KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola svätého Vincenta v Ružomberku

15. výročie založenia školy

Oslava 15. výročia školyZákladná škola sv. Vincenta si v roku 2006  pripomína 15. výročie svojho  založenia. Pred 115. rokmi  - v r. 1891 bola v pôvodnej budove zriadená dievčenská meštianska škola. V tejto škole mali Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky  na starosti katolícku výchovu a vzdelanie žiakov (s krátkym prerušením, až do r. 1948).

Po páde totality mestské zastupiteľstvo v Ružomberku oslovilo našu Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok,  so zámerom obnoviť  činnosť školy.      

Dňa 1. 7. 1991 – po 100. rokoch - sestry Satmárky obnovili svoju činnosť  založením Základnej školy svätého Vincenta. Preto sa dňa  10. októbra 2006 konala oslava, ktorou sme si chceli pripomenúť  15. výročie znovuzaloženia ZŠ sv. Vincenta.

Ďakovná svätá omšaO  9.00 hodine bola ďakovná svätá omša vo farskom kostole sv. Ondreja Ružomberku, ktorú celebroval najdôstojnejší otec biskup Mons. Andrej Imrich - spišský pomocný  biskup, vdp. Dekan Alojz Kostelanský, vdp. Ľubomír Stanček, prorektor KU, vdp. Peter Olekšák, prodekan FF KU a miestni kapláni.  Slávnosti sa ďalej  zúčastnili  pozvaní hostia: Dr. Imrich Vaško, dekan FF KU, Dr. Ján Dravecký, riaditeľ diecézneho škol. úradu, Mgr. Anna Mišáková a Ing. Elena Chachaľáková, bývalé riaditeľky školy,  Dr. Stanislav Bella, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja, MUDr. Ľubomíra Albertyová, riaditeľka SZŠ, za zriaďovateľa – provinciálna vikárka s. M Alžbeta Lukasová,  generálna predstavená Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok s. M. Ružena Múdra, s. M. Benedicta Raškovská, s. Ľudmila Kalafutová  Na slávnosť boli pozvaní bývalí pedagógovia a  zamestnanci školy, rodičia žiakov, dobrodinci a sponzori školy.

Spevokol sv. Lujzy vedie s. VojtechaLiturgiu obohatili spevy žiakov zo školského spevokolu svatej Lujzy pod vedením s. Vojtechy.

príhovor s. Angely - riaditeľky školyPo svätej omši sa prítomným prihovorila riaditeľka s. Angela Brejková, ktorá poďako-vala predovšetkým za Božiu pomoc pri poduja-tiach školy, za dôveru rodičov žiakov, ktorí zverili a ešte zveria škole svoje deti, pedagógom, zamest-nancom, dobrodincom a sponzorom školy. Po príhovore riaditeľky Mgr. Vladimíra Šajtrochová vyslovila vďaku zakladateľom  a vedeniu školy – menovite,  počas obdobia - od r. 1991 do r. 2006. S. Alžbeta Lukasová sa v mene zriaďovateľa prihovorila a zhodnotila pôsobenie sestier v škole. Nasledovala krátka prezentácia 15. ročnej činnosti školy, o jej aktivitách a rôznych podujatiach, ktorú pripravili s. Dagmar a Mgr. Dzurko,.

mladí konferencieriPo nej nasledoval kultúrny program žiakov: divadielko zo života sv. Vincenta, scénka o boji dobra a zla, rozprávka o Snehulienke -  ktoré so žiakmi pripravila s. Margita, balet s názvom Modlitba k Panne Márii - nacvičila Mgr. Ľ. Kordíková.  

Po kultúrnom programe p. riaditeľka pozvala hostí do priestorov školy na prehliadku školy, výstavu prác žiakov a na  malé občerstvenie. Vdp. Alojz Kostelanský počas pohostenia v krátkom príhovore poďakoval sestrám Satmárkam za činnosť vo farnosti a aj za prínos školy v duchovnej formácii mládeže vo farnosti. Podotkol,  že aj v kultúrnom programe bolo „cítiť“ charizmu sv. Vincenta, ktorú sa snažia sestry žiť a odovzdávať ďalej. Slávnosť pokračovala pohostením.  

Na príprave osláv 15. výročia školy sa ochotne podieľali všetci pedagógovia a zamestnanci školy, pod vedením organizačného tímu: Sr Dagmar, Sr. Vojtecha a Sr. Belarmína, ktoré zároveň oslovili sponzorov a dobrodincov na podporu podujatia. Slávnosť sa organizovala aj za pomoci komunity sestier Satmárok na Nám. A. Hlinku č. 31. Oslavou 15. výročia školy sme chceli vysloviť vďaku Bohu a všetkým priaznivcom školy, a zároveň prosiť o požehnanie pre ďalšiu prácu a činnosť školy.

Fotografie

Oslavy 15. výročia: príhovor otca biskupa Imricha

Oslavy 15. výročia: prinášanie obetných darov

Oslavy 15. výročia: prinášanie obetných darov

Oslavy 15. výročia: prinášanie obetných darov

Oslavy 15. výročia: prinášanie obetných darov

Oslavy 15. výročia: prinášanie obetných darov

Oslavy 15. výročia: kultúrny program

Oslavy 15. výročia: kultúrny program