KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

10. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Konštitúcie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok hovoria: "V Kristovi a cez Krista oddávame sa Bohu, aby sme zdieľali osud ľudí, najmä chudobných a žili celkom pre nich. Preto stojíme ako milosrdné sestry uprostred sveta. Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným v mene nášho Pána Ježiša Krista. (13) Viac ako slovami prichádza človek ku Kristovi stretnutím sa s iným človekom, ktorý hodnoverne zjavuje Božiu lásku v každodennom živote. (14)"

V snahe zjaviť Božiu lásku v najrôznejších podobách i tento rok Milosrdné sestry prostredníctvom združenia Rodiny Nepoškvrnenej v spolupráci so železničiarmi zorganizovali púť chorých do Lurd.  Túto, 10. jubilejnú púť chorých, ktorá sa konala v dňoch 29. augusta - 6. septembra 2007, sprevádzal otec biskup Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Bola to cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžia k Matke, ktorá nikdy nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdane svoj kríž a pomáhať ho niesť aj iným...

Celkový počet pútnikov bol 577, z toho

  • 28 detí
  • 130 ťažko chorých (z toho 43 používa invalidný vozík)
  • 11 lekárov
  • 7 civilných zdravotných sestier
  • 24 kňazov
  • 28 železničiarov
  • 12 dobrovoľníkov
  • 57 sestier Satmárok

Zvukovú pohľadnicu z púte a následnú diskusiu odvysielalo rádio Lumen v sobotu dňa 8. septembra 2007  v relácii Od ucha k duchu. Pozvanie do relácie prijal otec biskup Rudolf Baláž a sestra Pavla a sestra Alica.

Keďže by sme človekovi rady dali viac, ako vládzu naše ruky a srdcia, prednášame všetky starosti o neho Bohu v modlitbe. (Konštitúcie 18)

Sľub katolíckeho lekára
Záverečný príhovor s. Ruženy Múdrej
Fotografie

Svätá omša našich pútnikov v Massabielskej jaskyni (1.9.2007). Počas tejto svätej omše dvaja chlapci prijali prvý krát Pána Ježiša do svojho srdca...

Prvé sväté prijímanie dvoch chlapcov: Martin a Daniel (1.9.2007)

... prichádzali sme v Massabielskej jaskyni k prameňu, ktorý objavila Bernadeta 25. februára 1858.

Žijeme s Kristom obrátené k svetu. (Konštitúcie 21)

Svätá omša v Bazilike sv. Bernadety (31.8.2007). ...Slávenie Eucharistie je stredobodom nášho života. Z oltára čerpáme silu... SC 10

Svätá omša v Bazilike sv. Bernadety (31.8.2007). Svätý Otec Benedikt XVI. v encyklike Deus caritas est povedal: Kristus sa ako láska stáva pre nás opravdivým pokrmom. Eucharistia nás vťahuje do aktu Ježišovej obety. (13)

…každodennú liturgiu počas púte sprevádzali sestry svojim spevom…

...čakanie pred akciami sme trávili vzájomným zdieľaním sa. Svätý Vincent svojim sestrám hovorí: Hľadať, stále hľadať, to je spôsob, ako poskytnúť príbytok Kristovi v tomto svete.

Otec biskup Rudolf Baláž povzbudzoval vo svojich homíliách chorých a všetkých pútnikov.

Mariánska procesia – sviečkový sprievod (1.9.2007). Železničiari nesú Pannu Máriu a sestry sviece.

Mariánska procesia – sviečkový sprievod našich pútnikov (1.9.2007).

Mariánska procesia – sviečkový sprievod – pohľad z hora (1.9.2007).

Medzinárodná svätá omša v Bazilike Pia X. (2.9.2007)

MUDr. A. Látalová a sestra Dobroslava – MUDr. Lakatošová v službe chorým.

Eucharistickú procesiu (2.9.2007) začal otec biskup Rudolf Baláž v slovenčine.

Otec biskup niesol Eucharistiu cez Esplanádu do podzemnej Baziliky Pia X. Procesiu sprevádzali nábožné vzývania. Baldachýn niesli naši železničiari, sviece slovenské dievčatá a zástavy anjelov niesli sestry...

Účasť na Eucharistickej procesii (2.9.2007)

Účasť na Eucharistickej procesii (2.9.2007) – sestry nesú 20 modrých stúh ako symbol 20 desiatkov ruženca.

Svätá omša v chráme sv. Bernadety, v časti Karmel (3.9.2007) počas ktorej zložili lekári, ktorí na našej púti slúžili, sľub katolíckeho lekára.

Podľa nášho konania sa pozná kým sme: či sme ľudia jednoduchí, prirodzení, pravdiví a s Bohom spojení, či sme sestry, ktoré sa usilujú zabúdať na seba, aby vo vnútornej slobode slúžili iným a stali sa všetkým všetko. (Konštitúci 15)

Oslava životných jubileí a jubileí sviatosti manželstva i kňazstva. S. Pavla v mene všetkých odovzdala oslávencom malú pozornosť...

Jubilantom sa prihovoril aj otec biskup Rudolf.

...radosť z darčeka...

Otec biskup navštevoval chorých pútnikov v nemocnici. ...Paľko mu vyrozprával, za čo obetuje svoje veľké utrpenie a i túto púť do Lurd.

Povzbudivé slová otca biskupa pre chorého spolubrata-kňaza.

Otec biskup sa skláňal k chorým a zaujímal sa o ich ťažkosti...

Biskupské požehnanie pre Mirka...

Otec biskup v družnom rozhovore s Monikou a jej mamkou. ...Monika chcela byť lekárkou, pomáhať iným a dnes pomáha, pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž znášaním svojej ťažkej choroby...

...a akú radosť mala 17-ročná Monika z pohladenia OTCA biskupa...

Svätý Vincent svojim sestrám hovorieval: Pre zvučné činy nachádza Boh dosť pracovníkov, ale pre nebadané pôsobenie potrebuje ich ešte mnoho.

...pútnici prechádzajú z nemocnice na svätú omšu.

Záverečná svätá omša (4.9.2007) v Bazilike Pia X.

Sviatosť LÁSKY, najsvätejšia Eucharistia, je dar, ktorý Ježiš Kristus vytvára zo seba samého, a tak nám zjavuje nekonečnú lásku Boha voči každému človeku. (Sacramentum caritatis 1)

... JEŽIŠ ... Je tu pre každého z nás...

Záverečný príhovor s. M. Ruženy Múdrej, generálnej predstavenej, adresovaný všetkým pútnikom.

...nikto sa nemusel báť, že sa mu nepodarí nastúpiť do vlaku. Ochotní dobrovoľníci pomáhali každému, kto to potreboval.

...pomoc pri rozvoze batožiny do vozňov...

...a ešte naplniť batožinový vozeň.

Ave, ave Mária... spevom sa lúčili pútnici na železničnej stanici s Lurdami...

...a v každej chvíľke našu púť sprevádzalo rádio Lumen a jeho redaktor vdp. Pavol Jurčaga.