KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Doživotné sľuby (Vrícko 9. 8. 2008)

Aktuality >>>  

9. augusta 2008 o 10.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku konala sa slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Rudolf Baláž, diecézny biskup banskobystrickej diecézy. Počas svätej omše tri sestry Satmárky zložili do rúk sestry M. Ruženy Múdrej, generálnej predstavenej doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. 

Sestra Pavla Draganová, provinciálna predstavená v úvode obradu vyzvala sestry, ktoré chcú zložiť doživotné sľuby, aby predstúpili. Každá úklonom i slovne vyjadrila svoju vôľu:

  • s. M. Ladislava      Matúšová         - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Gertrúda       Bruganová       - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Kristiana       Šütóvá              - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."

„Žiadame si zložiť doživotné sľuby v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, k Božej chvále a k službe svätej Cirkvi."

Sestry sa počas svätej omše za prítomnosti svojich rodičov, príbuzných a sestier zasvätili Bohu zložením doživotných sľubov.

Na záver udelil požehnanie:

  • Boh, pôvodca dobrých úmyslov, nech upevní vaše dobré rozhodnutie a posilní vašu vôľu, aby ste vytrvalo a verne zachovali, čo ste sľúbili.
  • Nech vám pomáha, aby ste s radosťou nasledovali Ježiša Krista na úzkej ceste, ktorú ste si vyvolili, a aby ste ochotne niesli bremená svojich bratov a sestier.
  • Nech vás zhromaždených v Kristovom mene spája Božia láska a utvorí z vás duchovnú rodinu, aby z vás vyžarovala na všetkých ľudí Kristova láska.
"Srdce mi jasá v Pánovi, v mojom Bohu rastie moja sila." (1Sam 2, 1)
Fotografie

9. august 2008 - slávnosť skladania doživotných rehoľných sľubov v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok: s. M. Ladislava, s. M. Gertrúda, s. M. Kristiana

...počas spevu litánií k všetkým svätým sľubujúce sestry padajú na tvár pred Pánom.

Otec biskup vyzval sestry: Pristúpte k oltáru, aby ste Trojjedinému Bohu zložili svoje sľuby. ...a všetky tri sestry zložili doživotné sľuby. ...sestra M. LADISLAVA...

...sestra M. GERTRÚDA...

...sestra M. KRISTIANA...

Otec biskup posvätil prstene a predniesol modlitbu: Nebeský Otče, požehnaj tieto prstene, ktoré budú nosiť tebe zasvätené panny ako znak oddanosti a vernosti v tvojej službe po celý život. Zachovaj ich navždy vo svojej láske a milosti ako oddané nevesty Ježiša Krista. Amen.

Otec biskup odovzdal sestrám prstene: Sestra, prijmi tento prsteň ako znak večnej zmluvy, ktorú si uzavrela s Kristom, ženíchom panien. Nech je pre teba prsteňom viery, znamením Ducha Svätého, lebo si sa stala Kristovou nevestou. Nech ťa Boh zachová bez poškvrny. Ak mu budeš verne slúžiť, budeš jeho chválou po celú večnosť. Amen.

Obetný dar: OBRAZ KRISTOVEJ TVÁRE: Pane, Ty si sa na nás s láskou pozrel, keď si si nás vyvolil. Nech sa tento Tvoj pohľad hlboko vryje do našich sŕdc, aby sme Ti vo svojom živote vždy dávali prvé miesto.

Obetný dar: RUŽA: Ruža je na pohľad krásna, šíri vôkol seba vôňu, ale má i tŕne. Aj náš život sa skladá nielen z radostných, ale aj z bolestných chvíľ. Pane, touto ružou Ti chceme vyjadriť naše odhodlanie nasledovať Ťa v radosti i v utrpení.

Obetný dar: SOĽ: Pane, Ty si povedal: ‹Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?› Pomôž nám tak prežívať svoje zasvätenie, aby sme naozaj boli soľou pre tento svet.

Obetný dar: CHLIEB A VÍNO: Pane, prinášame Ti chlieb a víno, aby si ich v rukách kňaza Ty sám premenil na svoje telo a krv. Udržuj v nás duchovnú radosť, ktorá pramení zo slávenia Eucharistie, aby sme raz dosiahli blažený život, ktorý nám pripravila Tvoja láska.

...slávnostnú atmosféru dotvárali spevy mladých sestier. (na fotografii s.M.Alexandra a s.M.Gorazda)

Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup spolu s mnohými kňazmi a rehoľníkmi.

...po svätom prijímaní... Nebeský Otče, s nábožnou úctou sme prijali nebeský pokrm a prosíme Ťa, roznieť v nás oheň Ducha Svätého a daj nám silu až do smrti vytrvať v láske k Tvojmu Synovi...

...chvíle vďaky Pánu Bohu, rodičom, súrodencom, spolusestrám i otcovi biskupovi a kňazom...

...a na záver ešte spoločná fotografia, ktorá bude pamiatkou na prekrásne chvíle. ...Nebeský Otče, pokorne ťa prosíme a žiadame, zošli na tieto svoje dcéry oheň Ducha Svätého, Tešiteľa, aby živil plameň ich predsavzatí, ktorý roznietil v ich srdciach. Pane, daj, nech v nich zažiari krása krstu a nevinnosť života. Nech upevnené posvätnými putami vinú sa k tebe vrúcnou láskou, verne zachovávajú spoločenstvo s jediným ženíchom, Kristom. Amen.