KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2006


Stretnutie dvoch Mikulášov vo VríckuMikuláš vo Vrícku

Všetko sa to stalo 5. decembra 2006 večer...

... na kláštornej chodbe vo Vrícku sa stretli dvaja Mikulášovia - ten "Satmársky" i ten "Vykupiteľský"...

viac informácií  ›››      

Hospic po roku prevádzky

Sestra Ladislava v službe Dňa 1.decembra 2006 uplynul rok odkedy Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením REFUGIUM, začal prijímať prvých pacientov. Bolo to po dlhom období príprav a prekonávania rôznych prekážok. Len vďaka húževnatosti a neoblomnosti niekoľkých vytrvalcov sa podarilo tento cieľ dosiahnuť a už rok hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, starostlivosť o ktorých je v domácich podmienkach nezvládnuteľná. Za ten čas sme prijali 93 pacientov, z toho 37 mužov, 56 žien, najmladší mal 35 rokov a najstarší 93 rokov. Približne 70% tvorili onkologickí pacienti, zvyšnú časť pacienti v terminálnych štádiách interných a neurologických ochorení. U 62 pacientov sme boli svedkami ich prechodu do večnosti. Aj keď sa niekedy ochorenie javí ako významne pokročilé, predsa pri primeranej ľudskej i zdravotníckej starostlivosti a pri pevnej vôli chorého sa môže stabilizovať alebo aj čiastočne zlepšiť a pacient je schopný vrátiť sa do domáceho prostredia.

viac informácií  ›››      

Jubilejné sľuby našich sestričiek 

Dňa 22. júla 2006 sme si v rumunskom Satu-Mare pripomenuli jubilejné sľuby našich sestričiek:

50. - ročné jubileum oslávili: sestra M. Ágneta, sestra M. Róberta, sestra M. Gabriela
60. - ročné jubileum oslávili: sestra M. Fabriciána, sestra M. Konradin, sestra M. Friderika
65 - ročné jubileum oslávila sestra M. Gabriella

Slávnosť sa konala v kostole Milosrdných sestier v Satu-Mare.
Zo srdca sestričkám-jubilantkám blahoželáme a sme povzbudené ich vytrvalosťou v neľahkých časoch.

Po slávnosti nás sestričky sprevádzali po stopách nášho zakladateľa biskupa Jána Háma. Navštívili sme satmárske biskupstvo, kaplnku, v ktorej slúžieval svätú omšu otec zakladateľ Ján Hám, katedrálu v Satu-Mare, cintorín, na ktorom sú pochované mnohé naše sestričky a taktiež kriptu sestier. Pomodlili sme sa pri relikviári, v ktorom je srdce otca Jána Háma, nášho zakladateľa.   


Otec kardinál Tomko na navštívil náš kláštor vo Vrícku a v Ružomberku 

Otec kardinál TomkoKatolícka univerzita v Ružomberku udelila 26. apríla 2006 otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi čestný titul doctor honoris causa. Pri tejto príležitosti otec kardinál navštívil aj náš Generalát a komunitu sestier na Nám. A. Hlinku 31 v Ružomberku.

Vo štvrtok 27. apríla 2006 sme mohli privítať otca kardinála v komunite vo Vrícku. Sprevádzala ho aj generálna predstavená sr. Ružena a matka Benedicta. O 10.00 hod. slúžil v našej kaplnke sv. omšu. Spolu s ním koncelebroval náš duchovný otec Jozef Čeman a páter Jozef Hanzely. Na začiatku sv. omše otec kardinál povedal: „Pán Boh plánuje, ale miešajú sa mu do toho aj dobrí ľudia, nemohol som vás obísť, keď sme už „v rodine".

Otec kardinál TomkoSlová svojho príhovoru adresoval predovšetkým starším sestrám: „Mohli by ste sa považovať za zbytočné. Nemôžete už pomáhať, ste na ťarchu.. Nie, nie, nie! Vy máte poslanie a máte ho pre Spoločnosť. V očiach Boha je každý užitočný. Aj naša staroba, trápenia, ktoré prichádzajú s vekom a upozorňujú nás, že sme pominuteľní, majú hodnotu." Ďalej pripomenul Svätého Otca Jána Pavla II. Poukázal na to, ako práve vo svojej starobe a ľudskej slabosti dokázal osloviť mnohých, najmä mladých. Povzbudil nás k tomu, aby sme svoj čas naplnili modlitbou: „Kto nepozná cenu modlitby, nepozná cenu človeka, cenu staroby." Na záver prosil, aby sme ho pripísali do litánií mien osôb, za ktoré sa modlíme.

Otec kardinál nám odovzdal pozdrav od našich sestier, ktoré vedú jeho domácnosť aj od sestier, ktoré pôsobia v Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Na záver sv. omše povedal, že nemá pre nás nijaké darčeky, ale prináša nám požehnanie Sv. Otca, a udelil nám apoštolské požehnanie.

Po svätej omši sme mali možnosť stretnúť sa s ním v jedálni a položiť mu niekoľko otázok. Otec kardinál na všetky odpovedal veľmi pohotovo a jasne. Otázky sa týkali Benedikta XVI., misií, ekumenizmu. Vyslovil aj svoju obavu: „Bojím sa, čo bude ak Slováci zbohatnú!? Ak upadnú mravy, upadne všetko!" Ospravedlnil sa mladším sestrám, že svoj príhovor zameral na staršie. „Možno si predstavujete, čo všetko, by ste urobili, keby ste neboli tu, ale niekde vonku, koľkých by ste obrátili... Neurobili by ste celkom nič! Vaše miesto dnes je tu. Tu máte možnosť stretnúť Krista, tu máte možnosť slúžiť mu."

Po obede otec kardinál odcestoval do Bratislavy a odtiaľ na druhý deň do Ríma. So sebou niesol aj naše pozdravy pre spolusestry v Ríme.  


Sestre Bernadete Pánčiovej udelili pamätnú medailu  

Sestre Bernadete Pánčiovej udelili pamätnú medailuNa akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa 3. mája 2006 konalo slávnostné zasadanie vedeckej rady, na ktoré boli okrem akademických funkcionárov viacerých univerzít zo Slovenska a Českej republiky pozvaní aj tí, ktorým sa táto Fakulta rozhodla udeliť pamätné medaily. Za otvorený zástoj vo veci výhrady svedomia a za pastoračnú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých spišskému diecéznemu biskupovi Mons. Prof. ThDr. Františkovi Tondrovi, za otvorený zástoj vo veci výhrady svedomia sr. Bernadete Pánčiovej a za humanitárnu pomoc v projektoch fakulty zdravotníctva bývalému veľvyslancovi v Nairobi Doc. Dr. Štefanovi Morávekovi, CSc.

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. vo svojom slávnostnom príhovore o tých, ktorí mali byť ocenení povedal: „Vaše príklady sú viac ako „verba movent", tie priťahujú. Verba movent, exempla trahunt."

Sestra Bernadeta Pánčiová so sestramiPri predstavovaní jednotlivých kandidátov o sestričke Bernadete povedal: „Sestru Bernadetu nie je vidieť, pretože je na vozíku a zdieľa svoj osud s tými, ktorým celý život slúžila. Založila Rodinu Nepoškvrnenej a podieľala sa na tom, aby utrpenie, ktoré prichádza s chorobou a zdá sa takým nezmyselným, takým prázdnym, dokázalo premeniť duše. Nielen duše tých, ktorí sú chorí, ale to množstvo obiet, množstvo utrpenia, ktoré títo chorí pod jej vedením priniesli dokáže meniť ľudské srdcia. Som presvedčený, že mnohé úspechy humanitárnych aktivít v Treťom svete sa nedajú nijako zaistiť ani miliónovými kontami, ani vynikajúcim menežmentom, ani skvelou podporou medzinárodných organizácií, ale práve modlitbou tých, ktorých slová sú najbližšie Všemohúcemu. Som presvedčený, že naši lekári by určite nemohli pôsobiť v Treťom svete, že naši profesori by nemohli pôsobiť na Vaše srdcia, keby to niekto „neodtrpel a neodmodlil". Odkaz sestry Bernadety je: „Meniť srdcia cez chorobu a utrpenie!" Niečo, čo sa zdá absolútne nezmyselné, a tak nepotrebné v tomto svete, dokázala ona cez stovky chorých pretaviť, aby naši pedagógovia mohli meniť tento svet. Za toto úprimne ďakujem a tento odkaz celého Vášho života sa budem snažiť sprostredkovať mojim študentom."

Sestričku Bernadetu na tejto slávnosti sprevádzala aj generálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok sr. Ružena, provinciálna predstavená sr. Pavla a spolusestry, ktoré pracujú v Rodine Nepoškvrnenej. Generálna predstavená sa poďakovala za prejav ocenenia práce, služby a života sestričky Bernadety, ktorý obetovala pre blížnych; za to, že jej obetavý život pozdvihli a ocenili aj na akademickej pôde.

Toto ocenenie je výzvou pre všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej, aby sme sa denne usilovali svojou modlitbou a obetou meniť srdcia svoje i našich blížnych aby sme svojím skrytým a obetavým životom pôsobili na zmenu mnohých ľudských sŕdc.

Sestričke Bernadete aj touto cestou blahoželáme k udeleniu pamätnej medaile a vyprosujeme jej odvahu a silu aj naďalej byť príkladom, ktorý priťahuje.


2. február - Deň zasvätených

Deň zasvätených

V komunite vo Vrícku sme Deň zasvätených slávili v prítomnosti Eucharistického Ježiša. Počas celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti sme ďakovali za rehoľné povolanie, oslavovali sme Ježiša za krásu, ktorú nám v ňom daroval, odprosovali sme ho za nevernosti a prosili o vytrvalosť.

Deväť sestier zastupovalo našu komunitu na spoločnom diecéznom slávení sviatku zasvätených v Banskej Bystrici.


Na Vrícku sme privítali novicku z Maďarského Ostrihomu

Deň zasvätených

Prvého februára 2005 sme vo Vrícku privítali sestru Caritas a spolusestry z maďarskej provincie. Priviezli k nám sestru Erzsébet Anikó Cseh, novicku z maďarskej provincie, ktorá medzi nami začne svoj noviciát.

Týmto dňom začal po rozhodnutí generálnej rady na Slovensku začal spoločný noviciát - medzinárodný noviciát. S osvojením slovenčiny sestre Eržibet pomáha sestra Vojtecha, Hermana a celá vríckovská komunita.


Darujte 2 % zaplatenej dane za rok 2005 na Hospic v Trenčíne

Pripájame sa k prosbe občianskeho združenia Refugium o pomoc poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2005. Jednou z činností o.z. Refugium je prevádzka Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 34059946
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Refugium, občianske združenie
Sídlo: Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín

Bližie informácie o prosbe o. z. Regugium a taktiež potrebné tlačivá je možné nájsť na stránke: www.refugium.sk/daruj.htm.


 

Promócie sestry Samuely a sestry Ireny

S. Samuela Kamenská z Vrícka a s. Irena Kopanicová z Kežmarku nám s radosťou oznámili, že po úspešnom ukončení štúdia na Katolíckej univerzite, Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí budú dňa 17. septembra 2005 o 9.00 (s.Irena) a o 11.00 hod.(s.Samuela) v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávnostne promované a bude im udelený titul „Magister teológie".

... srdečne blahoželáme...


 

Zrušenie komunity v Banskej Štiavnici

K 31. 8. 2005 sa ruší komunita sestier v Banskej Štiavnici. K tomuto kroku sa pristúpilo na základe toho, že v jeseni 2005 plánujeme začať s činnosťou Hospicu v Trenčíne a okrem toho potrebujeme posilniť aj iné komunity, z ktorých sestry odchádzajú na dôchodok.


 

Obliečka

Dňa 17. septembra 2005 o 10.00 hod. vo Vrícku príjme kandidátka Lucia Jurčová rehoľné rúcho a začne noviciát.

Kandidátka Lucka má 22 rokov a pochádza z Vaďoviec. Kandidatúru začala 16. 7. 2004 vo Vrícku. Aká bola jej cesta do kláštora?


Skladanie doživotných sľubov

Deň zasvätených

13. augusta 2005 vo Vrícku zložilo 6 sestier doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti:

 • sestra Patrika Horňáková
 • sestra Rudolfa Balážecová
 • sestra Timotea Mordelová
 • sestra Gorazda Holbová
 • sestra Vojtecha Sapančíková
 • sestra Fabiána Angušová

Sestry zložili sľuby do rúk sestry Ruženy Múdrej, generálnej predstavenej. Tejto milej slávnosti predsedal otec biskup Rudolf Baláž.

Ďakujeme Pánu Bohu, sestrám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im vytrvalosť v povolaní až do konca.


 

Jubilea sľubov

Deň zasvätených

Dňa 14. augusta 2005 si vo Vrícku pripomenuli spolusestry svoje 60 a 70 ročné jubielea rehoľných sľubov.

 • Po 70. rokoch si svoje sľuby obnovila sestra Valéria Háčeková.
 • Po 60. rokoch sestry: s. Akvilína Rosová
 • s. Aurea Lancošová
 • s. Dométia Mátyášová
 • s. Pia Zamborská
 • s. Tadea Skuhrová

Sestry obnovili svoje sľuby za účasti sestry Ruženy, generálnej predstavenej, sestry Pavly, provinciálnej predstavenej, celej komunity z Vrícka i sestier z iných komunít. Slávnostnú svätú omšu celebroval duchovný otec Jozef Čeman.


 

Obnova dočasných sľubov

13. a 14. augusta 2005 si vo Vrícku 17 sestier obnovilo dočasné rehoľné sľuby.


 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Dňa 5. augusta 2005 slnečné lúče vytvorili neopakovateľnú atmosféru dôstojného priebehu slávnostného otvorenia a požehnania Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Pred 17,00 hodinou sa na nádvorí postupne zhromažďovali hostia, ktorých vítala hudobná skupina z Nemšovej a spevácka skupina folklórneho súboru Kubran. Viac sa dozviete tu.


 

9. Národná púť chorých a telesne postihnutých (Lurdy)

Rodina Nepoškvrnenej zorganizovala v dňoch od 11. mája do 19. mája 2005 už 9. národnú púť chorých a telesne postihnutých s ich sprievodcami zo Slovenska do mariánskeho mesta Lurdy vo Francúzsku. Viac sa dozviete tu.


 

Z Nemecka sa vracia sr. Alexandra.

Wir sprechen „kaputt Deutsch"

Táto „pokazená" nemecká veta sa stala na 3 mesiace heslom pre mňa a pre ďalšie 3 sestry z Kórei a Indie, s ktorými som navštevovala jazykovú školu v nemeckom meste Paderborn.

Priznávam, že spočiatku mi nebolo všetko jedno. Človek nastúpi do autobusu, chvíľu sa v ňom povozí (slabých 15 hodín ) a keď vystúpi, zrazu nič a nikomu nerozumie. Zvláštny pocit. Niektorí z nás to už určite zažili.

Skutočne som sa potešila, keď som uvidela rovnako vystrašené tváre mojich budúcich spolužiačok. Bývali sme spoločne u Milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly (to nie je chyba, skutočne sa volajú rovnako ako my .

Naša komunikácia bola spočiatku veľmi ťažká. Viac-menej sme sa na seba len usmievali. Neskôr sme ocenili fakt, že Pán Boh stvoril človeka s dvoma rukami a nohami. keď sme sa už čo-to v škole naučili, rozprávali sme samozrejme po nemecky. Raz sledovala náš spoločný rozhovor jedna z nemeckých sestier. Po chvíli počúvania prišla k nám s otázkou: „Vy si rozumiete? Akou rečou spolu hovoríte?" My celé hrdé na to, ako nám to už pekne ide, sme jej odpovedali: „Po nemecky, veď inak to ani nejde." „Zaujímavé. Ja vám nerozumiem..."

Tak vzniko naše heslo, ktoré bolo vtedy našou odpoveďou tejto sestre - Wir sprechen kaputt Deutsch... No povedzte, nie je to dobrý pocit, keď sa aspoň ako-tak môžete porozprávať s človekom z opačného konca sveta? To vôbec nevadí, že sa rozprávate 2 hodiny o počasí.

(s. Alexandra Patrnčiaková)

Takto sme vyzerali po trojmesačnej zábave v jazykovej škole...
...a takto vyzerá mix slovenských a nemeckých Milosrdných sestier


 

Promócie sestry Ladislavy

S. Ladislava Matúšová z komunity z Ružomberka, Jarnej nám s radosťou oznámila, že po úspešnom ukončení štúdia v odbore ošetrovateľstvo, na Ústave zdravotníctva Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, bude 8. júna 2005 slávnostne promovaná a bude jej udelený titul „bakalár".

Slávnostná svätá omša z príležitosti ukončenia štúdia bude o 10.30 hod. v Kostlole sv. Rodiny v Ružomberku.

...srdečne blahoželáme...


 

Upratovanie v Hospici

Stavba Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne sa chýli ku koncu.

Dňa 4. júna 2005 sme sa zišli v komunite v Trenčíne, odkiaľ sme sa svorne poodvážali na brigádu pri upratovaní v Hospici.

 • z Trenčína: s. Pavla, s. Noemi, s. Eva
 • z Vrícka: s. Samuela, s. Damiána, s. Adela, s. Benjamína, s. Luciana
 • z Ružomberka, Jarnej: s. Gorazda, s. Ladislava, s. Fabiána
 • z Dubnice nad Váhom: s. Brigita, s. Donáta
 • z Bojničiek: s. Viliama

Spolu s nami tam boli pracovníci Refúgia a dobrovoľníci z Trenčína a zo Soblahova.
Atmosféra bola príjemná. Sestry pracovali ako včeličky, robota nám išla takpovediac od ruky.
...a výsledok bolo skutočne vidieť.
...a po práci zaslúžená odmena ... dobrovoľníci - Maltézski rytieri - pripravili vynikajúci guláš.
... a rozdeľovala sama sestra provinciálna....
...v pondelok, keď prišli robotníci zo stavebnej firmy VK-SOK z Považskej Bystrice - „sokáči" na stavbu, chceli sa vrátiť, pretože si mysleli, že si zmýlili pracovisko... tak tam bolo vyupratované, že to ani nepoznali...

Srdečná vďaka, všetkým sestrám, ktoré sa na brigáde zúčastnili i tým, ktoré ich v komunitách zastúpili.

s. Pavla


 

Sestra Dobroslava v Čechách

Sr. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová - je od júna do augusta 2005 v Hospici Anežky České v Červenom Kostelci v Čechách. Je tam zamestnaná ako lekárka a pripravuje sa na svoje budúce pôsobenie v Hospici v Trenčíne.

e-mail: dobroslava@centrum.sk

Adresa:

Hospic Anežky České
Ul. 5. května 1170
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

 

Taiwan

Od 7. do 22. marca navštívila generálna predstavená sr. Ružena aj so svojou radov, rehoľné sestry, ktoré založila naša sestra Juventia Pakózdy na Taiwane v roku 1953, po nútenom odchode z Veľkej Číny po nástupe komunizmu. Viac sa dozviete tu.


 

Hospic Milosrdnych sestier sv. Vincenta - Satmárok v Trenčíne

V súčastnom období prebiehajú práce na rekonštrukcii objektu "Hospic Milosrdnych sestier sv. Vincenta - Satmárok v Trenčíne", ktorý sa sa nachádza v mestskej časti Kubra. Investorom projektu je občianske združenie Refugium ( www.refugium.sk ).

S prevádzkou Hospicu by sa malo začať v lete 2005.

Kapacita hospicu je 20 hospicových lôžok. V budove Hospicu bude v prevádzke aj denný stacionár "J.O.B.".


 

Sr. Alexandra odišla

Sr. Alexandra odišla do Paderbornu, kde sa bude učiť po nemecky.

jej mailova adresa je sr.alexandra@centrum.sk


Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba! (Gn 28, 17)

Dňa 10. marca 2005 - v Roku Eucharistie vykonal vdp. dekan Milan Kupčík, trenčiansky farár slávnostné požehnanie rehoľnej kaplnky a kláštora v Trenčíne na Nám. sv. Anny 2. Rehoľná kaplnka bola zasvätená sv. Vincentovi de Paul, patrónovi našej Kongregácie.

Slávnosť spríjemnili spolusestry z Vrícka svojimi spevmi