KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Juniorát

Skladanie prvých rehoľných sľubov

Všemohúci Bože, ty si vnukol našim sestrám rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášali obetu svojho života a pod tvojim vedením dosiahli cieľ cesty, ktorú dnes nastúpili...

Dňa 2. februára 2007 vo Vrícku na Sviatok Obetovania Pána zložili Trojjedinému Bohu svoje prvé rehoľné sľuby - sľub čistoty, chudoby a poslušnosti pre Nebeské kráľovstvo - tieto naše sestry:

  • sestra M. Zuzana Mariana Tovtyn     z Turja Remeta (Ukrajina)
  • sestra M. Zdenka Terézia Reháková     z Trstenej

Slávnostnú sv. omšu celebroval otec Anatolij Tovkan, vincentín z komunity v Perečíne na Ukrajine. Koncelebrovali otec František Honíšek, vincentín z komunity v Bratislave a páter Jozef Hanzély, duchovný sestier Vykupiteliek z Vrícka.

Sestry zložili svoje sľuby do rúk sestry M. Ruženy Múdrej, generálnej predstavenej.

Prosili sme dobrotivého Nebeského Otca, aby nás Eucharistia, ktorú sme slávili, naplnila radosťou, a aby pomáhala našim sestrám, verne zachovať rehoľné sľuby, ktoré zložili.

Po svätej omši sestra Pavla Draganová, provinciálna predstavená odovzdala sestrám:

  • KRÍŽ   - aby sa k nemu utiekali, aby bol pre ne posilou a útechou
  • KONŠTITÚCIE    - s prianím, aby ich verne zachovali až do smrti
  • LITURGIU HODÍN    na posvätenie času - táto modlitba im má byť posilou v ich zasvätení
  • RUŽENEC    - aby sa v čase skúšky utiekali k Pánovi a jeho Matke

Na túto slávnosť prišli sestry z mnohých komunít, aby vyprosovali sestrám Ducha Svätého, Tešiteľa, aby živil plameň ich predsavzatí, ktorý roznietil v ich srdciach, aby v nich zažiarila krása krstu a nevinnosť života.

Fotografie

...takéto krásne slniečko svietilo na Obetovanie Pána na oblohe...

...novicky sa lúčia s noviciátom - s.Zuzana, s. Kamila, s.Zdenka

s.Zuzana a s.Zdenka pred sv.omšou, v ktorej zložia svoje prvé rehoľné sľuby

s. Zuzana číta Božie Slovo

Všemohúci Bože, ja, sestra M.Zuzana Mariana Tovtyn, Tvoja nehodná služobnica, verná svojej krstnej zmluve, sľubujem Tebe, Bohu Trojjedinému pred Nepoškvrnenou Pannou Máriou, pred sv. Jozefom, pred sv. Vincentom z Pauly a celým anjelským zborom ....čistotu, chudobu a poslužnosť pre kráľovstvo nebeské...

Všemohúci Bože, ja, sestra M.Zdenka Terézia Reháková, Tvoja nehodná služobnica... sľubujem Tebe, Bohu Trojjedinému, pred Nepoškvrnenou Pannou Máriou, pred sv. Jozefom, pred sv. Vincentom z Pauly a celým anjelským zborom ... čistotu, chudobu a poslušnosť pre kráľovstvo nebeské...

s.Zuzana prijím kríž, Konštitúcie, Liturgiu hodín a ruženec

s.Zdenka prijíma kríž, Konštitúcie, Liturgiu hodín a ruženec

sv.omša - otec František, Anatolij a páter Jozef Hanzély

...záverečné poďakovanie...