KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

...ako sestry v Ríme oslávili založenie našej Spoločnosti (rok 2010)

Aj v tomto roku 2010 sme v Ríme oslávili výročie založenia našej Spoločnosti, ktorá bola založená 29. augusta 1942. Tentoraz sme prijali pozvanie našich „otcov" - otca kardinála a otca rektora z Ústavu a 30. augusta sme sa spoločne vybrali na púť do Svätyne „Santa Maria dei Bisognosi" - „Panna Mária tých, čo sú v núdzi".

Panna Mária tých, čo sú v núdzi...
Panna Mária, Matka núdznych, potrebujeme Ťa na svojej ceste, po ktorej kráčame za Tvojim Synom Ježišom. Potrebujeme Ťa, aby sme vytrvali. Do Tvojho Srdca Matky vkladáme naše potreby, našu túžbu vidieť Tvojho Syna Ježiša, ktorý jediný je naším Učiteľom.
Pomôž nám, aby sme svojím životom svedčili o Ježišovi, ktorý jediný je našou Láskou.
Tvojmu Srdcu zverujeme aj bolestné noci a utrpenia. Panna verná, oroduj za nás.... Amen.
sestry v Ríme:  u kardinála Tomku - v Ústave
Fotografie

V pondelok ráno sme „my z Ríma" došli do Ústavu, kde sestry, pod starostlivým okom o. rektora balili posledné dobroty...

Otca rektora "navigoval" otec kardinál...

...a my sme si skrátili čas aj takýmto spôsobom...

V Sanktuáriu nás už čakali členovia tamojšej komunity.

...a hneď začala svätá omša, ktorú Otec kardinál obetoval za našu Kongregáciu.

V homílii nám pripomenul naše poslanie a poďakoval za našu starostlivosť a službu. Povzbudil nás, aby sme, ako tí, čo sú v núdzi, aj my prosili Tú, ktorá je nám ochotná pomáhať...

A tak sa naše srdcia „otvorili“.

Prúdili z nich chvály, ďakovania, ale i prosby.... okrem iného aj za každú našu spolusestru, i za to, aby sme boli verné a aby sme mali medzi sebou aj mladé sestry.

Odborný výklad. ...prvé zmienky o Sanktuáriu pochádzajú zo 7. storočia. A tak sme si pozreli niečo aj z jeho histórie, z toho, čo ostalo pre dnešok..

Nasýtili sme sa duchovným pokrmom, spoznali krásu jedného pútnického miesta, obedovali sme spoločne s členmi komunity a s o. Giancarlom a prišiel čas odchodu...

...s otcom Giancarlom...

...chystáme sa odísť.

Okolie bolo veľmi krásne. Otec kardinál mal ešte jeden typ: ísť na „Prato secco“. Šli sme. Cesta bola „zaujímavá“ – dlhý úsek „vysiaty“ mnohými kameňmi. Ale cieľ bol krásny. Privítala nás nádherná príroda...

...v Božej prírode...

...rozhovor...

...oddychujeme...

...s. Cyrila...

...suchý kvet...