KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Informácie

8. december - Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Nepoškvrnená Panna Mária (8. december 2007, Vrícko)Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - 8. decembra 2007 - si všetky sestry Satmárky s doživotnými sľubmi obnovili svoje zasvätenie - rehoľný sľub čistoty, chudoby a poslušnosti.

Modlitba obnovy rehoľných sľubov na 8. decembra
Nepoškvrnená Matka Božia Mária!
S dôverou prichádzame k tebe, aby sme ťa pozdravili a spolu s tebou poďakovali za dar zasväteného života.
Nepoškvrnená Panna Mária, ty si prvá patrónka našej Kongregácie. Pokorne ťa prosíme, prijmi dnes každú z nás i celú našu Kongregáciu pod svoju osobitnú ochranu.
Nauč nás ohlasovať veľké diela, aké koná Boh vo svete, aby všetky národy velebili tvoje meno.
Pomáhaj nám v práci pre dobro chudobných, hladných, zbavených nádeje, posledných a všetkých tých, ktorí s úprimným srdcom hľadajú tvojho Syna a nadovšetko prinášať im Ježiša.
.
Vypros nám:
-    odpustenie všetkých hriechov, chýb a nedokonalostí;
-    vernosť v zachovávaní Konštitúcií a Smerníc;
-    silu prehlbovať sa v čnostiach poníženosti, jednoduchosti a láske;
-    milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista;
-    jednotu, pokoj a vzájomnú lásku;
-    odvahu odpovedať na výzvy dnešných čias.
Nepoškvrnená Panna Mária, pomáhaj nám v úsilí dosiahnuť jediné večné šťastie.
Trojjediný Bože, ja sestra Mária ...., v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie, obnovujem svoje krstné zasvätenie a svoj sľub čistoty, chudoby a poslušnosti, ktorý som zložila v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok.
Všemohúci Bože, pre lásku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, udeľ mi milosť verne zachovávať svoje krstné a rehoľné sľuby.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

  Nepoškvrnená

Vystieraš ramená
a celý svet sa stráca v Tvojom náručí.
Táto zem, neprávosťami ranená,
kedy sa láske Tvojej naučí?
Nepoškvrnená.
.
Daruj nám, Matka, z bohatstva svojho srdca
a pomôž nám žiť v láske,
keď svet okolo nás sa rúca.
Veď Ty si naša istota.
Si svetlo našich dní,
Nepoškvrnená si čistota, o ktorej ľudské srdce sní.
To srdce ľudské, nestále
čo toľkokrát a často blúdi
je ako kvet, čo uchytil sa na skale
a súcit v Tebe budí.
Matka Nepoškvrneného srdca.
.
Koľkokrát sme Ťa sklamali
a Ty prichádzaš znova a znova,
koľkokrát lásku sme strácali
a zabúdali na láskavé slová,
kým blížny stál ako žobrák u dverí,
kedy sa naše srdce pochopením -
tým kľúčom k láske otvorí?!
Láska Nepoškvrnená.
No  úcta k Tebe, Mária,
hlboko v srdci drieme,
nuž vystri svoje ramená
a zachráň deti tejto zeme.
Nepoškvrnená. 
Eugénia Fabková