KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita Kežmarok

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:kezmarok.jpg (150x200 px, 7.2 kbyte)

Tatranská 56
060 01 Kežmarok 
 
 
 
 
 
 

Kaplnka sestierPoslanie komunity

Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať Boha, byť jeho svedkom pred svetom. Ide o to, aby svet spoznal pravú Božiu tvár a jeho plán lásky a spásy ľudí tak, ako ju zjavil Ježiš. Cirkev osobitným spôsobom pozýva ku katechizácii zasvätené osoby a veľmi si praje, aby rehoľné komunity venovali „čo najviac svojich schopností a možností významnému dielu katechézy". Ich apoštolát spočíva v prvom rade v svedectve ich zasväteného života, ktorý ich robí živým znakom skutočnosti Božieho kráľovstva. VKD

Toto poslanie plní aj naša komunita v Kežmarku. Dve sestry pracujú na štátnych školách a tri sestry na ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, kde sa venujú vyučovaniu a výchove detí a mládeže. Sestry sa aktívne podieľajú aj na pastoračnej činnosti vo farnosti prípravou detí na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania, modlitbou vešpier do rádia Lumen, prípravou a koledovaním Dobrej noviny. Spolu s členkami misijného spolku sv. Vincenta každoročne realizujú zbierku Boj proti hladu. Svoju prácu a apoštolát sestry opierajú denne o spoločnú i osobnú modlitbu v kaplnke domu a čerpajú silu z Eucharistie účasťou na sv. omši vo farskom kostole.


Dobrá novina a jasličková pobožnosť 2017


2017KKdobranovina.jpg (150x200 px, 12.2 kbyte)2017KKdobranovina2.jpg (200x150 px, 12.1 kbyte)2017KKjaslickova2.jpg (150x200 px, 13.0 kbyte)2017KKjaslickova.jpg (200x150 px, 14.5 kbyte) 2017KKjaslickova3.jpg (200x150 px, 15.6 kbyte)

Sv.VincentSviatok svätého Vincenta de Paul 27.9.2017

vo farnosti Kežmarok oslávili členovia vincentskej rodiny počas svätej omše v Bazilike sv. Kríža. Potom nasledovalo agapé, kde boli pozvaní aj ostatní farníci. Spoločne sa takto povzbudili v nasledovaní jeho lásky k chudobným. Tento rok prežívame 400. jubileum vincentnskej charizmy, kedy sv. Vincent založil prvé bratstvá, ktoré organizovane začali pomáhať chudobným.

 viac fotiek>>>

 Tábor v meste

"Tábor v meste" či "Obnova v rodine" bol názov stretnutia dievčat, ktoré sa uskutočnilo 18. - 20. augusta 2014 v Kežmarku.

V tomto čase 7 dievčat vo veku 12 - 14 rokov strávilo spoločne so sestrami tri dni v priestoroch ZŠ a MŠ sv. Kríža, ktorá im ochotne prepožičala svoje priestory. Viac času však trávili vonku. Putovali nad Ľubicu na krížovú cestu. Prežili deň na hrade i skanzene v Starej Ľubovni...

Nešlo o "masovku", ale o rodinu, kde dievčatá spolurozhodovali o programe, učili sa pripraviť rýchle, chutné a pre oko lákavé jedlo, zásady prestierania - jednoducho veci potrebné pre život v spoločenstve lásky.

tabor v meste .deň na hrade


 "Daj sa mi napiť"

V čase 21. - 22. marca 2014 sestry z kežmarskej komunity zorganizovali duchovnú obnovu pre dievčatá v ich meste. Na tejto víkendovke pod názvom "Daj sa mi napiť" sa stretlo 19 dievčat z ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl v Kežmarku. Celý program sestry pripravili tak, aby im počas týchto dní pomohol stretnúť sa so sebou i s Ježišom.

stretnutie pri studni.ja a Ježiš .šikovné ruky


Stretnutie junioriek

viac o stretnutí....2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Boj proti hladu - Kežmarok1. ročník „Boja proti hladu" v Kežmarku

Aj v podtatranskom kraji v čase verejnej zbierky Boj proti hladu v dňoch od 25. septembra do 5. októbra 2008 žili ľudia vo vincentínskom duchu. Svätý Vincent má i dnes spriaznené duše v obetavých kresťanských ženách, ktoré neváhajú a horlivo pracujú pri šírení evanjelia...

viac >>>
Fotografie

Komunita sestier v Kežmarku

Čerpáme vodu s radosťou z prameňov spásy...

Dobrá novina v spolupráci s inými rehoľnými spoločenstvami v Kežmarku.

Pri jasličkách.

Televízne Klbko na návšteve.

Výlet v Poľsku

Vo Svätej Zemi