KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Boj proti hladu - pomôžme Haiti

Dcéry kresťanskej lásky z Haiti ďakujú Slovensku a posielajú správy

HaitiDcéry kresťanskej lásky z provincie Haiti ďakujú z hĺbky srdca vincentskej rodine na Slovensku a komisii „Boj proti hladu".

V mene všetkých osôb postihnutých, detí i starcov, chorých a hendikepovaných, ktorí vďaka prijatému daru pocítili trochu úľavy, našli nádej do života, možnosť nasýtiť sa... vyslovujem veľké, veľké poďakovanie.

Boh, ktorý sa nenechá prevýšiť v štedrosti, nech Vám odmení najhojnejšími milosťami z neba.

Vyslovujem poďakovanie aj za vzácny dar, ktorý sme prijali a práve organizujeme jeho rozdelenie medzi našimi dielami a premýšľame ako najlepšie pomôcť chudobným, hlavne aby sme dokázali tak zlepšiť ich postavenie, aby neboli závislými, čo je veľkým zlom v tejto krajine. (myslí sa závislosť - pozn. prekladateľa).

Myslíme, že s týmto darom by sme mohli pokračovať v tom, aby sme uľavili v utrpení veľkému množstvu osôb a dali možnosť stovkám ľudí (starcom, chorým deťom) najesť sa aspoň raz za deň.

Potrava zostáva na Haiti jednou z najnaliehavejších urgencií.

Tento dar bude použitý na stravu, zdravotnícku pomoc (ošetrovanie), na pomoc v sociálnej oblasti, na sociálne aktivity a to podľa potrieb a kreatívnosti každého z našich piatich diel.

Trochu z histórie našej provincie.

Provincia Haiti má 5 komunít:

1. Misia Panny Márie zázračnej medaily - „Mária Magdaléna":

            Do tejto misie patrí:

 • Zdravotnícke centrum - zdravotné stredisko - kde denne konzultujú (vyšetria) viac ako 250 veľmi chudobných ľudí. Zdravotné stredisko a lekáreň žiadajú od chorých zaplatiť iba v symbolickej cene, a to len preto, aby sa im nedávalo úplne všetko. Ale pre lekáreň je veľmi veľmi ťažké nahradiť to (doplniť to).
 • Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu (je ich veľmi veľa). Týmto chorým sa rozdávajú potraviny. V tejto zóne bývajú veľmi často epidémie malárie a brušného týfusu.
 • Denný stacionár pre starých ľudí (60 osôb), s možnosťou kantíny - jedného jedla za deň, k čomu patrí aj roznáška jedla do domov, do príbytkov tých, ktorí sú veľmi chorí.
 • Škola pre deti v ťažkostiach, pre deti z ulice, pre deti, ktoré prepadli v škole... Je to asi pre 60 žiakov, ktorým každý deň dávajú v škole jedlo. Pre mnohé z nich je to jediná strava, ktorú v ten deň dostanú.

Zóna, v ktorej sa nachádza táto misia, bola veľmi postihnutá cyklónmi v mesiaci septembri 2008. V tejto zóne sú stovky domov zničených, zrúcaných, poškodených alebo odnesených vodou. Stovky rodín stratili všetko. Komunita pomáhala poškodeným a chorým tejto zaplavenej zóny počas viacerých týždňov.

Je urgentné opraviť alebo znovu postaviť tieto domčeky. Ale ľudia nemajú prostriedky. Komunita situáciu mapuje, aby sme videli, kto je v najväčšej núdzi, navštevujeme hlavne rodiny s viacerými deťmi alebo starými ľuďmi, chorými alebo hendikepovanými, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

2. Misia Panny Márie Prozreteľnosti - „Cité Soleil"

Misia „Cité Soleil" sa nachádza vo veľkej barakovej kolónii. Ide o najväčšie nakopenie drobných barakov (domčekov, ak sa to vôbec dá nazvať domčekom) v rámci krajiny i celej latinskej Ameriky (viac ako 1300 jedál denne je vydávaných v tejto misii). Do tejto misie patrí:

 • Materská škôlka pre 400 žiačikov d 3 do 5 rokov.
 • Základná škola 1. a 2. cyklu (1. až 6. ročník) s približne 650 žiakmi.

Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín. Všetci jedia v škole, majú jedno teplé jedlo denne. Všetci profesori a personál majú tiež  zabezpečené jedlo v škole.  Najmenším deťom dáva škola aj raňajky. Pre mnohých z týchto žiakov je to jediné jedlo v ten deň. Všetci žiaci dostávajú knihy a uniformy a to vďaka patronátnemu programu a pomoci priateľov mimo tejto krajiny.

 • Zdravotné stredisko - s možnosťou konzultácie a poradenstva pred narodením a po narodení dieťaťa a s poskytovaním pomoci maličkým deťom. Viac ako 250 matiek s deťmi nachádzajú v tomto stredisku ošetrovateľskú pomoc, tiež je tu lekáreň a laboratórium, s cenou veľmi symbolickou.
 • Stredisko výživy pre deti podvýživené (asi 60 detí), ktoré tam zostanú určitú časť dňa, počas ktorej sa im viackrát podáva jedlo.
 • Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu, s podporou výživy.
 • Sociálna práca pre zlepšenie vyživovacích podmienok pre približne 100 starých ľudí.
 • Stredisko na zlepšenie postavenia žien, s ich spoluprácou: miestnosť na šitie, vyšívanie, dielňa pre remeselnícke práce, atď... Viac ako 150 matiek žije z tejto práce. Viaceré z nich sú matkami detí našej školy alebo vyživovacieho strediska.

3. Misia Jána Pavla II. - Fleurie Tabarre

Do tejto misie patrí:

 • Materská škôlka pre 130 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základná škola 1. a 2. cyklu pre 400 žiakov
 • Základná škola 3. cyklu (7. až 9. ročník) so 125 žiakmi

Všetci títo žiaci, ako aj profesori a personál, sa raz denne stravujú v škole. Najmenším deťom škola poskytuje aj raňajky, skôr ako začne vyučovanie. V tejto škole Jána Pavla II. sa denne vydáva okolo 700 obedov.

 • Škola analfabetizácie pre mladých a dospelých so 165 žiakmi

Jednou z najväčších ťažkostí pre nás v súčasnosti je finančne udržať školu 3. cyklu (6. až 9. ročník) a školu analfabetizácie pre mladých a dospelých.

 • Sociálna služba s rozdeľovaním surového jedla 160 rodinám (starí ľudia, chorí - aids, tuberkulóza..., hendikepovaní). Každý týždeň dielo používa asi 1.500 US na tento program výživy.
 • Patronát nad viacerými žiakmi v iných školách, hlavne v odborných školách alebo v klasických školách, ktorých veľmi chudobní žiaci nemôžu prísť do našich škôl kvôli vzdialenosti.
 • Dispenzár (zdravotnícke stredisko, ošetrovňa) kresťanského spoločenstva, kde pracuje jedna DKL, z ktorého profituje asi 500 chudobných rodín.
 • Sociálna práca pre zabezpečenie prenájmu jednej miestnosti v domoch pre osoby choré, staré, hendikepované, atď. Vďaka tomuto programu sa pomáha asi 15 rodinám.
 • Program liečebnej pomoci pre vykonávanie analýz v laboratóriách a inej zdravotníckej pomoci ľuďom veľmi chudobným, hendikepovaným, atď.

4. Misia Jána Gabriela Perboyre (Perboára) v Gonaives (Gonaiv)

Táto misia udržuje (má na starosti):

 • Materskú škôlku pre 100 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základnú školu 1. a 2. cyklu s 202 žiakmi
 • Vyživovacie stredisko pre 20 starých ľudí

Dielo sa nachádza v barakovej časti Gonaives - Raboteau (Rabotó). Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín. Mesto Gonaives bolo úplne zaplavené počas cyklónov, ktoré sa prehnali krajinou v mesiaci septembri 2008. Naša škola všetko stratila: knihy, archívy, nábytok, generátor, atď.  Rodiny žiakov tiež prišli o všetko. Mesto takmer vôbec neexistuje. Domy zrúcané, zničené, poškodené, prepadnuté do zeme poukazujú až do dnešného dňa na to, že mnohí ľudia boli nútení odtiaľ odísť alebo zostali bývať v takýchto domčekoch pod úrovňou chudoby.  Aby sme mohli otvoriť školu aspoň v novembri, bolo potrebné zabezpečiť: knihy, uniformy, topánky, tašky, stravu, atď... atď...

Jednou z najurgentnejších potrieb v Gonaives stále zostáva strava. Ľudia nemajú čo jesť. A tiež potrebujú pomôcť pri čistení domčekov, oslobodiť ich od bahna a opraviť ich, znovu postaviť alebo ich preniesť na bezpečnejšie miesto, kde by boli lepšie uchránené pred cyklónmi. V Gonaives sa naša komunita tiež snaží vyhľadávať najurgentnejšie prípady, hlavne rodiny, v ktorých sú malé deti alebo starí ľudia, hendikepovaní, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

5. Misia sv. Vincenta de Paul - v „Perière - Thomazeau"

Táto misia vznikla iba nedávno. Zdravotnícka a sociálna služba tam napreduje malými krôčikmi, lebo na tomto mieste treba dobre poznať mentalitu ľudí a konkrétne potreby skôr, než by sme medzi ľuďmi začali nejakú službu.

Toto dielo sa nachádza v zóne, ktorá nie je ďaleko od hlavného mesta, ale ide o oblasť úplne izolovanú, opustenú, odtrhnutú od akejkoľvek komunikácie a dopravy, hlavne v čase cyklónov a dažďov. V tomto kraji je veľa vody, ktorá ničí a poškodzuje cesty, čo znemožňuje cirkuláciu, dokonca i na pešo, preto je ťažké zlepšovať tam život. 

Pokúsili sme sa ukázať vám trochu reality z diel DKL na Haiti. Hľa, ako plánujeme využiť dar, ktorý sme dostali od vincentskej rodiny na Slovensku a od komisie „Boj proti hladu" v dielach, ktoré má naša provincia.

Čo sa týka potravín

 • Udržať službu školskej kantíny v našich štyroch školách a vo vyživovacom stredisku, kde sa každý deň dáva teplé jedlo viac ako 3000 žiakom a približne 300 dospelým zamestnancom, spolupracovníkom, profesorom.        Poznámka:  pre mnohých žiakov je to jediné jedlo v ten deň.
 • Pokračovať v programe rozdeľovania surových potravín pre starých ľudí, chorých, mentálne a telesne postihnutých, ktorým sa už slúži v našich dielach.
 • Finančne podporovať program pomoci chorým na aids a tuberkulózu, aj čo sa týka poskytovania jedla.
 • Pomáhať osobám séropozitívnym, ktorí ešte majú možnosť zaoberať sa drobným obchodom, aby sa mohli o seba postarať alebo aby sa o nich postarali ich rodiny. Spolu s nimi hľadať spôsob ako hospodáriť a pomáhať im šetriť.
 • Robiť výber medzi ľuďmi, ktorým už pomáhame s potravinami, liekmi, školou... (vo všetkých našich dielach), tých, ktorí sú schopní viesť (riadiť) malý obchod a pomáhať im v tomto zmysle, ba pomôcť im zabezpečiť pracovné náradie, aby sa mohli postaviť na nohy.

Začíname tiež, spolu s týmito ľuďmi, určitý systém sporenia, aby sme ich naučili šetriť a riadiť tieto záležitosti.   Poznámka: jedným z veľkých problémov v krajine je nezamestnanosť, nedostatok pracovných postupov. Aby ľudia mohli žiť, či prežiť, vymieňajú si drobný tovar, drobnosti a rôzne veci, ktoré je možné predať, aby mohli prežiť... V krajine sú tisícky malých obchodníkov, ktorí prežívajú vďaka tejto drobnej výmene.

 • Pre nás je tiež naliehavou vecou pomáhať rodinám, ktoré poznáme a ktoré majú malé deti alebo osoby staré a choré, opraviť, znovu postaviť ich zrúcané domčeky, poškodené cyklónmi alebo záplavami a pomáhať hlavne tým, ktorí všetko stratili.

Tak to sú naše predstavy ako by sme chceli dar využiť. Len čo budeme mať možnosť a plány budú v realizácii, pošleme vám viac detailov a fotky.

Ešte raz veľká vďaka za tento dar, ktorý nám prišiel z neba. Božia Prozreteľnosť sa nemýli, ak pracujeme pre najchudobnejších.