KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier v Trenčíne

 Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:

Námestie sv. Anny 2
911 01    Trenčín

 

 

Poslanie komunity

Sestry tejto komunity pracujú od decembra 2005 v  Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Sestra Anežka pracuje od júna 2006 ako lekárka v Trenčianskej nemocnici. Do tejto nemocnice sestry prinášajú pacientom i sväté prijímanie.

V budove kláštora sa schádzajú mladí ľudia v  Pastoračnom centre svätého Vincenta.

 


2017denchudob.jpg (120x200 px, 9.7 kbyte) Deň chudobných 17.11.2017 2017denchudob2.jpg (120x200 px, 10.4 kbyte)

Na prvý svetový deň chudobných,ktorý vyhlásil sv. Otec František sa aj naša komunita v Trenčíne chcela bližšie priblížiť k tým, ktorí sú na okraji spoločnosti a pozvala ich na spoločný obed pri guľáši. Posedenie bolo veľmi milé a obohacujúce.


Deň otvorených kláštorov 27.6.2015

Deň nášho otvoreného kláštora....

Na 27.6.2015 nám pripadlo viacero príležitostí ku otvoreniu našich sŕdc pre núdznych...Najskôr sme mali v odpoludňajších hodinách v hospici strenutie s príbuznými našich zosnulých pacientov- Zápis do Knihy živých. Ponúkli sme tu svoje vypočutie, súcitenie a podporu  našim drahým pozostalým....
dok1.jpg (150x200 px, 18.8 kbyte)Popoludní od 16-18 hod. sme otvorili aj dvere nášho rehoľného domu. Pozvanie prijalo asi 30 ľudí- známych i celkom neznámych.... Sestrička Ladislava mala službu na vrátnici :o) , sestra Brigita ukázala prítomným záhradu a neklauzúrne priestory nášho domu. Potom sme sa zišli všetci v jedálni, kde sme po malom občerstvení premietli návštevníkom krátku prezentáciu z histórie a súčasnosti našej kongregácie a našej komunity. Porozprávali sme o našej charizme a činnosti jednotlivých členiek našej komunity. Po prezentácií nasledovalo zopár zvedavých a zároveň trefných otázok a po ich zodpovedaní sme sa spoločne v kaplnke a na chóre na chodbe  :o) pomodlili večerné chvály za poďakovanie za krásny deň i za všetky úmysly našich návštevníkov.

dok2.jpg (200x150 px, 20.2 kbyte)dok5.jpg (200x150 px, 22.7 kbyte)  dok3.jpg (200x150 px, 19.4 kbyte)dok4.jpg (200x150 px, 20.2 kbyte)


Sestry podávajú teplé jedlo bezdomovcom:

... tak sa to začína: zvonček od vchodu do kláštora a otázka sestry: Koľko Vás je?>.... už sa to chystá ...>... a teraz je jedlo už v rukách hladných bezdomovcov ...


Rehoľné sestry Satmárky vo väznici

V nedeľu 3. februára 2008, deň po sviatku Obetovania Pána, kedy sa zasvätené osoby stretávajú s diecéznymi biskupmi, komunita rehoľných sestier Satmárok z Trenčína sa podujala vykonať skutok telesného a duchovného milosrdenstva. Tri sestry navštívili odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Obohatili svätú omšu svojim spevom a čítaním lekcie. Odsúdených povzbudili k dôvere v pomoc Panny Márie. Pripomenuli im, že je tomu už 150. rokov, ako sa Panna Mária zjavila malému dievčatku Bernadete v Lurdoch (11. februára 1858) a povzbudzovala k pokániu. Na otázku odsúdených, že do Lurd  rehoľa Satmárok pravidelne organizuje púte s chorými im rehoľné sestry porozprávali o tomto pútnom mieste. Na záver sestry odsúdeným rozdali na pamiatku obrázky Lurdskej Panny Márie.

Po svätej omši väzenský kaplán ThLic. Bartolomej Juhás, SDB udelil blažejské požehnanie rehoľným sestrám. Ich príklad nasledovali aj odsúdení (na základe dobrovoľnosti). Modlitbu blažejského požehnania „Nech ťa Pán chráni od každého zla" potrebuje každý, najviac ju ale potrebujú odsúdení, ktorí sa rozhodli konať pokánie.

sac. Bartolomej Juhás, SDB
Fotografie

služba sestier v hospici

služba sestier v hospici

služba sestier v hospici

služba sestier v hospici

kláštorná záhrada v Trenčíne

chvíle voľna pri opekačke

s.Ružena, generálna predstavená na návšteve

...po dobrej opekačke, poriadna muzika...

Výlet-Roháče: ...máte chuť na kačku?

Návšteva u Žofie Bosniakovej

Deň Hospicu je pre nás veselý...

Deň Hospicu: príprava na veľký oheň...

Návšteva sestier vo väznici v Dubnici n/Váhom (r. 2008)

Návšteva sestier vo väznici v Dubnici n/Váhom (r. 2008)

...komunitný výlet 15.4.2008: Boli sme vďačné našej Mame, že sa nám podarilo prísť k nej tu do Marianky...

...komunitný výlet 15.4.2008: Lurdská Matka nás čakala aj počas prehliadky nemocnice Milosrdných bratov...

Opekačka 1.5.2008: ...tak sa to začína...

Opekačka 1.5.2008: ...už to trošku rozvoniava...

Opekačka 1.5.2008: ...zavoláme požiarnikov???

Opekačka 1.5.2008: ...asi mi to bude chutiť :-) ...