KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2008

Dobrý ANJEL

Rehoľné komunity sestier Satmárok >>>

Pozvánky >>>
Kalendár >>>
Poslať odkaz >>>

Časopis RODINA NEPOŠKVRNENEJ 5/2008Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2008)

V tomto čísle nájdete aj časť textu Duchovnej kytice pre Svätého Otca Benedikta XVI.:  "...My chorí, rôzne trpiaci, osamotení, väzni sme pre Vás, drahý Svätý Otče, pripravili kyticu ruží, ktorú kladieme pod Váš vianočný stromček. Ruža je symbolom lásky, ale aj bolesti. Zo stonky posiatej tŕňmi vyrastá nádherný kvet. Tak je to aj s našimi životmi. Sú popretkávané tŕním choroby a rôznych obetí, ale ak ich odovzdáme Bohu, on sa stará o to, aby z našich životov vyrástol kvet - krásna vonná ruža..."

viac >>>

Návšteva Mikuláša v Hospici

Návšteva Mikuláša

Začiatkom decembra 2008 navštívil svätý  Mikuláš aj Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne...

...a zo vzácnej návštevy sa tešili aj sestričky vo Vrícku...

viac z Hospicu v Trenčíne >>>          viac z Vrícka  >>>

sestra Svätoslava a sestra AdrianaZmeny v pôsobení sestier

V zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestry:  

 • 1. 12. 2008: s. M. Silvia prichádza z Vrícka do komunity sestier v Ríme
 • 1. 12. 2008: s. M. Lujza prichádza z Ríma do komunity sestier vo Vrícku
Viac >>>

...a všetky srdcia hladili svojim úsmevom ubolené srdcia tých druhých...

  

Zápis do Knihy živých

Dňa 29. novembra 2008 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. 

Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 23 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl - máj - jún - júl - august  2008.

Viac >>>

 Zápis do Knihy živých - pozvánka

Dňa 29. novembra 2008 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 23 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl - máj - jún - júl - august  2008.

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov...


Výnos zbierky - Boj proti Hladu - rok 2008

Vincentínská rodina na Slovensku zorganizovala v dňoch 20. 9. až 5. 10. 2008 celoslovenskú verejnú zbierku - BOJ PROTI HLADU. Dieťatko z Haiti...Zbierka bola určená na podporu jednej z najchudobnejších krajín sveta - Haiti.

Čistý výnos zbierky v roku 2008 predstavuje čiastku 9.700.021,13 Sk.    Viď. Vyúčtovanie zbierky MV SR
Vzdávame vďaky Pánu Bohu, že zapálil v srdciach ľudí dobročinnú lásku, ďakujeme za všetkých, ktorí sprevádzali zbierku modlitbou a obetou, ďakujeme za tých, ktorí prispeli finančným darom pre chudobných na Haiti, ďakujeme za tých, ktorí priložili ruku k dielu...
Nech Nebeský Otec udelí všetkým hojnosť svojich milostí.

Deň narcisov 2008

Refugium, n.o. prijalo pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z  verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2008 čiastku 150.000,- Sk. 

Peniaze boli použité na nákup:

 • 2 ks   Odsávačky (F-40.00, F-31.00)                    27.686,50 Sk
 • 3 ks   Antidekub. matrac + pumpa                       18.835,50 Sk
 • 1 ks   Resus. vak pre dospelých                             3.570,00 Sk
 • 1 ks   Digitálny tlakomer OMRON M6 Comfort     2.368,00 Sk        
 • 1 ks   EKG prístroj Bioset 3700                              70.000,00 Sk
 • 1 ks   Koncentrátor O2 - Platinum 5, Sens O2    49.950,00 Sk
      • Spolu      172.410,00 Sk 
Chýbajúcu čiastku 22.410,- Sk pokryli finančným darom Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky z prijatých darov od štedrých dobrodincov .     
                                                                                                                                                                  Ď a k u j e m e .

Brieždenie...

  Spolupráca s BRIEŽDENÍM...

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje tiež hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je tiež nedostatkom ľudskej dôstojnosti a nádhernej cnosti čistoty, je i nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál, ale znamená to tiež byť odmietaný, nechcený, nemilovaný..... (citát zo stránky:   www.briezdenie.sk/)

Od polovice októbra 2008 začali sestry Satmárky z komunity vo Vrícku pomáhať v občianskom združení BRIEŽDENIE, ktoré poskytuje dočasný domov pre osamelé ženy, matky a ich deti. Sestry prichádzajú dva krát do týždňa medzi matky a ich deti do Centra Pokoja, ktoré sa nachádza v Kláštore pod Znievom. Usilujú sa prinášať tu teplo Božej lásky v najrôznejších ľudských podobách tým, ktorí sa cítia byť nechcení a nemilovaní; učia a hrajú sa s deťmi... počúvajú a sprostredkúvajú útechu...


Vzdávajme vďaky...

Boj proti hladu - pomôžme Haiti

Spojme sa v spoločnej modlitbe vďaky za celoslovenskú zbierku na pomoc chudobným na Haiti - Boj proti hladu.  Aj prostredníctvom priameho vysielania Rádia Lumen dňa 18. októbra 2008 o 19.15 hod. v spoločnej modlitbe posvätného ruženca budeme vzdávať vďaky Pánu Bohu, že zapálil v srdciach ľudí dobročinnú lásku, budeme ďakovať za všetkých, ktorí sprevádzali zbierku modlitbou a obetou, ďakovať za tých, ktorí prispeli finančným darom pre chudobných na Haiti, ďakovať za tých, ktorí priložili ruku k dielu... ...a budeme vyprosovať pre všetkých potrebné milosti.

V zmysle Rozhodnutia MV SR o povolení zbierky organizátor vyúčtuje verejnú zbierku do 4. novembra 2008 ministerstvu vnútra a do 15 dní od potvrdenia vyúčtovania zverejní organizátor v masovokomunikačných prostriedkoch oznámenie o čistom výnose verejnej zbierky a spôsobe jeho použitia.                                                                          Viac o zbierke >>>


Boj proti hladu - Kežmarok1. ročník „Boja proti hladu" v Kežmarku

Aj v podtatranskom kraji v čase verejnej zbierky Boj proti hladu v dňoch od 25. septembra do 5. októbra 2008 žili ľudia vo vincentínskom duchu. Svätý Vincent má i dnes spriaznené duše v obetavých kresťanských ženách, ktoré neváhajú a horlivo pracujú pri šírení evanjelia...

viac >>>
  Láska Kristova nás podnecuje...

Provinciálna kapitula

Dňa 16. októbra 2008 svätou omšou o 7.30 hod. začala vo Vrícku 3-dňová provinciálna pracovná kapitula, ktorej predsedá provinciálna predstavená slovenskej provincie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok: sestra M. Pavla Draganová.

Sprevádzajme priebeh kapituly prosbami o svetlo a dary Ducha Svätého, aby viedol mysle a srdcia sestier k správnym rozhodnutiam podľa Božej vôle.  (Fotografie z kapituly: 1., 2.)


Celoslovenská verejná zbierka - BOJ PROTI HLADU

Haiti... chudoba na každom kroku...Vincentínská rodina na Slovensku, do ktorej patria aj Milosrdné sestry sv. Vincenta-Satmárky a Rodina Nepoškvrnenej, aj tento rok organizovala celoslovenskú verejnú zbierku - BOJ PROTI HLADU v dňoch  20. 9. až 5. 10. 2008. Zbierka je určená na podporu jednej z najchudobnejších krajín sveta - Haiti. Ľuďom v núdzi žijúcim na Haiti možno pomôcť modlitbou, obetou, kúpou medovníkových srdiečok alebo zaslaním finančnej podpory.                                                      viac >>>


Príprava srdiečok - zbierka pre Haiti (rok 2008)Boj proti hladu - v Košiach-Šaci

Chceme sa s Vami podeliť o priebehu verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti, ktorá sa konala v dňoch 20. 9. - 5. 10. 2008 a do ktorej sa zapojila aj naša komunita v Košiciach-Šaci.

Heslo "Boj proti hladu" je v našej farnosti známe, nielen z minuloročnej akcie, ale hlavne preto, že život celej našej farnosti je zameraný na pomoc chudobným, teda vincentinsky.          Viac >>> 


 2 % zaplatenej dane z príjmov (rok 2007)

Refugium, n.o. Trenčín - prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia: Hospic Milosrdných sestier a sociálneho zariadenia: Domov dôchodcov Job  - prijalo do 31. augusta 2008 z 2 % zaplatenej dane z príjmov  (daň platená v roku 2007) celkom: 464.352,- Sk.

Časť týchto finančných prostriedkov bola v auguste 2008 použitá na modernizáciu signalizačného zariadenia v priestoroch Hospicu Milosrdných sestier (144.650,-Sk).

Kompletné vyúčtovanie prijatých 2 % dane z príjmov (rok 2006) >>>

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne s vďakou zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb...


Jubileum sľubov - Satu-Mare 2008Jubileum sľubov v Satu-Mare

Na sviatok svätého Vincenta - 27. septembra 2008 - v Satu-Mare (Rumunsko) - v kláštornej kaplnke sestier celebroval otec biskup Schönberger slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si sestry pripomenuli jubileá sľubov:

65. výročie sľubov:

 • s. M. Simplicia
 • Jubieleum sľubov - Satu-Mare 2008s. M. Gregoria

60. výročie sľubov:

 • s. M. Cassiana 
 • s. M. Antuza

Deň, ktorý sa niesol v srdečnej sesterskej atmosfére, sestry zakončili svätou omšou v kostole milosrdných sestier v Satu-Mare.


Sviatok sv. Vincenta v ZŠ v Ružomberku

ZŠ sv. Vincenta v RužomberkuDňa 26. septembra 2008 sme oslávili v Základnej škole sv. Vincenta sviatok patróna školy -  svätého Vincenta de Paul.  Slávnosť sa začala o 8.00 hodine svätou omšou v školskej kaplnke za účasti všetkých detí. Na konci svätej omše bola posvätená nová mozaika "Emauzskí učeníci", ktorú vytvorila sestra M. Rudolfa Balážecová. Mozaika zároveň slúži ako bohostánok.

Po svätej omši sa konali rôzne súťaže pre žiakov našej školy. Súťažilo sa v priestoroch školy a telocvične. Deň svätého Vincenta sme ukončili slávnostným vyhlásením víťazov z každej triedy...


  sestra M. Dagmar Drobňáková   

Sestra M. Dagmar - jazykový pobyt v Anglicku

Sestra M. Dagmar Drobňáková začína 19. septembra 2008 dva a pól mesačný pobyt v Anglicku v meste Chasterfield. Uprostred detí v tamojšej materskej škole sa pod vedením lektorky bude zdokonaľovať v anglickom jazyku.

Sprevádzajme spolusestru modlitbou i milým slovom.   


Dievčatko - Haity

Pomôžme chudobným aj svojimi modlitbami...

Spojme sa v spoločnej modlitbe za vyprosenie dobrého priebehu celoslovenskej zbierky na pomoc chudobným na Haiti - Boj proti hladu a v prosbách o Božie požehnanie pre darcov.

Spojme sa spoločne v modlitbe posvätného ruženca na tieto úmysly i prostredníctvom priameho vysielania Rádia Lumen dňa 13. septembra 2008 o 19.00 hod. z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

viac o zbierke Boj proti hladu >>>

Časopis RN 4/2008Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2008)

V tomto čísle nájdete aj rozhovor so sestrou Annou: "Moja misia na Haiti", v ktorom sestra Anna približuje život našich bratov a sestier v Haiti. Aký zážitok ju v Haity najviac oslovil? Hovorí: "Skúsenosť viery ma sprevádzala každý deň. Mám hlboký zážitok so zomierajúcou mladou matkou, ktorá nám s dôverou odovzdala svoje dve maličké deti, aby sme sa stali ich adoptívnymi matkami. Ďalší zážitok sa spája s mladým chlapcom. Bol chorý na AIDS a celkom opustený. Tesne pred smrťou túžil byť pokrstený. Citujem jeho slová: "Chcem byť prijatý do tej Cirkvi, do ktorej patríte aj vy, lebo ste ako moja sestra..."                                                                          viac >>>


Sestry v RímeOslavy založenia rehole u sestier v Ríme

Aj v Ríme sme si pripomenuli 166. výročie založenia našej Spoločnosti. Veľmi milo nás prekvapil list od generálnej predstavenej, sestry Ruženy, ktorý sme si ráno našli v našich e-mailových schránkach. Povzbudené jej slovami sme sa snažili práve dnes „viac" patriť Pánovi a živo a konkrétne prežiť SPOLOČENSTVO.                                                                       viac >>> 


s. M. Ružena Múdra, generálna predstavená29. august 2008   - 166. výročie založenia rehole

Pri  príležitosti 166. výročia založenia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok (29. august) sa sestrám prihovorila generálna predstavená rehole: sestra M. Ružena Múdra:

Drahé, Pánom milované sestričky, je tomu už 166 rokov, ako naša sestra Xaveria Strasser s ďalšími dvoma sestrami a tromi novickami prišli do pripraveného Materinca v Satu Mare, aby tu rozvíjali svoj zasvätený život Bohu v službe chudobným a jednoduchým ľuďom... 
 viac >>>
oslavy založenia rehole v Ríme >>> 

Začiatok školského roku  ...oslava Dňa matiek a otcov 25.5.2008 (deti ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku)... 

Dňa 2. septembra 2008 sa otvoria brány Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku 355 žiakom. Prvý krát do školských lavíc zasadne 34 prváčikov, na ktorých čakajú prvé pani učiteľky: Mgr. Ľubomíra Juríčková a sestra M. Marta - Mgr. Viktória Úradníková.

Nový školský rok 2008/2009 začnú žiaci spolu s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy slávnostnou svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ondreja 2. 9. 2008 o 8.00 hod. Po svätej omši bude slávnostné otvorenie školského roku na školskom dvore. ...pani riaditeľka - sestra M. Angela predstaví prváčikom nové pani učiteľky, ktoré ich prvý krát vovedú do ich nových školských tried...

V novom školskom roku privítame i nové pani učiteľky. Mgr. Máriu Kolčákovú, ktorá bude vyučovať nemecký jazyk a sestru M. Beatrix - Mgr. Cecíliu Turacovú, ktorá bude vyučovať náboženstvo.


Reponder - chlapec z KongaReponder - adopcia na diaľku

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky spolu s rodinou Luščíkovou z Trenčína si prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku adoptovali chlapca z Konga, ktorý sa volá Reponder.

Prostredníctvom adopcie sprevádzame Repondera modlitbami a obetami a podporujeme ho finančne, aby sme pomohli jeho rodičom zabepečiť pre Repondera výživu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.

Viac >>>

Rehoľné slávnosti

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie (kaplnka sestier Satmárok vo Vrícku)Dňa 9. augusta 2008 zložili pri slávnostnej svätej omši vo Vrícku tri naše sestry doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti pre Nebeské kráľovstvo. viac >>>

Dňa 10. augusta 2008 sedem sestier junioriek obnovilo dočasné sľuby. V tento deň si obnovili tri sestry 25.-ročné jubileum sľubov, dve sestry 60.-ročné jubileum a jedna sestra 65.-ročné jubileum zasvätenia sa Bohu. viac >>>

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.


Hľadanie POKLADU...Hľadanie POKLADU

V dňoch 18. - 20. júla 2008 sa uskutočnil prázdninový víkend dievčat vo veku od 7 do 15 rokov so sestrami Satmárkami vo Vrícku s názvom HĽADANIE POKLADU.

Hľadania pokladu sa zúčastnilo 43 dievčat, ktoré tvorili 4 skupiny: Motýliky, Kvetinky, Lístočky, Medvedíky. Viac >>>


Doživotné sľuby (oznámenie)Skladanie doživotných sľubov

"Srdce mi jasá v Pánovi, v mojom Bohu rastie moja sila." (1 Sam 2, 1)

s radosťou v srdci Vám oznamujeme, že dňa 9. augusta 2008 o 10.00 hodine v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku zložíme doživotné sľuby v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (3/2008)

V tomto čísle nájdete aj:

 • Časopis Rodina Nepoškvrnenej 3/2008Úvodný príhovor Mons. Jozefa Kajneka, pomocného biskupa královohradeckého, v ktorom povzbudzuje k pripodobneniu sa Kristovi - Veľkňazovi. Otec biskup ďakuje za obety a pripája pre všetkých požehnanie. ... „Dovoľ, aby som mohol k tebe prísť a trpieť v tvojom tele. Potrebujem tvoje ruky, tvoj mozog, tvoj úsmev, tvoje srdce, tvoje nohy..."
 • Záležitosť môjho srdca - príhovor s. M. Bernadety na stretnutí na Velehrade: „...Milovaní, dnes je sobota - spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Nedá mi, aby som vám niečo nepovedala o našej drahej Matke, ktorá je záležitosťou môjho srdca. Viete, že ona nás hľadá, chráni a osobitne každého z nás vedie za ruku za svojím Synom Ježišom Kristom..."
Viac >>>

Hospic - Bilancia za rok 2007

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše dva roky, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2007 bolo do Hospicu prijatých 201 pacientov, z toho 156 pacientov odišlo do večnosti a 32 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2007/2008 na oddelení. viac >>>


Stretnutie s generálnym otcom Vincentínov

Stretnutie vincentínskej rodiny (29. 6. 2008)Dňa 29. júna 2008 sa generálny superior P. Gregory Gay, CM stretol so zástupcami celej vincentínskej rodiny na Slovensku v sále Vincentínum v priestoroch kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov.

Okrem kňazov Misijnej spoločnosti a Dcér kresťanskej lásky sa na stretnutí zúčastnili i zástupcovia ostatných vincentínskych rodín: Združenia Mariánskej mládeže, Spolkov sv. Vincenta de Paul, Spolkov kresťanskej lásky. Činnosť našej rehole, ktorá patrí taktiež do vincentínskej rodiny, predstavila na stretnutí sestra M. Pavla, provinciálna predstavená.

I toto stretnutie a prezentácia činností jednotlivých vetiev vincentínskej rodiny potvrdila slová svätého Vincenta o nekonečnej vynaliezavosti lásky...


Záver školského roka v ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Záver šk. roka 2007/2008Svätou omšou vo farskom kostole sme ďakovali Pánovi za všetky Jeho dobrodenia, pomoc a ochranu. Po svätej omši sme sa odobrali do školy, kde s. M. Karmela Smiechová, zástupkyňa riaditeľky školy, zhodnotila školský rok 2007/2008.

11 žiakov našej školy odchádza zo štvrtého ročníka na osemročné gymnázia.
Umiestnenie našich deviatakov (v celkovom počte 51): 16 deviatakov bolo prijatých na Gymnázium sv. Andreja, 7 žiakov na SZŠ M. T. Schererovej, 6 žiakov na ZSŠOaS, 5 žiakov na Obchodnú akadémiu.
Riaditeľka školy udelila 122 pochvál.
Počas školského roka sme sa úspešne zúčastňovali športových súťaží, pripravovali sme rôzne kultúrne programy. Všetky tieto podujatia sú zverejnené na školskej webovej stránke.
Záver šk. roka 2007/2008Jednou z najúspešnejších súťaží bola 1. mestská olympiáda, v ktorej sme obsadili z ružomberských škôl 1. miesto a získali 35 medailí.

Prajeme všetkým žiakom i učiteľom príjemné prežívanie voľných dní a tešíme sa na stretnutie v septembri. Nech vás počas prázdnin sprevádza všemohúci a milujúci Boh Otec.

(spracovala: s. M. Belarmína Ivančáková, sekretárka riaditeľky školy)


PromóciePromócie v Olomouci

Dňa 26. júna 2008 sme spoločne prežívali radosť našich sestier, ktoré mali v Olomouci promócie.

Získali vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom študijnom odbore Teológia a spiritualita zasväteného života na Cyrilo-metodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

.

s.M.Brigita, s.M.Vojtecha, s.M.MartaDiplom RNDr. Ivana Vlková, ThD., dekanka fakulty odovzdala:

Zo srdca b l a h o ž e l á m e . . .

Bohostánok v rehoľnej kaplnke v ŽarnoviciPosviacka kaplnky v Žarnovici

Dňa 25. júna 2008 požehnal Mons. Rudolf Baláž v komunite sestier Satmárok v Žarnovici rehoľnú kaplnku a zasvätil ju Nepoškvrnenej Panne Márii.

Ján Pavol II. zasväteným osobám povedal: „Moji najmilší, stretnite sa s Pánom a rozjímajte o ňom veľmi zvláštnym spôsobom v Eucharistii, ktorú každodenne slávime a adorujeme ako prameň a vrchol existencie a apoštolského konania..."


Stretnutie sestier na LevočiStretnutie sestier na Levoči

Dňa 14. júna 2008 sa vyše päťdesiat sestier Satmárok s doživotnými sľubmi stretlo na Mariánskej hore v Levoči, aby sa navzájom povzbudili v prežívaní zasväteného života. Vrámci stretnutia sme spoločne slávili svätú omšu, pri ktorej sme ďakovali za dar povolania a prosili o vytrvalosť pre nás samé i pre všetky sestry Kongregácie; ďakovali a prosili sme za tých, ktorých nám Pán denne posiela, aby im cez nás ukázal svoju láskyplnú tvár a podal svoju pomocnú ruku... viac >>>


Sestra Stella Mária Dolníková

sestra Mária Stella (Vrícko, 29. 8. 1992 - vstup medzi Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky)Magnificat anima mea Dominum....
S veľkou radosťou Vám oznamujem, že dňa 20. júla 2008 vo svätej omši o 8,30 h. v kaplnke kláštora sv. Gabriela v Berlíne zložím večné sľuby v Kongregácii Služobníc Ducha Svätého večnej poklony.
V týchto dňoch sme dostali od sestry Stelly Márie Dolníkovej toto oznámenie, spolu s listom, z ktorého vyberám niekoľko jej myšlienok a pozdravov.
„Na sviatok Fatimskej Panny Márie som sa dozvedela radostnú správu, že som dostala z generalátu dovolenie zložiť večné sľuby.
Prosím, sprevádzajte ma aj naďalej svojimi modlitbami. Ja tiež denne pamätám na Satmárky pred Sviatostným Spasiteľom a vyprosujem Vám všetkým potrebné milosti a Božie požehnanie na Vaše diela. Zvlášť sa modlím o prehĺbenie duchovného života. Boh prebýva neustále svojou milosťou v našich srdciach, no niekedy je tak ťažké vnímať toto tajomstvo lásky. Boh túži po osobnom vzťahu a hoci je toto tajomstvo skryté našim očiam, môžeme a máme ho prežívať svojim srdcom, veď sme zvláštnym spôsobom vyvolené a povolané žiť tajomstvo Božej lásky aj uprostred všedného dňa.
sestra Stella Mária (Berlín 2008, Kongregácia Služobníc Ducha Svätého večnej poklony)Som šťastná, že môžem žiť tak blízko Eucharistického Pána, pre Neho som ochotná obetovať všetko ostatné a On to berie naozaj vážne.
Srdečne pozdravujem všetky spolusestry, ostávajú zapísané hlboko v mojom srdci a budem na Vás všetky pamätať aj naďalej. Prosím, oznámte aj sestričkám správu o mojich večných sľuboch u Sestier večnej poklony, verím, že sa v tento deň radi so mnou duchovne spoja.
S láskou Vás pozdravujem a pamätám na Vás i na celú Spoločnosť vo svojich modlitbách sr. Stella Mária

Poďakovanie Mons. Tomáša Galisa

„Chcem sa Vám všetkým touto cestou poďakovať za slová povzbudenia, gratulácie, i za Vaše modlitby a obety, ktoré ste mi venovali a ktoré v úlohe diecézneho biskupa budem i naďalej potrebovať.
Chcem Vás uistiť, že aj ja na Vás myslím vo svojich modlitbách a že Vás nosím vo svojom srdci.
Ďakujem všetkým sestričkám za modlitbové zázemie, ktoré mi vytvárajú.
V Žiline máte dvere vždy otvorené. Zo srdca Vám žehnám." Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Verím, že otca biskupa Tomáša budeme spolu s členmi Rodiny Nepoškvrnenej aj naďalej duchovne podporovať. So sesterskou láskou sr. M. Ružena Múdra, generálna predstavená


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (2/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008Každodenný život nás podnecuje k tomu, aby sme skúsili prijať svoj kríž. Pred Veľkou nocou som vďaka Svetielku nádeje mal možnosť navštíviť detské onkologické oddelenie v Banskej Bystrici.

Dieťa. Aké úžasné stvorenie! Tá detská nevinnosť, nevinný detský úsmev, pohľad, nežné objatie. Aká krása! Detský úsmev, prvé nezrozumiteľné slová, prvé neisté kroky, ich detský svet, pre nás dospelých taký nepochopiteľný. A zrazu je tu. To preukrutné slovo "rakovina". Mnohí si povedia: "Mňa sa to netýka..." (...z článku Deti nás učia niesť kríž - Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008 >>>


 Zápis do Knihy živých

Dňa 7. júna 2008 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.

Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 22 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch január-február-marec 2008.

viac informácií ›››

vdp. Jozef Čeman
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec:
voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. (1 Jn 3, 1)

Dňa 29. mája 2008 sme slávnostnou svätou omšou vo Vrícku velebili Pána spolu s vdp. Jozefom Čemanom, duchovným otcom komunity sestier vo Vrícku, za 60 rokov jeho kňazskej služby...


Divadelná hra: Marcelíno - chlieb a vínoDETI rodičom a deťom

Dňa 25. mája 2008 sa v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku uskutočnil program DETI RODIČOM A DEŤOM, ktorý pripravili žiaci Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa detí. Pripravili ho spolu so svojimi pedagógmi pre svojich rodičov, spolužiakov a kamarátov.

viac >>>

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Dňa 31. mája 2008 sa uskutočnilo stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrade. Program stretnutia:

 1. 10.00 hod. - Príhovor s. Bernadety Pánčiovej
 2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
 3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
 4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.


Školská fotografia žiačok dievčenskej školy - detailMilosrdné sestry v Stupave

Prostredníctvom Ročenky Stupava nám bolo poodhalené pôsobenie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v Stupave - v Kláštornej katolíckej dievčenskej škole v rokoch 1884 až 1920, t.j. celkom 36 rokov.

V kronike mesta Stupava čítame záznam z 30. augusta 1884: „Vedení snahou pozdvihnúť úroveň ľudového vyučovania, dobré mravy a poriadok v obci medzi kresťanskými deťmi, rozhodli sme sa založiť tu jednu dievčenskú školu... Vedenie vyučovania a výchovy je zverené štyrom milosrdným sestrám..."

Viac >>>

Zmeny v pôsobení sestier

sestra Svätoslava a sestra AdrianaV zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestier:

Viac >>>

Modlitby za duchovné povolania...Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania, sestry v Starej Ľubovni v stredu 9.4. 2008 pozvali mladých na modlitbu na tento úmysel. Po vešperách v adorácii pred Sviatostným Spasiteľom spoločne i v tichu uvažovali o povolaní apoštola Petra, o našom povolaní, o rozhodovaní sa. Prosili za mladých i za vernosť pre tých, ktorí sa už Kristovi zasvätili.

viac >>>

Taiwan - nová generálna rada so svojim biskupomTaiwan - nová generálna predstavená

8. apríla 2008 sme dostali správu od našich sestier na Taiwane, že na svojej generálnej kapitule zvolili novú generálnu predstavenú a 4 radkyne.

Novou generálnou predstavenou je sestra Anastacia, radkyňami sú sestry Gratia, Justine, Fatima a Thomas.

.

Taiwan - sestry zídené na generálnej kapitule Vyprosujeme im Božiu pomoc a požehnanie v ich zodpovedných úlohách, aby ich Spoločnosť rástla, prekvitala a prinášala bohaté ovocie v službe blížnym.

sestra Ružena Múdra, generálna predstavená

Návšteva na Taiwane v roku 2005 >>>
s. M. Vincentína Lei Ping Ching Agnes (Taiwan) >>>

sestra Brigita (Pavlovce nad Uhom)

Zmena rehoľného závoja

Z rozhodnutia generálnej kapituly, ktorá sa konala v októbri 2007 vo Vrícku, došlo k zmene rehoľného závoja sestier Satmárok.

Nové závoje sestry začali nosiť od 25. marce 2008.

Vývoj rehoľného habitu >>>

Veľká noc 2008

Veľká noc (Kaplnka vo Vrícku)Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu. (Veľkonočná liturgia)

Kristus - Svetlo sveta, prichádza prežiariť temnotu našich dní!
Otvorme mu svoje srdcia a nechajme sa preniknúť jasom jeho oslávených rán.

Požehnané, milostiplné veľkonočné sviatky a úprimnú radosť z Kristovho víťazstva vyprosujú Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky.


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2008)

V tomto čísle nájdete aj:

 • Časopis Rodina Nepoškvrnenej 1/2008Zápas o vieru - rozhovor s Marekom Sopkom z Bošian (marek.sopko@gmail.com), ktorý má 26 rokov a členom Rodiny Nepoškvrnenej je len krátko. Prežil svoj boj o vieru. Pri ľahkom úraze na stavbe si poranil koleno. Lekári po čase objavili na ňom zhubný nádor a určili diagnózu: rakovina kostí. Napriek tomu je dnes plný energie a radosti zo života... Marekov odkaz pre čitateľov, zvlášť mladých, ktorí bojujú svoj boj o vieru: "...Nech sa nenechajú odradiť rôznymi ťažkosťami, pokušeniami alebo hriechmi. Boh i v zlom nájde a dokáže využiť maximum na dobro, a taký človek, čo sa nevzdá a vytrvá, získa všetko, získa Boha! Mladí nech svedčia a nech svedčia opravdivo a živo, niet väčšej lásky a istoty, ako je tá Božia..."
 • Svedectvá z kríža - Bol som pri nej - svoje svedectvo rozpráva manžel Marek. "Príbeh mojej manželky je smutný, ale v hĺbke pekný.V máji roku 2006 ju na neurochirurgii v Bratislave operovali. Išlo už o druhú operáciu. V apríli roku 2004 bola tiež na tomto oddelení operovaná prvýkrát. Vtedy to bol astrocytóm - zhubný nádor mozgu. Vyliečila sa, tak sme sa 17. 9. 2005 vzali. Choroba sa však vrátila... Prognóza jej odhadovala pol roka života.... Boli to pekné roky. Som rád, že som mohol byť pri nej a nemusela sa s chorobou trápiť sama...."

Viac >>>

Svätý JOZEF, patrón rehole

 Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných povinností.

Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach. Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému. Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdŕžali večnú radosť. Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk nášho Otca príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.


 Zápis do Knihy živých

Dňa 1. marca 2008 o 10.00 hod. sa uskutočnil Slávnostný zápis do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Do Knihy živých boli zapísaní 17 pacienti, ktorí od nás odišli do večnosti v období október-november-december 2007.

viac informácií ›››

Posolstvo k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

 "Na Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa bude sláviť 13. apríla 2008, som zvolil tému: „Duchovné povolania v službe Cirkvi - misijné poslanie. Zmŕtvychvstalý Kristus zveril apoštolom toto poslanie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28, 19) a uistil ich: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28, 20)...."

Posolstvo k dňu modlitieb za duchovné povolania >>>

Lurdy 2008Jubilejné oslavy 150. výročia zjavení v Lurdoch

V dňoch od 8. do 13. februára 2008 sa Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky zúčastnili osláv 150. výročia zjavení Panny Márie Bernadete Soubirusovej v Lurdoch.

"Odovzdali sme Panne Márii všetkých našich drahých, blízkych i tých, ktorí sú zverení našej starostlivosti, tých, ktorí nás prosili o modlitby a nezabudli sme ani na všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej."

>>> viac o oslavách v Lurdoch

Rehoľné sestry Satmárky vo väznici

Návšteva sestier vo väznici (Dubnica nad Váhom)V nedeľu 3. februára 2008, deň po sviatku Obetovania Pána, kedy sa zasvätené osoby stretávajú s diecéznymi biskupmi, komunita rehoľných sestier Satmárok z Trenčína sa podujala vykonať skutok telesného a duchovného milosrdenstva. Tri sestry navštívili odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Obohatili svätú omšu svojim spevom a čítaním lekcie. Odsúdených povzbudili k dôvere v pomoc Panny Márie. Pripomenuli im, že je tomu už 150. rokov, ako sa Panna Mária zjavila malému dievčatku Bernadete v Lurdoch (11. februára 1858) a povzbudzovala k pokániu. Na otázku odsúdených, že do Lurd rehoľa Satmárok pravidelne organizuje púte s chorými im rehoľné sestry porozprávali o tomto pútnom mieste. Na záver sestry odsúdeným rozdali na pamiatku obrázky Lurdskej Panny Márie.

Po svätej omši väzenský kaplán ThLic. Bartolomej Juhás, SDB udelil blažejské požehnanie rehoľným sestrám. Ich príklad nasledovali aj odsúdení (na základe dobrovoľnosti). Modlitbu blažejského požehnania „Nech ťa Pán chráni od každého zla" potrebuje každý, najviac ju ale potrebujú odsúdení, ktorí sa rozhodli konať pokánie.

sac. Bartolomej Juhás, SDB

Karneval SVÄTCOV

Karneval svätcov v Starej ĽubovniV poslednú fašiangovú sobotu 2. februára 2008 sme sa popoludní stretli na Veľkom karnevale svätcov v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Pre deti základných a materských škôl sme ho pripravili v spolupráci s eRkom, ZMM a RKFÚ v Starej Ľubovni.

O svätcoch počúvame a ich životy poznávame na detských svätých omšiach. A tak inšpirácia bola.. Množstvo a rozdielnosť svätcov s krásnou výzdobou jedálne a príjemnou atmosférou pripomínala naozaj nebo. Dokonca bol každý odmenený - nie podľa zásluh ako vo večnosti, ale podľa toho, čo si čo v tombole vytiahol. Tanec a hudbu striedali súťaže, odmeňovania, chvíle občerstvenia a pochutenia si na „šiškách", ktoré napiekli dobré tety z Klubu seniorov. Veríme, že taká úspešná akcia bude mať pokračovanie a vryje sa do pamätí i srdiečok tých najmenších.

Komunita sestier zo Starej Ľubovne

Utrpenie sa môže stať oslobodzujúcim a tvorivým

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (r. 2003)Predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Javier Lozano Barragán 11. februára 2008 slávil v Bazilike sv. Petra Eucharistiu pri príležitosti dnešného 16. svetového dňa chorých. Vo svojej homílii pripomenul, že tento rok sa oslavy nesú v duchu 150. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch a blížiaceho sa Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa chystá v kanadskom Québecu. Ako uviedol, jedinou odpoveďou na bolesť, ktorú zažívame, je prežívať ju spolu s Božou matkou, v dôvernom zjednotení sa s bolesťou umučenia a smrti Krista: "Takto," uviedol kardinál Barragán, "sa utrpenie stáva pozitívnym, oslobodzujúcim, tvorivým" a napokon sa premieňa na radosť a šťastie.

Ako uvádza vo svojom posolstve k Svätovému dňu chorých pápež Benedikt XVI., kaplnky v zdravotníckych zariadeniach by sa mali stať pulzujúcim srdcom, v ktorom sa Ježiš neustále ponúka Otcovi za život ľudstva. Kristova bolesť, ako povedal kardinál Barragán, "nie je beznádejnou a smutnou bolesťou porážky, práve naopak, je bolesťou víťaznou. Toto utrpenie je najvyšším naplnením Krista." Podľa kardinálových slov je dôležité, aby chorí nasledovali Ježiša a svojím utrpením sa podieľali na diele spásy sveta. "Účasť na Eucharistii je konkrétnou cestou, ako s našimi vlastnými útrapami môžeme vstúpiť do utrpenia Krista... Eucharistia je tak naším krížom a naším vzkriesením. Je jediným skutočným liekom na bolesť, liekom nesmrteľnosti," uviedol kardinál Barragán vo svojej homílii. Vatikán (11. februára, RV)

Slovo pre chorých: Tajomstvo pôstu

Posolstvo Svätého Otca Benedicta XV. k 16. svetovému dňu chorých


 Darujte 2 % zaplatenej dane za rok 2007

Pripájame sa k prosbe neziskovej organizácie Refugium, n. o. o pomoc poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2007. Jednou z činností n.o. Refugium je prevádzka Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

>>> viac informácií vrátane tlačív

Zápis do Knihy živých - pozvánka

Dňa 1. marca 2008 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch október-november-december 2007.

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov.


Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne Benedikt XVI.obdobie 2008

„Kristus sa stal pre vás chudobným" (2 Kor 8, 9)

Milí bratia a sestry!
Každoročne nám Pôstne obdobie ponúka vhodnú príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad zmyslom a hodnotou nášho kresťanského života a znovu objaviť Božie milosrdenstvo, aby sme sa aj my stali milosrdnejšími voči našim bratom. V Pôstnom období Cirkev ponúka niektoré osobitné záväzky, ktoré by mali veriacich v tomto procese vnútornej obnovy konkrétne sprevádzať. Sú to: modlitba, pôst a almužna. Toho roku by som sa chcel v obvyklom pôstnom posolstve zamyslieť nad praxou dávania almužny, ktorá predstavuje konkrétny spôsob, ako pomáhať núdznym, a zároveň je asketickým cvičením na oslobodenie sa od pripútanosti k pozemským dobrám...

Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI ›››

Zápis do prvého ročníka (r. 2008)Zápis do prvej triedy

Dňa 21. a 22. januára 2008 sa v priestoroch Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku konal zápis prvákov. Do prvého ročníka sa zapísalo 43 deti.

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a ďakujeme i všetkým, ktorí svojimi modlitbami podporovali naše úmysly.


 Duchovné obnovy vo Vrícku

Milosrdné sestry pozývajú v roku 2008 na duchovnú obnovu do Vrícka:

 • 24. 4. - 27. 4. 2008 - duchovná obnova pre ženy
 • 15. 5. - 18. 5. 2008 - duchovná obnova pre ženy
 • 6. 7. - 9. 7. 2008 - duchovná obnova pre dievčatá do 18 rokov
 • 13. 7. - 16. 7. 2008 - duchovná obnova pre dievčatá nad 18 rokov
 • 24. 7. - 27. 7. 2008 - duchovná obnova pre ženy
 • 18. 9. - 21. 9. 2008 - duchovná obnova pre ženy
 • 2. 10. - 5. 10. 2008 - duchovná obnova pre manželské páry
viac >>>


4. benefičný ples - pozvánka

Refugium o.z. v Trenčíne pozýva na 4. benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Ples sa uskutoční 26. januára 2008 (začiatok o 19.00 hod.) v Strednom odbornom učilišti železničnom v Trenčíne (Školská 66). Viac informácii u p. Ľuby Bandíkovej: asistent@refugium.sk, 0902-911457.


Rok 2007

Rok 2006