KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Seminár členov Rodiny Nepoškvrnenej s otcom Eliasom Vellom

E_Vella 30. júna - 4. júla 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil seminár členov Rodiny Nepoškvrnenej s otcom Eliasom Vellom na tému odpustenie.

V nedeľu večer nás vdp. Ľudovít Gabriš svojou prednáškou voviedol do danej témy. Opísal šesť stien, ktoré by mali byť oporou pre človeka. Prednú stena - potreba budúcnosti a snov. Zadná stena - predstavuje blízkych ľudí, o ktorých sa môžeme vždy oprieť. Stena vľavo - ľudia, s ktorými si rozumieme, blízki nášmu srdcu. Pravá stena - ľudia, ktorých denno-denne stretávame, a potrebujeme ich. Spodná stena - sú ľudia, s ktorými žijeme v rodine, v práci a vrchná stena - ktorou sa otvárame Bohu, ktorý je nám ochotný vždy pomáhať. „Ak niektorá zo stien chýba, odrazí sa to v našom živote, a preto potrebujeme odpustenie," povedal otec Ľudovít.

 Dunajec

V pondelok 1. júla niektorí účastníci absolvovali výlet na pltiach Dunajcom v krásnom prostredí Pieninského národného parku. Tu pri stretnutí sa s Božou prírodou sme si pripravili srdcia na otvorenie sa Božej láske.

 

Otec Elias Vella vo svojich prednáškach, ktoré začali v pondelok večer, vysvetľoval odpúšťajúcu lásku Ježiša, ktorého my kresťania máme nasledovať. To že Ježiš je naším Mesiášom, spozná svet podľa toho, či bude medzi nami láska a jednota ako najvyššie kritérium. Pri odpustení musí kresťan postupovať tak ako Ježiš, ktorý nás miloval bez podmienok, a aj nás pozýva k takejto láske. Otec Elias viac krát rozoberal kroky odpustenia. „Láska nie je iba pocit, ale rozhodnutie, podľa ktorého musím aj žiť. Ak odpustím, je to rozhodnutie. Odpustím a nebudem o tom každému hovoriť. Môže sa stať, že som odpustil, ale ešte stále som zranený, stále pociťujem hnev. To je možné, musím však byť ochotný pomôcť, ak to bude daná osoba potrebovať, a musím sa za ňu modliť." Otec Elias poukázal na Eucharistiu, ktorá nás uzdravuje, a na Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu k odpusteniu.

          Seminar_Vella_ucastnici
Seminar_Vella

Seminár duchovne sprevádzali viacerí kňazi, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia. Vdp. Peter Holbička si pripravil pre účastníkov prednášku, viedol adoráciu a denne sprevádzal spoločnú modlitbu posvätného ruženca.  

V závere seminára sestra Alica Marienková poďakovala otcovi Eliasovi Vellovi, kňazom, týmu Eleny Ferancovej, sestričkám satmárkam a všetkým, ktorí sa stali súčasťou takmer 200 členného duchovného spoločenstva. Pri záverečnej svätej omši v Kostole Nanebovzatej Panny Márie v Tatranskej Lomnici bola modlitbou kňaza exorcizovaná voda, soľ a olej. Prianím, ktorým otec E. Vella ukončil seminár, bolo pozvanie k tomu, aby sme sa čím viac očistili a priblížili k Bohu a stali sa vhodnými nástrojmi, ktoré bude môcť použiť.

Ďakujeme Pánu Bohu a Nepoškvrnenej za požehnané dni prežité v prítomnosti Boha a jeho lásky.

            Semina_Vella_omsa
 Seminar_Vella