KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Pôsobenie sestier v Leviciach (archív)

História pôsobenia sestier na Slovensku >>> 

Slávny levický rodák, univerzitný profesor a rehoľný kňaz Imrich Szepesi v sedemdesiatych rokoch 19. storočia kúpil budovu (Kazyho dom na Panskej ulici) na zriadenie dievčenskej školy. Jej vedenie bolo zverené Milosrdným sestrám sv. Vincenta - Satmárkam. Vyučovať sa začalo 28. novembra 1880. Po smrti Imricha Szepesiho v r. 1875 sa mecenášom školy stal ostrihomský arcibiskup Ján Simor.  (Zdroj č. 1)

Dievčenská škola pred definitívnou úpravou v roku 1911 
Na zábere vidieť dievčenskú školu pred definitívnou úpravou v roku 1911

Výrazný nárast počtu žiačok dievčenskej školy spôsobil, že školské priestory už nepostačovali. Zriaďovateľ školy preto v roku 1898 prikúpil susednú budovu - Levatichov dom.

Budova Ústavu Milosrdných sestier po stavebných úpravách r.1911Stavebnými úpravami v roku 1903 a 1911 obe budovy spojili, nadstavili druhé poschodie a celý komplex upravili v secesnom slohu. O túto prestavbu sa postaral architekt Rudolf Czibulka. Levičania celý objekt nazývali tzv. Zárda. V Zárde bolo osem učební, kabinety, hudobná sieň, telocvičňa a miestnosti na ubytovanie rehoľných sestier.

Budova bývalého Ústavu Milosrdných sestier je do dnešného dňa jednou z dominánt Ulice sv. Michala. (Zdroj č. 1)

 Po vzniku Československej republiky tu zriadili meštiansku školu. V budove fungovala aj materská škola, ľudová škola a meštianska dievčenská škola. Vyučovalo sa v maďarčine. (zdroj č. 1)

Komunita sestier pôsobiacich v Leviciach

Okrem dievčenskej školy sestry pôsobili aj v sirotinci a nemocnici. Jednou zo sestier, ktoré tu pracovali bola aj s. M. Villanova Škoblová. (zdroj č. 2) 

Keď Levice v novembri 1938 pripojili k horthyovskému Maďarsku, v školskej budove sídlila Obecná ženská priemyselná škola, v ktorej sa vyučovali ručné práce a strojopis, pričom žiačky sa venovali aj umeniu. Táto škola zanikla v r. 1944. (zdroj č. 1) Po poštátnení tejto rehoľnej školy v Leviciach, v marci 1948, žiadal tamojší Okresný národný výbor, aby sestry opustili tie objekty v školskej budove, ktoré neslúžili školským cieľom, ako kaplnka, byty sestier a práčovňu. Sestry sa ubytovali v malom dome na dvore školy. (zdroj č. 2)     

Milosrdné sestry sv. Vincenta prestali v  Leviciach pôsobiť v r. 1950, kedy prebehla celoštátna likvidácia rehoľných domov na Slovensku.            

Dnešné sídlo Strednej odbornej školy LeviceEšte aj dnes si pri prechádzke Ulicou sv. Michala možno všimnúť, že cez omietku na oblúku nad vchodom budovy presvitá názov Irgalmas nővérek intézete (Ústav Milosrdných sestier). (zdroj č. 1) 

V súčasnosti v priestoroch budovy pôsobí Stredná odborná škola Levice


Zdroj č. 1: Porov.: Csaba, T.,: Levice na starých pohľadniciach. Vydavateľstvo Dajama: 2006, s. 72-73

Zdroj č. 2: Porov.: Ivančáková, L.,: Pastoračná činnosť sestier sv. Vincenta na Slovensku. Diplomová práca.  RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave, teologický inštitút Spišské Podhradie: 2002, s. 63, 67