KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Informácie

Nové vedenie Slovenskej provincie 

Dňa 28. apríla 2007 sestry Slovenskej provincie zvolili na volebnej provinciálnej kapitule za provinciálnu predstavenú sestru M. Pavlu Janu Draganovú.

Zároveň zvolili provinciálnu radu v tomto zložení:

  • s. M. Ulrika Mrekajová
  • s. M. Faustína Gomoláková
  • s. M. Marcelína Poláková
  • s. M. Michaela Dvorská

S. Pavla menovala s. M. Ulriku Mrekajovú za provinciálnu vikárku a s. M. Noemi Žilkovú za provinciálnu ekonómku.

Dňa 1. mája 2007 sestry Slovenskej provincie spoločne vo svätej omši vo Vrícku oslavovali dobrotu a lásku nášho Boha - Otca i Ženícha, ďakovali za uplynulých šesť rokov a vyprosovali dary Ducha Svätého pre nové vedenie Slovenskej provincie.

Sestra Pavla zložila sľub pred všemohúcim Bohom, pred sestrou Ruženou, generálnou predstavenou i pred zhromaždenými sestrami.

Sestra Ružena poďakovala s. Pavle za doterajšiu službu pre dobro našich sestier i našej Spoločnosti, aj za to, že bola ochotná, napriek veľkosti kríža, ktorý pred sebou videla, povedať znovu Pánovi, ale i nám, svoje „Áno".

Zároveň poďakovala sestrám, ktoré doteraz spolupracovali s provinciálnou predstavenou ako jej radkyne, ďakovala, že pred šiestimi rokmi prijali výzvu sestier, spoznali v nej Božiu vôľu a podujali sa ju aj uskutočňovať.

S. Ružena sa obrátila i na novozvolenú provinciálnu radu a poukázala na vážnosť a dôležitosť úlohy, ktorú im sestry zverili. Ubezpečila sestry o svojom dennom duchovnom sprevádzaní.

Fotografie

s.Pavla so svojou radou: s.Michaela, s.Marcelína, s.Faustína, s.Ulrika

vedenie Slovenskej provincie (2007-2013)

1.máj 2007: zhromaždenie sestier

1.máj 2007: slávnostná sv.omša, ktorú celebroval don Slávko Švihra a koncelebroval vdp. Jozef Čeman

1.máj 2007: sľub s.Pavly, provinciálnej predstavenej

1.máj 2007: ...slávnosť sprevádzali anjelské spevy sestier...

1.máj 2007: príhovor s.Ruženy, generálnej predstavenej

1.máj 2007: príhovor s.Alžbety

1.máj 2007: ...poďakovania a gratulácie...

1.máj 2007: ...poďakovania a gratulácie...