KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku - základné informácie


Aktuality Oznam>  

Zriaďovateľ:   

Materská škola sv. Lujzy v RužomberkuMaterská škola sv. Lujzy

 • Adresa:   034 01   Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 67
 • web:         http://www.skolka.satmarky.sk/  
 • e-mail:     skolka@satmarky.sk
 • telefón:    0948 725 580
 • IČO:   42215307
 • DIČ:   2023176782
 • Bankové spojenie:
  • VÚB a.s., pobočka Ružomberok
  • číslo účtu: IBAN: SK 43 0200 0000 0028 4905 1551
 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR od 1. februára 2011 - vydané v Bratislave dňa 17. 1. 2011, číslo: 2011-221/267:1-916

Ochrana osobných údajov:

 • Materská škola sv. Lujzy spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádzajú na www.gdpr.kbs.sk
 • Kontaktná osoba v MŠ pre poskytovanie informácií dotknutým osobám: Alena Šulíková

 

 Pracovná doba:  

  • pondelok-piatok:  od 6.30 hod. do 16.00 hod.   
   • Rodičia privádzajú deti do škôlky v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod.

 Vedenie:      

  • Mgr. Elena Chachaľáková - riaditeľka MŠ

 Rada školy:      

 • Členovia Rady školy:
  • Mgr. Anna Kráľová - s. M. Bronislava (predseda Rady školy, zástupkyňa zriaďovateľa)
  • Mgr. Angelika Turiaková (zástupkyňa rodičov)
  • JUDr. Emil Maretta PhD. (zástupca rodičov)
  • Mgr. Katarína Zvalová - s. M. Fabiola (zástupca pedagogických zamestnancov)
  • Lucia Jurčová - s. M. Nikola (zástupca nepedagogických zamestnancov)
  • MUDr. Anna Lakatošová - s. M. Dobroslava (zástupkyňa zriaďovateľa)
  • Mgr. Marieta Sapančíková - s. M. Vojtecha (zástupkyňa zriaďovateľa)

 Poplatky:

 • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ sv. Lujzy za pobyt je: 
1. platiace dieťa: 40,- € /mesačne/dieťa/ celodenný pobyt                                                        30,- € / mesačne/dieťa/ poldenný pobyt

2. platiace dieťa: 30,- € /mesačne/dieťa/ celodenný pobyt                                                                20,- € /mesačne/dieťa/ poldenný pobyt

Dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 3. rok veku: 50,- € /mesačne/dieťa 

Rodiny so 4 a viac deťmi: 30,- € /mesačne/dieťa/ celodenný pobyt                                                               20,- € /mesačne/dieťa/ poldenný pobyt

Predškoláci: 5,- € /mesačne/dieťa - príspevok za akcie, pracovné zošity, darčeky pre deti a na ostatné nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením chodu MŠ

Poplatok za stravu: 44,- € /mesačne/dieťa, ktoré nie je predškolák

Príspevok od štátu na stravu predškoláka od 1.1.2019:  1,20 € /deň/dieťa

Rodič predškoláka dopláca:  0,80 € /deň/dieťa/ celodenný pobyt                                                                       0,56 € /deň/dieťa/ poldenný pobyt (bez olovrantu)

 

Mesačný poplatok hradený rodičmi pokrýva aj prevádzkové náklady:

- mesačné pranie periniek a plachiet

- týždenné pranie uterákov

- krúžky Materskej školy

- učebné pomôcky a hračky pre deti

- akcie

- darčeky pre deti                                                                 

                                                                                                       

 Pedagogickí zamestnanci:

 • CHACHAĽÁKOVÁ Elena, Mgr.
 • ZVALOVÁ Katarína, Mgr. - s. M. Fabiola
 • POLÁKOVÁ Gabriela, Mgr. - s. M. Marcelína
 • JIROTKOVÁ Lenka, Bc.
 • HORVÁTOVÁ Monika, Mgr.
 • KORISTEKOVÁ Katarína, Mgr. Bc.(aj školská zdravotná sestra)

 Prevádzkoví zamestnanci:

 • JURČOVÁ Lucia - s. M. Nikola
 • JANIGOVÁ Magdaléna
 • ŠULÍKOVÁ Alena
 • ROŠTEKOVÁ Agáta
 • BENIAČOVÁ Blažena
 • BAČKOROVÁ Denisa
 • LENČOVÁ Anna
kolektív MŠ 2018/2019
kolektív MŠ v šk. roku 2018/2019


 Kapacita škôlky:

  • Kapacita MŠ: 69 detí
  • Počet tried v šk. roku 2021/2022:  3
   • 1. trieda - "Kukučky" (3-4 ročné deti) - triedne učiteľky:
    • Zvalová Katarína, Mgr. - s. M. Fabiola
    • Nemčíková Júlia, Mgr.
   • 2. trieda - "Sýkorky" (4-5 ročné deti) - triedne učiteľky:
    • Jirotková Lenka, Bc.
    • Poláková Gabriela, Mgr. - s. M. Marcelína
   • 3. trieda - "Orly" (5-6 ročné deti) - triedne učiteľky:
    • Chachaláková Elena, Mgr.
    • Horvátová Monika, Mgr.


 Zameranie:    

 Podmienky prijímania detí:

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Žiadosť o prijatie dieťaťa môže podať zákonný zástupca dieťaťa riaditeľstvu MŠ sv. Lujzy vždy od 1. 9. do 2. 5. len na nasledujúci školský rok. Termín ukončenia prijímania žiadostí na nasledujúci šk. rok je 2. 5.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:  všeobecné podmienky pre zápis. Prednosť pri prijímaní - zo zákona majú deti, ktoré: dovŕšili 5 rokov veku (predškoláci); deti, ktorým bola odložená povinná školská dochádzka v základnej škole a žiadosti podľa interných pravidiel MŠ (súrodenci detí, ktorí navštevujú MŠ sv. Lujzy; súrodenci detí, ktorí navštevujú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných zriaďovateľov a časové poradie podania žiadosti o prijatie); deti, ktoré ku 15. 9. dovŕšili 3 roky veku.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do MŠ, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Riaditeľ školy má právo záverečného posúdenia prijatia/neprijatia dieťaťa aj v prípade nesplnenia vyššie uvedených interných pravidiel.

Podmienky prijímania detí sú odsúhlasené zriaďovateľom, prerokované pedagogickou radou na začiatku šk. roka.

                

 Formuláre:

 • ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • VYHLÁSENIE rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
  • súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
  • predložia príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnený formulár na posúdenie príjmu a potvrdenia o príjmoch všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti žiadateľom, a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci a do 10. augusta, v prípade, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov
  • súhlasia s poskytnutím ich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie
 • Formulár na posúdenie príjmu

 Pracovné príležitosti:

Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku informuje v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z., § 11a, ods. 1, že momentálne nemá voľné žiadne pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov.


 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku
Fotografie

... pani učiteľky: LENKA J., EVKA B., ELENKA Ch., s. M. FABIOLA a za nimi s. M. PAVLA, provinciálna predstavená

...pani učiteľky (Elenka, Lenka, Evka, s.Fabiola), zástupkyne zriaďovateľa (s.Pavla, s.Noemi) a p. MAGDALÉNA J. a s.M.RUŽENA, ktoré budú taktiež zabezpečovať chod škôlky...