KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Misia v Albánsku

  Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky v ALBÁNSKU >>>

Škola v BANÁNKE                                                                                 

„Ak má niekto z vás pozemský majetok a vidí brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže ostávať Božia Láska? Bratia moji, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou."  (1Jn 3,17-18)

V Albánsku pôsobia pátri Vincentíni, sestry Vincentky (DKL), pripravujú sa na pôsobenie naše sestry Satmárky a iné spoločenstvá vincentskej rodiny.

Ako môžete pomôcť?

Vo Vašej farnosti alebo škole môžete po dohode s kňazom, príp. s vedením školy umiestniť označenú škatuľu od banánov, do ktorej by deti mohli vhadzovať nové príp. používateľné perá, zošity, ceruzy, pravítka, školské dosky, kriedy, výkresy, farebný papier, nožnice, lepidlá a iné potreby pre žiakov v misijnej oblasti.

Ako poverený človek - (katechéta, vedúci spoločenstva...) - sa prihlásite na nižšie uvedenej emailovej adrese a nazbierané pomôcky po skončení akcie doručíte do 30. apríla 2010 do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku (po dohode inde k sestrám bližšie k bydlisku). Potom vyzbieranú pomoc zašleme na misie deťom do Albánska.

Počas trvania akcie odporúčame oboznámiť deti a mladých so životom v danej misii (priložená prezentácia), modliť sa za danú misiu, urobiť vedomostnú súťaž a podobne.

Prílohy:

 1. prezentácia o Albánsku
 2. modlitba za Albánsko:
Nebeský Otče, na príhovor Panny Márie, svätého Antona a všetkých albánskych mučeníkov ťa prosíme za ľudí Albánska.
Otvor im srdcia pre vieru, pre Tvoju lásku a daruj im schopnosť odpúšťať a zabúdať na urážky.
Nech v láske misionárov spoznajú Tvoju lásku a milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 1. informačný leták k banánke

Miesto a čas konania aktivity:    február - apríl 2010

Organizátor:                 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

Zodpovedná sestra:   sestra  Lucia Krajňáková - email:  luciak18@gmail.com


Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí svojou hmotnou i finančnou pomocou podporili chudobné deti v Albánsku.
Nech Vám dobrotivý Pán odmení Vašu štedrosť hojnosťou svojho požehnania.
sestra M. Pavla Draganová, provinciálna predstavená
Do zbierky "Škola v Banánke" sa zapojili:
 • Združenie Mariánskej mládeže - Stará Ľubovňa
 • Združenie Mariánskej mládeže - Plavnica
 • Základná škola - Nemšová
 • Základná škola - Kláštor pod Znievom
 • Základná škola (Školská ul.) - Turčianske Teplice
 • Základná škola - Partizánske
 • Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok
 • Základná škola sv. Františka - Banská Štiavnica
 Poďakovanie od sestier z Albánska (19. 6. 2010):
Milí dobrodinci a darcovia!
Úprimne Pán Boh zaplať za dary, ktorých ste sa zriekali pre chudobných v Albánsku. Vaše dary budú odovzdané deťom a mládeži, ktorí to skutočne potrebujú.
Naša práca tu spočíva v katechizácii detí i dospelých a hlavne v našom osobnom svedectve života kresťanskej viery.
V tomto nám i Vy všetci pomáhate, keď prejavujete spolucítenie s chudobnými svojimi darmi.
V modlitbách za Vás ostávajú spojené sestry satmárky na misiách v Albánsku - s. Vincenta, s. Antónia, s. Luciána.