KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - BILANCIA - rok 2010

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše päť rokov, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2010 bolo do Hospicu prijatých 486 pacientov, z toho 400 pacientov sprevádzaných láskou odišlo do večnosti a 72 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2010/2011 na oddelení.

Rok
2005 
Rok
2006 
Rok
2007 
Rok
2008 
Rok
2009 
Rok 2010 
SPOLU 
za obdobie činnosti 
 Počet hospitalizácií
 8
 91
 102
72 
 106
107 
486 
 Prechod do večnosti
 4
 68
 84
 60
 92
 92
400
 Návrat
do domáceho prostredia
 0
 16
16 
 12
17
 11
 72

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...Hospodárenie

Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

V roku 2010 náklady na prevádzku Hospicu Milosrdných sestier (okrem odpisov budovy) boli vo výške 253,6 tis. EUR.   Denne bolo v hospici v priemene umiestnených 11,92 pacientov (tzv. obložnosť).

Denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta (pri reálnej obložnosti 11,92) boli v roku 2010 v priemere vo výške 58,29 EUR.

 Percentuálne členenie      NÁKLADOV   roku 2010

 Mzdové náklady vrátane zákonného poistenia
   66,4 % 
 Strava
     5,7 % 
 Lieky a zdravotnícky materiál
    10,9 % 
 Upratovanie, pranie, žehlenie
     6,5 %
 Energie (elektrická energia, plyn, voda)
     4,9 % 
 Ostatné materiálne náklady
     1,0 % 
 Ostatné služby (opravy, cestovné, vedenie účtovníctva, psychológ a iné)                          
     4,6 % 
 Náklady spolu   (253,6 tis EUR)
 100,0 %

Percentuálne členenie   ZDROJOV KRYTIA  prevádzkových nákladov roku 2010 

 Zdravotné poisťovne
 45,0 % 
 Dary od pacientov a ich príbuzných
 24,6 % 
 2 % z dane z príjmov
 11,9 % 
 Dary šľachetných sŕdc
 10,0 % 
 Ostatné dary a príspevky
   8,5 % 

K 1.1. 2011 má Refugium n. o. - prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne uzatvorené zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa    
  • ZP Dôvera                 
  • ZP Union

 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...2 % zaplatenej dane z príjmov

Refugium, n.o. prijalo v roku 2010 z 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2009 celkom:  29.458,34 EUR.   

Použitie 2 % zaplatenej dane na krytie týchto nákladov:  
 Lieky 12 068,26 € 
 Zdravotnícky materiál   7 889,94 € 
 Plyn   5 711,43 €
 Elektrická energia   2 602,09 €
 Voda      624,57 € 
 Ostatný drobný materiál      562,05 € 

Deň narcisovDeň narcisov  2010

Refugium, n.o. prijalo v roku 2010 pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z  verejnej finančnej zbierky  Deň narcisov 2010  čiastku 1.500 EUR.

Použitie príspevku LPR 2010:   
 Polohovateľná posteľ (elektrická) - 1ks 1 060,42 € 
 Antidekubitárny matrac + pumpa  - 2ks    363,09 € 
 Tonometer  (bezortuťový) - 1ks      47,60 € 
 Fonendoskop - 2ks      24,67 € 
 Digitálny teplomer - 1x        4,64 € 


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú všetkým tým, ktorí nám pomáhajú veľkou vďakou... 
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.

Bilancia - rok 2007 - rok 2008 - rok 2009