KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Lurdy aj dnes spájajú nebo so zemou

S pomocou Božou a pod ochranou Panny Márie sa od 23. do 31. mája 2019 uskutočnila 16. slovenská púť chorých do Lúrd. Púte sa zúčastnilo 647 pútnikov. Aj tentokrát to bola púť chorých a tých, ktorí im ochotne slúžili, k našej Matke.

V Lurdoch sa slávi tento rok ako Rok sv. Bernadety, pretože na rok 2019 pripadajú dve životné jubileá tejto svätice, ktorej sa v r. 1858 v Massabielskej jaskyni zjavila  Panna Mária - 175 rokov od jej narodenia a 140 rokov od úmrtia.

Po dlhej, najmä pre chorých náročnej ceste, nás v sobotu ráno na stanici v Lurdoch privítal otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorí nás spolu s ďalšími troma kňazmi predišiel do Lúrd lietadlom, a potom už prežíval dni v Lurdoch spolu s nami.

Stredobodom každého dňa prežitého v Lurdoch bola svätá omša, ktorú slávil otec arcibiskup spolu s osemnástimi kňazmi, ktorí duchovne sprevádzali našu púť. Pre všetkých ostane nezabudnuteľnou medzinárodná svätá omša v podzemnej Bazilike sv. Pia X.  Hlbokým duchovným zážitkom pre každého pútnika bola zaiste účasť na popoludňajšej eucharistickej  a večernej mariánske procesii, počas ktorej v modlitbe ruženca zaznievalo Zdravas´, Mária v rozličných rečiach, aj v slovenčine. Každý z pútnikov mal denne možnosť pohrúžiť sa do tichej modlitby v Massabielskej jaskyni a ďakovať i prosiť nielen za seba, ale aj za všetkých, ktorých nosí vo svojom srdci, i za tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb.

Panna Mária nás pri zjaveniach v Lurdoch v r. 1858 vyzvala k modlitbe ruženca a k pokániu. Určitým prejavom pokánia bola aj pobožnosť krížovej cesty, počas ktorej nás sprevádzali myšlienky sv. Bernadety. Zdravší pútnici si vykonali túto pobožnosť kráčajúc náročnou cestou na vŕšku Espélugues a chorí pútnici uvažovali o Kristovej krížovej ceste, ale aj o tajomstve jeho zmŕtvychvstania pri jednotlivých zastaveniach, ktoré sú umiestnené na rovine.

Každý z pútnikov nasledoval výzvu Panny Márie, ktorú adresovala Bernadete: „Choď sa napiť z prameňa." Mnohí sa z tohto prameňa nielen napili, ale sa vo vode, ktorá z neho vyteká, aj umyli a boli do nej ponorení. Ako správni slovenskí pútnici sme si niekoľko litrov tejto vody odniesli aj domov na Slovensko.

Počas jednej zo svätých omší mali chorí možnosť prijať sviatosť pomazania chorých. Pri svätej omši v lurdskej jaskyni tentokrát nebolo prvé sv. prijímanie, ale zásnuby. Otec arcibiskup tak ako po iné roky požehnal veľkú sviecu, ktorú sme priniesli zo Slovenska, a potom sme ju po večernej procesii zapálili ako prejav našej viery a lásky k Bohu i Márii.

Pri záverečnej sv. omši prijal sviatosť birmovania jeden z našich chorých pútnikov a všetci spoločne sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Hoci vlak už nemohol prijať ďalších pútnikov, vieme, že mnohí s nami putovali duchovne a denne sa s nami spájali aj vďaka Rádiu Lumen. Nech táto púť prinesie bohaté duchovné ovocie v živote samotných pútnikov, ale aj v našich rodinách, farnostiach a v celej vlasti.

Nech je zvelebený Pán za všetko, čo aj počas tohoročnej púte do Lúrd vykonal v našich srdciach!

Lurdská Panna Mária, oroduj za nás!

Svätá Bernadeta, oroduj za nás!

Foto >>