KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Spiritualita

Hoci Kongregácia nebola priamo založená svätým Vincentom, postupne sa prebrali vincentínske pravidlá a vincentínska spiritualita. Základné rysy vincentínskej spirituality sa vzťahujú na modlitbu, na nábožný život a na zmýšľanie.

Prvý rys spirituality sa týka vzťahu k Bohu.

Vincentínska duchovnosť je poznačená triezvym realizmom a bezhraničnou dôverou v Boha. Stredobodom života sestier je slávenie Eucharistie. Z oltára čerpajú silu pre apoštolskú službu, pre svoje snahy o svätosť a potrebnú obnovu. Z nej rastie ochota prinášať ľuďom Božiu lásku a s nimi niesť kríž vo veľkonočnej radosti. Do života modlitby milosrdnej sestry patrí liturgia hodín, návšteva Najsvätejšej sviatosti, krížová cesta a ruženec.

Hlavnými patrónmi kongregácie sú: Nepoškvrnená Panna Mária (8. 12.), sv. Jozef (19. 3.) a sv. Vincent de Paul (27. 9.)

Druhý rys spirituality sa týka vzťahu k človeku.

Svätý Vincent chcel zjaviť Krista prostredníctvom milosrdnej lásky rovnako veriacim, ako aj neveriacim. Bol si vedomý, že jeho sestry sú poslané, aby prinášali Radostnú zvesť chudobným (porov. Lk 4, 18) a slúžili Kristovi v tých, ktorí trpia. Tak sestry slúžia ľuďom na ich ceste ku Kristovi svedectvom živej viery, lásky, pokory a jednoduchosti. V Kristovi a cez Krista sa oddávajú Bohu, aby celkom zdieľali osud ľudí, najmä chudobných a žili celkom pre nich. Preto stoja ako milosrdné sestry uprostred sveta.

Čo musí človek robiť, aby skutočne obstál? Sv. Vincent pripomína, že človek bol stvorený na Boží obraz a že všetko jeho úsilie musí smerovať k tomu, aby pokračoval v diele Najsvätejšej Trojice a v diele Kristovom. Najsvätejšia Trojica pôsobí neustále, tvorí a udržuje svet. Musíme pokračovať v diele Najsvätejšej Trojice a v Ježišovom poslaní. Poslaním Kristovým je však: Zjaviť Božiu lásku ľuďom.

Sv. Vincent ďalej hovorí, že ak chce človek skutočne žiť, musí iným k životu pomáhať a život poskytovať

Toto je spiritualitou milosrdných sestier.