KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Materská škola sv. Lujzy - vzdelávací program SRDIEČKO

„Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je očiam neviditeľné."    (Antoine de Saint - Exupéry)

 

Školský vzdelávací program SRDIEČKO ♥  tvoria tematické okruhy:

Mám srdiečko                      
Srdiečko ♥ pre kamarátov 
Srdiečko ♥ pre prírodu         
Šikovné srdiečko                
Srdiečko ♥  darom od Boha 
    

A obsah vzdelávania v MŠ sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:   Jazyk a komunikácia; Matematika a práca s informáciami; Človek a príroda; Človek a spoločnosť; Človek a svet práce; Umenie a kultúra; Zdravie a pohyb; Verím v Boha                  

Pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku je nevyhnutné rásť vo všetkých týchto oblastiach. Vlastným zameraním školy je skutočnosť, že materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o náboženské a duchovné prvky.  Každá oblasť je dynamicky prepojená duchovnou sférou, vierou v Boha, ktorá je základným pilierom našej edukačnej činnosti. Symbol srdiečka predstavuje lásku ako Boží dar nám samotným, ktorý sa učíme rozvíjať a šíriť ďalej.

Základným a najdôležitejším Božím prikázaním je láska, ktorú sa snažíme vkladať do detí, aby dosiahli vedomie, že sú milované a tak ich vedieme ku kresťanskej a osobnostnej zrelosti. Formujeme tiež osobnosť dieťaťa na kresťanských princípoch tak, aby sa samé rozhodovalo pre dobro nie len kvôli vonkajším pohnútkam, ale najmä pre radosť, ktorú jeho skutok prinesie iným i jemu samotnému. Dôležitým poslaním je aj naučiť dieťa spájať každodenný život so životom viery, formovať u dieťaťa základy svedomia, morálky a empatie.

Za poslanie cirkevnej materskej školy považujeme harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho potrebami, záujmami a vekovými, ako aj individuálnymi osobitosťami tak, aby bolo pripravené na primárne vzdelanie v základnej škole.

 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku