KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Tvorba sestier - Mozaika v Hospici v Trenčíne

Mozaika v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne 

  

Svätý Jozef,  ženích Panny Márie a pestún Ježiša  (19. marec)

„Žiť a umierať ako sv. Jozef , ...
                 ... usnúť v Ježišovom náručí." 

Mozaika svätého Jozefa sa nachádza v priestoroch kaplnky Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. „Kaplnka, či kostol je vlastným miestom liturgickej modlitby. Je aj privilegovaným miestom na adoráciu Ježiša Krista skutočne prítomného  v Najsvätejšej Sviatosti" (KKC 2691).

Centrom každého kostola či kaplnky je Kristus v Eucharistii, no svoje miesto tu majú i vyobrazenia Panny Márie a svätých. Oni majú svoju špecifickú úlohu, neslúžia len ako dekoratívny prvok konkrétneho priestoru. V Katechizme Katolíckej Cirkvi (KKC) v bode 1475 sa dočítame, že medzi svätými „je nepochybne trvalé puto lásky a hojná výmena všetkých dobier medzi veriacimi, ktorí už dosiahli nebeskú vlasť alebo odpykávajú [svoje] viny v očistci, alebo ešte putujú na zemi. Pri tejto obdivuhodnej výmene svätosť jedného prospieva druhým".

Modlitby a dobré skutky Panny Márie a svätých, ktorí kráčali v šľapajach Krista Pána vďaka jeho milosti, majú úžasnú hodnotu pred Bohom. Svojou prácou na vlastnej spáse prispeli aj k spáse svojich bratov (por. KKC 1477).

Prečo svätý Jozef?

Svätý Jozef, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša sa najčastejšie vyobrazuje ako stojí pri Ježišovi v jasliach spolu s Pannou Máriou; s malým Ježišom v náručí a s ľaliou v ruke; s Ježišom pri svojej práci a niekedy ho môžeme nájsť ako Umierajúceho v Ježišovom náručí. Tradícia hovorí, že Jozef tichučko zaspal v Ježišovom náručí a preto je svätý Jozef patrónom dobrej smrti. Preto aj táto kaplnka je zasvätená práve svätému Jozefovi.

Mozaika

Mozaika je vytvorená z rôznofarebných kúskov obkladového materiálu. Nesie podobu svätého Jozefa, kľačiaceho pred Sviatosťou Oltárnou, ako kedysi v Betleheme pri jasliach.

Jeho postoj prezrádza niečo z jeho života, ktorý bol isto naplno aktívny, no čo je dôležitejšie, bol plný Boha. Kľačí, adoruje Krista, Ježiša, ktorý je ukrytý v Bohostánku. Tichučko sa skláňa pred svojim Pánom a dáva mu svoje prázdne ruky, svoje otvorené srdce.

Celá postava je vkomponovaná do akéhosi kruhu, či špirály prevažne modrej farby, čo predstavuje jeho život modlitby. Hnedá, zemitá farba v spodnej časti mozaiky poukazuje na to, že Jozef bol človek, ktorý žil reálne na zemi, život, ktorý prináša i bolesť, strach, ale i radosť a nádej, čo sa odzrkadľuje v hornej časti. Keď sa lepšie zahľadíme, nájdeme tam ľaliu, symbol čistoty.

Mária

Jej konkrétnu podobu tu nenájdeme, no predsa nemôže chýbať tam, kde ide o jej Syna. Zahľaďme sa na pozadie Bohostánku, jeho farbu a špirálovitý tvar ukončený hviezdou nad hlavou svätého Jozefa. Objavíme tak skrytý, no zároveň žiarivý (hviezda) obraz Márie. Ježiš sa nachádza v jej lone a celú ju preniká. Robí ju čistou, pokornou, tichou a sústredenou. Tieto Máriine čnosti môžeme právom pripísať i svätému Jozefovi a na mozaike ich môžeme nájsť v podobe štyroch malých zrkadielok smerujúcich od Krista k Jozefovi.


Poďakovanie

Na záver sa chcem poďakovať. Na prvom mieste Bohu, ktorý je pôvodcom všetkého, a ktorý si ma zamiloval skôr ako som uzrela svetlo sveta. Nech on sám doplní to, čo nebolo v mojich silách. Moja veľká vďaka patrí práve svätému Jozefovi, ktorý mi tak  hmatateľne pomáhal. Až teraz viem, čo je to pomoc a príhovor svätých. Vďaka tejto práci som si ho obľúbila tak, že nič nekonám bez prosby o jeho príhovor. Ďakujem mojim spolusestrám i všetkým, ktorí mi pomáhali či modlitbou, alebo konkrétnou pomocou.

s. Rudolfa Veronika Balážecová

autorka mozaiky

 

Svätý Jozef, ktorý si mojím duchovným otcom,

zhliadni láskyplne na mňa a nauč ma žiť

ako si žil ty pre Ježiša a Máriu.

 Vypros mi tú otvorenosť ducha, ktorá krášlila teba

a svojou rukou ma veď k veľkému dňu môjho života,

 k môjmu vstupu do neba.

 Amen.


Viac z  tvorby sestier - obrazy - básne - diplomové práce - iné   >>>
Fotografie

...tvorba mozaiky...

...tvorba mozaiky...

Mozaika svätého Jozefa

Mozaika v kaplnke Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne