutia sa na niekoho, postoj dôvery, nájdenie opory...."

Spojenie s Ježišom a evanjeliová kontemplácia od Krištofa Wonsa SDB. 2. časť -   Cesta evanjeliovej kontemplácie  *    Stvorení pre kontempláciu  Evanjeliová kontemplácia  *  Ježiš prítomný včera a dnes  *  Poddať sa pôsobeniu Ducha Svätého  *  Trojitá milosť kontemplácie

      • Výňatok z 1. časti duchovnej obnovy:  "Môžem sa teraz modliť slovom Ježiša, ktoré vyriekol na kríži: „Žíznim" - túžim po tebe. Môžem opakovať toto Ježišovo zvolanie, až kým sa moje vnútro nenasýti touto Ježišovou túžbou, kým si v hĺbke svojho srdca neuvedomím, že jeho túžba je stále živá. Ježiš túži po mojom živote, túži po mojej láske, túži byť so mnou po celú večnosť."

3. časť - Spoznávanie Ježiša do hĺbky Prvé poznanie Ježiš poznáva učeníkov ako prvý  Hľadím na toho, ktorý ma pozná  Učeníci poznávajú Ježiša  Moje poznávanie Ježiša  Kríza učeníkov pri poznávaní Ježiša Moje krízy v poznávaní Ježiša  Modliť sa o poznanie Ježiša

4. časť - Zamilovať sa do Ježiša * Od poznania k zamilovaniu sa do Ježiša * Skúsenosť, že sme Ježišom milovaní * Skúsenosť zamilovania v Ježišovom pohľade * Moja skúsenosť Ježišovho pohľadu * Ježišovi učeníci sú pohýnaní a priťahovaní * Ježiš aj mňa pohýna a priťahuje * Učeníci sú vychovávaní k tomu, aby ostali pri Ježišovi * Moje zotrvávanie pri Ježišovi * Modlitba o zamilovanie sa do Ježiša

5. časť - Vyvoliť si Ježiša * Potrebné je rozhodnutie * Ježiš si volí učeníkov ako prvý * Moja skúsenosť, že si ma Ježiš vyvolil  * Strach učeníkov prijať vyvolenie * Môj strach pri voľbe Ježiša * Ježiš vychováva učeníkov k radikálnej voľbe * Moja osobná voľba Ježiša * Znovu si zvoliť Ježiša


Čnosti svätého Vincenta  

 Postupne sa chceme zamýšľať nad čnosťami: poníženosťou, jednoduchosťou, láskou a bezhraničnou dôverou v Božiu prozreteľnosť, ktoré nám odporúčal nielen svätý Vincent, ale aj náš zakladateľ, Boží služobník biskup Ján Hám. Pokúsime sa aspoň v krátkosti priblížiť si, ako tieto čnosti prežívali patróni našej Kongregácie - Nepoškvrnená Panna Mária, svätý Jozef, svätý Vincent aj otec biskup Ján Hám, ktorého 150. výročie smrti sme si pripomenuli 30. decembra 2007.

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie - kaplnka vo Vrícku

  

  

Viac poznať a milovať Máriu

 Život v spoločenstve vo svetle Božieho slova (Roman Pindel)

Odovzdanosť

Celkom sám s Bohom

Rozjímanie o viere (Tadeusz Dajczer)