KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Rozhovor s vdp. Jozefom Čemanom uverejnený v časopise Rodina Nepoškvrnenej č. 2/2018

Duchovný otec v komunite Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vo Vrícku vdp. Jozef Čeman tohto roku slávi naozaj nezvyčajné - 70. výročie svojej kňazskej vysviacky. Začiatkom roka ho banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za jeho vernosť a príkladnú službu Božiemu ľudu a celej Katolíckej cirkvi menoval za honorárneho kanonika. Pri príležitosti jeho vzácneho kňazského jubilea sme mu položili niekoľko otázok:

 

*Z čoho ste ako kňaz mali alebo máte vo svojej kňazskej službe najväčšiu radosť?

Najväčšou udalosťou aj radosťou každého môjho dňa je svätá omša. Je to sprítomnenie obety kríža, ale aj zmŕtvychvstania. To je podstata kresťanstva. Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, márna je naša viera, ako napísal sv. Pavol.

Počas celého svojho kňazského života som rád spovedal. Prvý dar, ktorý dal Pán Ježiš apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, bola moc odpúšťať hriechy. Túto moc som kňazskou vysviackou dostal aj ja. Snažil som sa vždy aspoň pol hodiny pred svätou omšou ísť do spovednice, aby som dal veriacim príležitosť zmieriť sa s Pánom Bohom a prijať jeho odpustenie.

Dnes sa teším aj z toho, že v kaplnke sestier satmárok vo Vrícku sú relikvie svätých fatimských detí - Františka a Hyacinty. V mojej rodnej dedine, v Tuhári, máme kaplnku zasvätenú fatimským deťom a ich relikvie tam boli ešte skôr ako ich dostala Rodina Nepoškvrnenej vo Vrícku. Aj vďaka týmto relikviám mám aj vo Vrícku kus svojho domova.

* Za čo dnes Bohu najviac ďakujete?

Za to, že som ešte stále tu, že môžem obetovať Bohu svoje utrpenie, choroby, že sa môžem modliť rôzne modlitby, najmä ruženec. Stále obdivujem veľkú Božiu stvoriteľskú moc a najmä pri pohľade na hviezdnaté nebo za ňu ďakujem.

*Čo pre vás znamená menovanie za honorárneho kanonika?

Úlohou kanonika je byť blízko pri svojom biskupovi a pomáhať mu. Ja pre svoj vek a zdravotné ťažkosti už nemôžem byť pri ňom fyzicky. Uvažoval som, k čomu ma Pán Boh týmto menovaním pozýva. Postupne som v modlitbe spoznával, že mojou úlohou je svojou modlitbou a utrpením v prvom rade podopierať diecézneho biskupa v jeho namáhavej službe - tak ako Áron a Hur podopierali Mojžiša - a tiež modliť sa a obetovať za našu diecézu aj za celú svätú Cirkev.

* Čo bolo najväčšou bolesťou vášho kňazského života?

Najviac ma bolel zlozvyk, s ktorým sa stretávame v niektorých našich farnostiach. Na svätej omši v kostole je pár starších žien a chlapi nie sú v kostole, ale pred krčmou - rozprávajú, fajčia a pijú. Toto ma vždy trápilo.

* Už v čase, keď sa biskupom Banskobystrickej diecézy stal Mons. Rudolf Baláž, ste boli vážne chorý. Pán Boh vám navrátil zdravie a mohli ste ďalej činne pôsobiť v tejto diecéze. Pred niekoľkými mesiacmi ste sa opäť stretli s vážnou chorobou. Čo vám osobne počas dní a mesiacov choroby najviac dodáva silu a odvahu nevzdávať sa?

Uvedomujem si, že utrpenie je to, čo aj dnes potrebuje svätá Cirkev - Kristovo mystické telo. Silu nevzdávať sa mi dodáva práve táto skutočnosť ako aj myšlienka svätého Jána Pavla II: „Totus tuus - celý tvoj, Mária!" Počas svojej choroby, keď sa mi neraz veľmi ťažko rozpráva, si čoraz viac uvedomujem, čo Pána Ježiša stálo každé slovo, ktoré vyriekol na kríži, aj keď to nijako nechcem porovnávať.

* Čo by ste z vlastnej skúsenosti odporúčali tým, ktorí nesú kríž choroby?

Milí chorí, pamätajte na to, že niesť kríž choroby je najvzácnejší dar, ktorý môžeme dať Pánu Bohu.

* Máte svojho obľúbeného svätca, ktorý je vzorom vášho kňazského života a služby?

Je to môj nebeský patrón a patrón svätej Cirkvi - sv. Jozef, ale aj kňaz Róbert Bellarmín, fatimské deti František a Hyacinta a sv. sestra Faustína.

* A váš odkaz tohoročným novokňazom?

Drahí moji noví spolubratia, chcel by som vám pripomenúť, že najlepším prostriedkom na vytrvanie v povolaní je častý rozhovor s Pánom Ježišom. Nikdy nechoďte k oltáru bez toho, aby ste sa na túto svätú chvíľu pripravili modlitbou. Vo svojich homíliách často používajte citáty zo Svätého písma, v ktorom môžeme nájsť odpoveď na všetky otázky a problémy.

 

Duchovnému otcovi Jozefovi ďakujeme nielen za tento rozhovor, ale najmä za príklad jeho vernosti a vytrvalosti v povolaní.

Sr. M. Alžbeta Lukasová