KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

Dňa 6. júla 2007 si náš Pán povolal k sebe do večného života našu sestru z Číny - sestru M. Vincentínu Lei Ping Ching Agnes.

Život tejto našej sestry bol ovocím misijnej práce sestier v Číne. Sestry misionárky ukončili svoju čínsku misiu vyhnaním z Číny v roku 1950, v roku, keď sa sestra Vincentína, ako domorodá Číňanka, zasvätila Bohu. Teda od začiatku svojho zasväteného života ostala ako sestra sama, no napriek svojmu ťažkému životu v ďalších dlhých rokoch, ktorý znášala s katolíkmi v Číne, vytrvala vo viere a svojom zasvätení sa Bohu v našej Kongregácii.

Jej písomný kontakt s nami začal z podnetu Matky Benedicty Raškovskej v roku 1988, kedy v liste zo 7. decembra prejavila svoju oddanosť Kongregácii a následne veľkú poslušnosť a spolupatričnosť.

Sestra Vincentína sa narodila 27. októbra 1917, pokrstená bola 8. decembra 1929 a sviatosť birmovania prijala 15. januára 1933.

Do Kongregácie vstúpila v roku 1948, rehoľné rúcho prijala v roku 1949 a prvé sľuby zložila na sviatok sv. Vincenta de Paul, 19. júla 1950. Svoje zasvätenie žila verne, ako nám to potvrdili niekoľkí ľudia, ktorí ju poznali a ako nám aj sama napísala vo svojom životopise v roku 2000. Niektoré časti z tohto životopisu Vám pripájam, aby nám jej život a príklad bol na povzbudenie a posilu.

V liste do USA z 30. mája 1982 píše: „Za tých 30 rokov som rehoľné sľuby obnovila niekoľkokrát do rúk kňaza. Potom častejšie som obnovila súkromne pred Pánom Bohom."

V čínskych pracovných táboroch prežila takmer 30 ťažkých rokov. Podľa svedectva kňaza, ktorý tam s ňou pracoval, sa starala aj o kravy, zajace a pod.  Sama sa o tom tiež zmieňuje. Napriek všetkému nestratila ani svoju katolícku vieru, ani ochotu obetovať svoj život Bohu. Všetko považovala za milosť.

Našla kontakt aj na sestry misionárky, ktoré odišli z Číny do USA - Hewit, a ich predstavenú vždy prijímala aj za svoju predstavenú. Jej prvý list z Číny od Vincentíny dostali sestry po 30-tich rokoch, v roku 1981. Tam sa zachovali niektoré jej žiadosti o zloženie sľubov, alebo podpísaný text sľubov. Po roku 1980, keď spolupracovala s biskupom, sľuby skladala do jeho rúk.

Doživotné sľuby zložila s písomným súhlasom Matky Benedicty Raškovskej 8. decembra 1995.

Keď v roku 1996 ťažko ochorela, sama uvážila, že nemôže spĺňať svoje apoštolské poslanie a tak sa v júli 1998 rozhodla odísť do ústrania a prestala viesť rehoľnú spoločnosť, ktorú založila.

17. 2. 1999, keď už bola ťažko chorá, nám vdp. Béde, miestny kňaz, kde teraz žila, nám napísal: „Sestra Vincentína pracovala v našej diecéze vyše 50 rokov s oddanosťou, životom viery a veľkou obetavosťou, ako dobrá členka vašej Kongregácie. Každý deň chodí na svätú omšu a veľa času venuje modlitbe a meditácii, čo jej myslím veľmi pomáha ku stále hlbšiemu spojeniu s Ním. Niet pochýb, že aj keď trpí, duchovne je šťastná, pretože Pán je s ňou. Som presvedčený, že svoje modlitby a obety prináša za všetky členky jej kongregácie, za obrátenie hriešnikov celého sveta a takto koná záslužnú prácu pre Cirkev. Svet je plný rôznych druhov hriechu, za ktoré treba vynáhradu. Sr. Vincentína môže byť jednou z tých, ktorú náš Pán vyvolil pre túto nadprirodzenú úlohu pre celé ľudstvo."

V inom liste z 20.4.1996 čítame: „Sestra Vincentína je veľmi obľúbená a milovaná všetkými ľuďmi v jej okolí, hlavne pre jej dobrý príklad a preto, čo robí pre Božiu slávu a Cirkev." - p.Joanes Cheng.

 Zverujeme jej dušu milosrdnému Božskému Srdcu a prosíme ju, aby orodovala v nebi za celú našu Spoločnosť i každú sestru osobitne, aby sme tak ako ona vytrvali v Božej milosti a vernosti Bohu a Jeho svätej vôli.

                                                                       spracovala: sestra M. Ružena Múdra, generálna predstavená 

Fotografie

s. Vincentína - kandidátka

s. Vincentína - novicka

s. Vincentína - Čína

s. Vincentína - Čína

s. Vincentína - Čína

pohreb s. Vincentíny

pohreb s. Vincentíny