KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier - Košice-Šaca

 Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:dom

Lúčna 16
040 15    Košice – Šaca

 

 

 

komunita sestier

Poslanie komunity

Komunita sestier bola zriadené na podnet a žiadosť pátrov vincentínov z Misijnej spoločnosti. Sestry začali pôsobiť vo farnosti v roku 1994. V októbri 1996 sa a presťahovali do rodinného domu. Kaplnka domu je zasvätená Povýšeniu svätého kríža.

Sestry pracujú ako učiteľky slovenského jazyka a náboženstva na ZŠ v Šaci a v Malej Ide; učiteľka dejepisu na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach; učiteľka ruského jazyka a špeciálny pedagóg na ZŠ Požiarnícka v Košiciach.

Aktívne sa zapájame do života farnosti. Okrem školskej katechézy sa zaujímame o potreby farnosti a snažíme sa byť otvorené a nápomocné pri farskej pastorácii.

Naša činnosť:  príprava detí a mládeže k sviatostiam, duchovná príprava farnosti v advente a pôste, športové a duchovné aktivity s mládežou.  

V Kristovi a cez Krista sa oddávame Bohu, aby sme zdieľali osud ľudí, najmä chudobných a žili celkom pre nich. Preto stojíme ako milosrdné sestry uprostred sveta. Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným v mene nášho Ježiša Krista. /Konštitúcie, bod 13/ 

 


Dobrá novina 2017

Každoročne po celom Slovensku prebieha celonárodná zbierka s názvom Dobrá novina. Ide o projekt detskej organizácie Erko, ktorá už po 23-krát prichádza s najkrajšou správou o narodení Krista do dediniek, mestečiek a veľkých miest. Tisíce detí počas vianočných prázdnin sa zriekajú pohodlia a tepla a vychádzajú do ulíc, aby dobrá zvesť prišla zo Slovenska aj do krajín, kde je chudoba a bieda. Aj v našej farnosti prebieha koledovanie. Tento rok sme navštívili 21 rodín a vykoledovali sme sumu 1021,80 eur.

Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, darcom a všetkým ľuďom dobrej vôle za pomoc a za prijatie a tiež za pekný dar, ktorý pomôže tam, kde je to najviac potrebné.

  2017dnovina.jpg (200x113 px, 5.9 kbyte) 2017dnovina2.jpg (200x113 px, 5.9 kbyte)

 


Jasličková pobožnosť

Keďže sme chceli prežiť čas Vianoc navonok aj v srdci, deti našej farnosti si spolu so sestričkami a hudobníkmi nacvičili udalosť narodenia Ježiša, a tak priblížili všetkým úžasnú skutočnosť, ktorá sa stal pred viac ako 2000 rokmi. Jasličkovou pobožnosťou sme zároveň otvorili svoje srdcia Ježišovi, aby sa On v našich srdciach narodil a prebýval v nich.

2017jaslic.jpg (200x150 px, 24.7 kbyte) 2017jaslic2.jpg (200x150 px, 22.0 kbyte)

2017jaslic3.jpg (200x150 px, 24.7 kbyte)  2017jaslic4.jpg (200x143 px, 22.3 kbyte)


2017krizcesta5.jpg (200x153 px, 14.6 kbyte)Krížová cesta

"Na Kvetnú nedeľu 9.apríla 2017 žiaci základnej školy v Košiciach Šaci sprítomnili veriacim posledné chvíle života nášho Pána Ježiša Krista. So sestričkami nacvičili krížovú cestu a svoje herecké talenty predviedli v kostole.

Počas toho  sme uvažovali nad tým, že naša cesta je podobná Kristovej v tom, že je to tiež cesta pod krížom. Premýšľali sme o tom, ako my nesieme svoje kríže. Chceli sme Krista objaviť vo svojom živote a zároveň prosiť o milosti pri jednotlivých zastaveniach. Skláňali sme sa pred ukrižovaným Ježišom s hlbokou vďačnosťou, dojatím.  

Prosili sme Ježiša, aby nás sprevádzal na tejto ceste; premieňal naše srdcia a napĺňal ich svojou milosťou a požehnaním. Prosili sme, aby nám pomáhal viac si uvedomovať, aká veľká je Jeho láska k nám, uvedomiť si, ako veľmi nás miloval, čo všetko si pre nás vytrpel.

Bol to krásny milostivý čas s Kristom."

2017krizcesta2.jpg (120x200 px, 11.3 kbyte) 2017krizcesta4.jpg (139x200 px, 11.5 kbyte) 2017krizcesta3.jpg (200x113 px, 28.0 kbyte)  


expo EXPO Prešov

Každoročne sa v našej arcidiecéze koná stretnutie mládeže. Ani tento rok tomu nebolo inak a predsa bolo trochu „inak". Stretnutie z dňa 11.4. bolo inšpirované rehoľným EXPO z Národného stretnutia mládeže R13 v roku 2013 v Ružomberku.

Stretnutie začalo sv. omšou o 9:30 u františkánov, celebroval ju o. biskup mons. Bernard Bober. Hlavnou náplňou ďalšieho programu bolo už spomínané rehoľné expo, resp. rehoľné workshopy. Každá z prítomných reholí mala k dispozícii miestnosť v Gymnáziu sv. Moniky, ktorú mohla využiť k prezentácii vlastnej charizmy. Mladí potom chodili „sem a tam", obzerali, obkukávali rehole, pýtali sa, usmievali sa, fotili sa... Atmosféra celého EXPO-a  bola veľmi milá. Mladí sa všeličo vypytovali, boli veľmi bezprostrední. Stretnutie po skončení prezentácie reholí pokračovalo gospelovým koncertom a záverečnou adoráciou.

 


V rokoch 2013-14 dostal dom komunity zateplenie a nový šat.          Takto  si ho pamätajú tí, ktorí v Šaci neboli dávno.                                                                    

 


Srdce ... sestra M. Hermana z komunity sestier v Košiciach-Šaci predniesla na Konferencii ŽENA v CIRKVI, ktorá sa uskutočnila na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 15. novembra 2010, prednášku Zasvätená žena - inšpirátorka spoločnosti.  Záznam v TV LUX >>>

Sestra M. Hermana 

  

Ranná káva v Televízii LUX

....začiatok dňa zo života obyčajných kresťanov: sestra M. Hermana z Košíc.

Záznam z relácie Ranná káva zo dňa 14. apríla 2009:  tu


Tehlička pre Sudán (r. 2009)Tehlička pre Sudán

Počas pôstneho obdobia sa žiaci ZŠ s MŠ sv. M. Križina v Krásnej nad Hornádom zapojili do akcie "Tehlička pre Sudán". Táto akcia nebola len zbierkou peňazí za účelom postaviť školu v Sudáne, ale išlo hlavne o zrieknutie sa drobností a stavanie si schodov do neba. Žiaci vyzbierali takmer 300 eur. Cena jednej tehličky bola 10 centov, takže naši žiaci sa usilovali postaviť veľké schodište do neba. (fotografie: 1., 2.)  


...zhotovovanie biblických postavičiek...Biblické postavičky

Koncom novembra 2008 sa sestry z komunity Šaca (s. M. Serafína, s. M. Bronislava, s. M.  Hermana) a sestra z Kežmarskej komunity ( s.M.  Irena) stretli na pôde Biblického diela vo Svite.

Toto stretnutie nebolo náhodné. Sestry sa tu stretli, aby sa naučili pracovať s biblickými postavičkami.

Skôr ako začali pracovať s postavičkami, si ich museli najskôr urobiť. A tak dvojdňová práca priniesla svoje úspechy v podobe postavičiek, ktoré sa rôznym spôsobom používajú pri katechéze...                                          viac >>>


Vianoce 2008Vianoce 2008

26. 12. 2008 sa v našej farnosti (Košice-Šaca) uskutočnila vianočná hra, ktorú v spolupráci s mladými z farnosti a inými dobrovoľníkmi pripravila s. M. Serafína. Po Betlehemskej hviezde nasledoval živý Betlehem, kde plakalo aj skutočné dieťa.

V tento deň sa aj v Krásnej nad Hornádom, kde učí s. M. Bronislava a s. M. Hermana uskutočnila jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina. Deti, ktoré pripravovali na túto pobožnosť sestry, aj napriek chorobám a zlému počasiu predviedli pred naplneným kostolom, pekný program. Odmenou im bolo 7 800 korún, ktoré vyzbierali na Dobrú novinu a dobrý pocit, že aj keď sú malí, urobili veľkú vec.

viac >>>


Boj proti hladu - pomôžme Haiti (2008)

Príprava srdiečok - zbierka pre Haiti (rok 2008)Chceme sa s Vami podeliť o priebehu verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti, ktorá sa konala v dňoch 20. 9. - 5. 10. 2008 a do ktorej sa zapojila aj naša komunita v Košiciach-Šaci.

Heslo "Boj proti hladu" je v našej farnosti známe, nielen z minuloročnej akcie, ale hlavne preto, že život celej našej farnosti je zameraný na pomoc chudobným, teda vincentinsky.    

Viac >>> 

Svätý je zamilovaný do Boha... 

Farský karneval svätých v Košiciach-Šaci...Nie je tomu tak dávno, čo v Katolíckych novinách bol uverejnený článok s týmto titulkom: "Svätý je zamilovaný do Boha". Zaujal ma hneď na prvý pohľad. Išlo o predstavenie novej knihy o pápežovi Jánovi Pavlovi II. s názvom „Prečo je svätý..." Autor knihy Mons. Slawomir Oder na otázku kto v skutočnosti bol J. Pavol II. povedal: „Človek absolútne zamilovaný do Boha, ktorý budoval svoj život na duchovnom priateľstve s Pánom. Človek, ktorý intenzívne prežíval tento duchovný vzťah, človek mimoriadnej ľudskosti a hĺbky."

Karneval svätých v Košiciach-Šaci  >>>

Fotografie

...úsmevy z pred domu - s. M. Bronislava, s. M. Hermana

príprava do školy - s. M. Hermana

výlet na Krásnej hôrke (r. 2008) - s. M. Bronislava, s. M. Bartolomeja, s. M. Serafína

nácvik žalmu - s. M. Bartolomeja

...na výlete s detmi

koledovanie