KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Poďakovanie kanonika Jozefa Čemana pri príležitosti 70. výročia jeho kňazskej vysviacky

ceman_70r_knazstva_podakovanie.JPG (150x225 px, 30.0 kbyte)

30. mája 1948, presne pred sedemdesiatimi rokmi, som bol biskupom Andrejom Škrábikom vysvätený za kňaza. Primičnú svätú omšu som slávil 6. júna v rodnej obci Tuhár.

Dnes ďakujem v prvom rade Pánu Bohu za dar života a sviatostného kňazstva, za silu, jeho pomoc, za choroby aj zdravie. Ďakujem mu za to, že som ešte tu, že môžem obetovať svoje utrpenie, choroby, že sa môžem modliť, najmä modlitbu ruženca. Svoju vďaku chcem vyjadriť aj Panne Márii - Matke kňazov a môjmu patrónovi sv. Jozefovi, ktorých ochrana a príhovor ma neustále sprevádzajú.

Spomínam si aj na svojich zomrelých rodičov Jozefa a Máriu, na súrodencov i ostatných živých aj zomrelých príbuzných. Žili sme vo veľkej biede. Otec sa šiel doslova zodrať, aby uživil rodinu. Život môjho otca bol pre mňa príkladom i výzvou, aby som sa aj ja ako duchovný otec veriacich, ktorí mi boli zverení, celý vložil do služby a v tejto službe sa zodieral.

Stále sa modlím za veriacich z farností, v ktorých som počas svojho kňazského života pôsobil, a za všetkých, ktorým som vysluhoval sviatosti. Za totality to bolo ťažké - na všetko bol potrebný štátny súhlas, ale na modlitbu som súhlas od nikoho nepotreboval. Najväčšou udalosťou aj radosťou každého môjho dňa bola a je svätá omša. Mojou životnou silou bola modlitba a vysluhovanie sviatosti zmierenia.

30. júna 1999 som na výzvu otca biskupa Rudolfa Baláža prišiel do Vrícka ako duchovný správca k sestričkám. Aj to je prejav Božej dobroty a lásky.

Pán Ježiš povedal: „Nazval som vás priateľmi..." a priatelia sa navzájom počúvajú. Počas posledných mesiacov, keď neraz celé hodiny musím ležať, si uvedomujem práve túto skutočnosť - Pán Ježiš je stále pri mne počúva ma a ja môžem počúvať Jeho.

Ďakujem Vám, otec biskup a spolubratia kňazi, že  nielen pri tejto svätej omši, ale denne tvoríme bratské spoločenstvo. Vám, sestričky, ďakujem za Vaše modlitby, pomoc a opateru. Ďakujem rodine a rodákom z obce Tuhár, ktorej som sa stal čestný občanom. Veľmi si vážim, že pre pána starostu obce Vrícko som nielen občanom, ale že ma vždy vníma a prijíma ako kňaza. Ďakujem všetkým veriacim z Vrícka i celej našej farnosti za ich modlitby, ktorými ma sprevádzajú.

Nech je za všetko zvelebený Boh!