KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

11. február - svetový deň chorých

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 15. svetovému dňu chorých

kvetinkyMilí bratia a sestry,
11. februára 2007, v deň, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, sa bude v Soule v Kórei sláviť 15. svetový deň chorých.

Uskutoční sa tam niekoľko mítingov, konferencií, pastoračných stretnutí a liturgických slávení za účasti predstaviteľov Cirkvi v Kórei , zdravotníckych zamestnancov, chorých a ich rodín.

Cirkev sa opäť zahľadí na trpiacich, pričom svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne chorých, z ktorých mnohí zomierajú v dôsledku svojej choroby v terminálnom štádiu. Nachádzame ich na každom kontinente, najmä na miestach, kde chudoba a rôzne ťažkosti zapríčiňujú biedu a nesmiernu bolesť. Uvedomujúc si ich trápenia, chcem byť aspoň v duchu prítomný na tomto slávení Svetového dňa chorých, v spojení s tými, ktorí sa stretnú, aby diskutovali o neutešenej situácii nevyliečiteľne chorých v našom svete a povzbudili kresťanské komunity v ich úsilí vydávať svedectvo o Pánovej nežnej láske a milosrdenstve.

Keď je človek chorý, nevyhnutne to so sebou prináša okamih krízy spojený s vážnym zamyslením sa nad vlastnou situáciou. Pokrok v medicínskych vedách nám často ponúka prostriedky potrebné na to, aby sa jeho stav, aspoň pokiaľ ide o fyzickú stránku, dal zvládnuť. No ľudský život má svoje vnútorné limity a skôr či neskôr skončí smrťou. To je skúsenosť, ku ktorej je povolaná každá ľudská bytosť a na ktorú musí byť pripravená. Napriek pokroku vo vede nie je možné nájsť liek na každú chorobu, a preto sa v nemocniciach, hospicoch i príbytkoch celého sveta stretávame s utrpením mnohých našich nevyliečiteľne chorých bratov a sestier, ktorí sú často v terminálnom štádiu svojej choroby. Navyše mnoho miliónov ľudí vo svete žije stále v nezdravých podmienkach, pričom nemajú prístup k veľmi potrebným zdravotníckym zdrojom - často tým najzákladnejším - v dôsledku čoho sa veľmi zvýšil počet tých, ktorí sú považovaní za nevyliečiteľne chorých.

Cirkev chce tým, ktorí sú nevyliečiteľne chorí alebo sa nachádzajú v terminálnom štádiu svojej choroby pomôcť, a to nabádaním k spravodlivej sociálnej politike, ktorá môže prispieť k odstráneniu príčin mnohých chorôb, ako aj naliehavým dožadovaním sa lepšej starostlivosti o umierajúcich a o tých, pre ktorých je medicínska pomoc nedostupná. Treba podporovať politiku schopnú vytvárať predpoklady na to, aby ľudia mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. V tejto súvislosti je nutné ešte raz zdôrazniť potrebu vytvorenia viacerých centier paliatívnej starostlivosti, ktoré ponúkajú chorým celkovú starostlivosť, poskytujúc im ľudskú pomoc i duchovné sprevádzanie, ktoré potrebujú.
To je právo prináležiace každej ľudskej bytosti, ktoré sa všetci musíme snažiť hájiť.

Rád by som povzbudil tých, ktorí sa denne usilujú o to, aby sa nevyliečiteľne chorým a ľuďom v terminálnom štádiu choroby dostalo primeranej a láskyplnej pomoci.

Cirkev, nasledujúc príklad milosrdného Samaritána, vždy preukazovala chorým mimoriadnu starostlivosť. Prostredníctvom svojich jednotlivých členov a inštitúcií aj naďalej stojí po boku trpiacich a umierajúcich, usilujúc sa chrániť ich dôstojnosť v týchto dôležitých momentoch ľudskej existencie. Mnohé takéto osoby - zdravotnícky personál, pastorační pracovníci a dobrovoľníci - a inštitúcie po celom svete, neúnavne slúžia chorým v nemocniciach a na oddeleniach paliatívnej starostlivosti, na uliciach miest, v rámci domácej starostlivosti alebo vo farnostiach.

Benedikt XVI.Teraz sa obraciam na Vás drahí bratia a sestry, ktorí trpíte nevyliečiteľnými chorobami a nachádzate sa v terminálnej fáze svojho ochorenia. Povzbudzujem Vás, aby ste rozjímali nad utrpením ukrižovaného Krista, a aby ste sa v jednote s ním s absolútnou dôverou obrátili k Otcovi, veď v jeho rukách je celý život, a najmä ten Váš. Vedzte, že Vaše trápenia v spojení s Kristovými sa môžu ukázať ako veľmi plodné pre potreby Cirkvi a sveta. Prosím Pána, aby posilnil Vašu vieru v jeho lásku, najmä v skúškach, ktorým ste práve vystavení. Dúfam, že kdekoľvek ste, vždy nájdete duchovné povzbudenie a silu potrebné na oživenie Vašej viery, aby ste sa dostali k bližšie k Otcovi života. Cirkev Vám chce prostredníctvom svojich kňazov a pastoračných spolupracovníkov pomáhať a stáť po Vašom boku, pomáhajúc Vám v núdzi a sprítomňujúc tak láskyplné Kristovo milosrdenstvo voči tým, ktorí trpia.

Nakoniec prosím všetky cirkevné spoločenstvá v celom svete, a najmä tie, ktoré sa venujú službe chorým, aby s pomocou Márie, Uzdravenia chorých, vydávali účinné svedectvo o láskavej starostlivosti Boha, nášho Otca. Nech Preblahoslavená Panna Mária, naša Matka, dá útechu chorým a posilňuje tých, ktorí ako milosrdní samaritáni venujú svoj život liečeniu fyzických a duchovných zranení trpiacich. Spojený s vami v myšlienkach a v modlitbe, zo srdca vám zasielam svoje apoštolské požehnanie ako prísľub sily a pokoja v Pánovi.

Vo Vatikáne 8. decembra 2006

BENEDIKT XVI.

ďalšie informácie »